[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tìm hiểu nhận thức của người dân về môi trường trên địa bàn xã Hóa Thượng huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Tìm hiểu nhận thức của người dân về môi trường trên địa bàn xã Hóa Thượng huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
Phần 1: MỞ ĐẦU
Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở lý luận
2.1.1. Một số khái niệm cơ bản
2.1.2. Cơ sở pháp lý
2.2. Một số vấn đề môi trường cần quan tâm trên Thế giới và Việt Nam
2.2.1. Một số vấn đề về môi trường cần quan tâm trên Thế giới
2.2.2. Một số vấn đề về môi trường của Việt Nam
2.3. Hịên trạng môi trường tỉnh Thái Nguyên
2.3.1. Hiện trạng môi trường nước
2.3.2. Hiện trạng môi trường không khí
2.3.3. Hiện trạng môi trường đất
2.4. Những nghiên cứu nhận thức người dân về các vấn đề môi trường ở các địa phương Việt Nam
Phần 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng nghiên cứu
3.2. Phạm vi nghiên cứu
3.3. Địa điểm thực tập
3.4. Địa điểm nghiên cứu
3.4.1. Địa điểm nghiên cứu
3.4.2. Thời gian nghiên cứu
3.5. Nội dung nghiên cứu
3.5.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội Xã Hóa Thượng
3.5.2. Hiện trạng môi trường tại Xã Hóa Thượng, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên
3.5.3. Tìm hiểu nhận thức của người dân về môi trường
3.5.4. Những hoạt động của người dân về công tác bảo vệ môi trường sống, công tác tuyên truyền của xã Hóa Thượng
3.6. Đánh giá chung và đề xuất các giải pháp
3.7. Phương pháp chọn mẫu
Phần 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của Xã Hóa Thượng - Huyện Đồng Hỷ - Tỉnh Thái Nguyên
4.1.1. Điều kiện tự nhiên
4.1.2. Điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội
4.2. Đánh giá hiện trạng môi trường xã Hóa thượng
4.2.1. Tình hình sử dụng nước sinh hoạt tại địa phương
4.2.2. Thực trạng xử thải nước thải tại địa phương
4.2.3. Tình hình thu phát thải và thu gom rác thải tại địa phương
4.2.4. Tình hình sử dụng nhà vệ sinh của người dân trong xã
4.3. Nhận thức của người dân về môi trường
4.3.1. Nhận thức của người dân về các khái niệm môi trường
4.3.2. Nhận thức của người dân về mức độ ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường đến các hoạt động và sức khỏe của con người
4.3.3. Nhận thức của người dân trong việc phân loại, thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt
4.3.4. Nhận thức của người dân về Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản liên quan
4.4. Những hoạt động của người dân về công tác bảo vệ môi trường sống, công tác tuyên truyền của xã Hóa Thượng
4.5. Đánh giá chung và đề xuất giải pháp
4.5.1. Đánh giá chung
4.5.2. Đề xuất giải pháp
Phần 5: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan