[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh giun đũa ở chó tại huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên và biện pháp phòng trị

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh giun đũa ở chó tại huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên và biện pháp phòng trị
MỤC LỤC
PHẦN 1: MỞ ĐẦU
PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học của để tài
2.1.1. Đặc điểm sinh học của giun đũa chó
2.1.1.1. Vị trí của giun đũa chó trong hệ thống phân loại động vật
2.1.1.2. Đặc điểm hình thái, kích thước, cấu tạo giun đũa chó
2.1.1.3. Vòng đời của giun đũa chó
2.1.2. Bệnh giun đũa chó (Toxocariosis)
2.1.2.1. Dịch tễ học bệnh giun đũa chó
2.1.2.2. Biện pháp phòng, chống bệnh giun đũa ở chó
2.2. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước
2.2.1. Tình hình nghiên cứu trong nước
2.2.2. Tình hình nghiên cứu ngoài nước
PHẦN 3: ÐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Ðối tượng, địa điểm, thời gian nghiên cứu
3.1.1. Ðịa điểm nghiên cứu
3.1.2. Đối tượng nghiên cứu
3.1.3. Thời gian nghiên cứu
3.2. Vật liệu, dụng cụ nghiên cứu
3.2.1. Vật liệu nghiên cứu
3.2.2. Dụng cụ nghiên cứu
3.2.3. Hóa chất
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp điều tra tình hình thực trạng chăn nuôi chó tại địa phương và việc áp dụng các biện pháp phòng bệnh cho chó ở các xã của huyện Võ Nhai
3.4.2. Phương pháp lấy mẫu
3.4.3. Phương pháp định danh giun đũa chó
3.4.4. Phương pháp xét nghiệm mẫu:
3.4.5. Quy định về một số yếu tố dịch tễ
3.4.6. Phương pháp xác định thời gian phát triển và tồn tại của trứng giun đũa có sức gây bệnh trong phân ở ngoại cảnh.
3.4.7. Phương pháp theo dõi hiệu lực của thuốc tẩy giun đũa chó
3.4.8. Phương pháp đánh giá độ an toàn của thuốc
3.5. Phương pháp xử lý số liệu
3.5.1. Một số tham số thống kê
3.5.2. Một số công thức tính tỷ lệ (%)
PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Thực trạng chăn nuôi chó và việc áp dụng các biện pháp phòng bệnh cho chó
4.2. Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ bệnh giun đũa ở chó
4.2.1. Xác định thành phần loài giun đũa ký sinh ở chó (qua mổ khám)
4.2.2. Tình hình nhiễm giun đũa chó ở 4 xã của huyện Võ Nhai
4.2.2.1. Tỷ lệ và cường độ nhiễm giun đũa chó ở 4 xã của huyện Võ Nhai
4.2.2.2. Tỷ lệ và cường độ nhiễm giun đũa theo tuổi chó
4.2.2.3. Tỷ lệ và cường độ nhiễm giun đũa chó theo các tháng
4.3. Nghiên cứu khả năng phát triển và tồn tại của trứng giun đũa chó ở ngoại cảnh
4.3.1. Thời gian và tỷ lệ trứng giun đũa phát triển thành trứng có sức gây bệnh trong phân ở ngoại cảnh
4.3.2. Thời gian sống của trứng giun đũa có sức gây bệnh ở ngoại cảnh
4.4. Biểu hiện lâm sàng của chó bị bệnh giun đũa chó tự nhiên
4.5. Đánh giá hiệu quả của một số thuốc điều trị bệnh giun đũa chó
4.5.1. Hiệu lực của thuốc điều trị bệnh giun đũa chó
4.5.2. Đề xuất biện pháp phòng trị bệnh giun đũa cho chó
4.5.3. Đề xuất biện pháp phòng trị bệnh giun đũa cho chó
PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan