[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Sử dụng enzym tiêu hóa trong chăn nuôi lợn rừng lai giai đoạn sau cai sữa

[/kythuat]
[tomtat]
Sử dụng enzym tiêu hóa trong chăn nuôi lợn rừng lai giai đoạn sau cai sữa
MỤC LỤC
Phần 1. MỞ ĐẦU
Phần 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học
2.1.1. Đặc điểm sinh trưởng của lợn con giai đoạn sau cai sữa
2.1.2. Đặc điểm tiêu hóa của lợn con giai đoạn sau cai sữa.
2.1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiêu hóa của lợn con
2.1.4. Enzym tiêu hóa và ứng dụng trong chăn nuôi
2.2. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước
2.2.1. Tình hình nghiên cứu trong nước
2.2.2. Tình hình nghiên cứu trên thế giới
2.2.3. Một vài nét về cơ sở thực tập tốt nghiệp
Phần 3. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.3.1. Công tác phục vụ sản xuất
3.3.2. Chuyên đề nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu và các chỉ tiêu nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp nghiên cứu
3.4.2. Các chỉ tiêu theo dõi
3.4.3. Phương pháp theo dõi các chỉ tiêu
3.4.4. Xử lý số liệu
Phần 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Kết quả công tác phục vụ sản xuất
4.1.1. Công tác giống
4.1.2. Công tác chăm sóc, nuôi dưỡng đàn lợn
4.1.3. Công tác thú y
4.1.4. Công tác khác
4.2. Kết quả nghiên cứu
4.2.1. Kết quả nghiên cứu về ảnh hưởng của việc bổ sung Enzym đến tình hình mắc bệnh tiêu chảy và sinh trưởng của lợn F2 {Đực rừng x Nái F1 (Đực rừng x nái ĐP)}
4.2.1.1. Kết quả nghiên cứu về tình hình nhiễm bệnh tiêu chảy của lợn con thí nghiệm
4.2.1.2. Kết quả nghiên cứu tỷ lệ nuôi sống lợn con thí nghiệm
4.2.1.3. Kết quả nghiên cứu về sinh trưởng của lợn thí nghiệm
4.2.2. Kết quả nghiên cứu hiệu quả sử dụng enzyme trong chăn nuôi lợn con sau cai sữa
4.2.2.1 Tiêu tốn thức ăn/ kg lợn con thí nghiệm
4.2.2.2. Chi phí thức ăn/kg tăng khối lượng lợn con thí nghiệm
Phần 5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan