[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ứng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc trong đo vẽ thành lập mảnh bản đồ địa chính số 26 xã Vô Tranh huyện Hạ Hòa tỉnh Phú Thọ

[/kythuat]
[tomtat]
Ứng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc trong đo vẽ thành lập mảnh bản đồ địa chính số 26 xã Vô Tranh huyện Hạ Hòa tỉnh Phú Thọ
MỤC LỤC
PHẦN 1 ĐẶT VẤN ĐỀ
PHẦN 2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài
2.1.1. Khái niệm bản đồ địa chính
2.1.2. Tính chất, vai trò của BĐĐC [3]
2.1.3. Các loại bản đồ địa chính[3]
2.1.4. Các yếu tố cơ bản và nội dung bản đồ địa chính [3]
2.1.4.1. Các yếu tố cơ bản của bản đồ địa chính
2.1.4.2. Nội dung của bản đồ địa chính
2.1.5. Cơ sở toán học của bản đồ địa chính [7]
2.1.5.1. Lưới chiếu Gauss – Kruger
2.1.5.2. Phép chiếu UTM
2.1.6. Nội dung và phương pháp chia mảnh bản đồ địa chính [9]
2.2. Cơ sở pháp lý
2.3. Các phương pháp thành lập bản đồ địa chính hiện nay
2.3.1. Các phương pháp thành lập bản đồ địa chính
2.3.2. Đo vẽ bản đồ địa chính bằng phương pháp toàn đạc
2.4. Thành lập lưới khống chế trắc địa
2.4.1. Khái quát về lưới tọa độ địa chính
2.4.2. Những yêu cầu kĩ thuật cơ bản của lưới đường chuyền kinh vĩ
2.4.3. Thành lập đường chuyền kinh vĩ
2.5. Đo vẽ chi tiết, thành lập bản đồ
2.5.1. Đo chi tiết và xử lý số liệu
2.5.1.1. Phương pháp đo toạ độ cực các điểm chi tiết
2.5.1.2. Phương pháp tính toạ độ điểm chi tiết
2.5.2. Phương pháp đo vẽ bản đồ địa chính bằng máy toàn đạc điện tử
2.5.2.1. Đặc điểm, chức năng của máy toàn đạc điện tử trong đo vẽ chi tiết
2.5.2.2. Quy trình đo vẽ chi tiết bằng máy toàn đạc điện tử và sử lý số liệu
2.6. Một số phần mềm tin học được sử dụng trong biên tập bản đồ địa chính
2.6.1. Phần mềm MicroStation, Mapping Office
2.6.2. Phần mềm Famis
2.6.2.1. Giới thiệu chung
2.6.2.2. Các chức năng của phần mềm FAMIS
2.6.2.3. Các chức năng làm việc với số liệu đo đạc mặt đất
2.6.2.4. Các chức năng làm việc với cơ sở dữ liệu bản đồ địa chính
2.6.3. Phần mềm thành lập bản đồ địa chính - TMV.Map (eMap)
2.7. Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đất đai và xây
dựng bản đồ địa chính ở Việt Nam
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
3.3. Nội dungnghiên cứu
3.3.1. Điều kiện tự nhiên – kinh tế xã hội của xã Vô Tranh
3.3.1.1. Điều kiện tự nhiên
3.3.1.2. Điều kiện kinh tế xã hội
3.3.1.3. Tình hình quản lý đất đai của xã
3.3.2. Thành lập lưới khống chế đo vẽ
3.3.2.1. Công tác ngoại nghiệp
3.3.2.2. Công tác nội nghiệp
3.3.3. Thành lập mảnh bản đồ địa chính xã từ số liệu đo chi tiết
3.4. Phương pháp nghiên cứu
PHẦN 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU& THẢO LUẬN
4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của xã Vô Tranh
4.1.1. Điều kiện tự nhiên
4.1.1.1. Vị trí địa lý
4.1.1.2. Khí hậu
4.1.1.3. Thủy văn, nguồn nước
4.1.1.4. Địa hình địa mạo
4.1.2. Điều kiện kinh tế, xã hội
4.1.2.1. Dân số, lao động
4.1.2.2. Cơ sở hạ tầng
4.1.3. Tình hình quản lý sử dụng đất đai của xã Vô Tranh
4.2. Thành lập lưới kinh vĩ
4.2.1. Công tác ngoại ngiệp
4.2.1.1. Công tác chuẩn bị
4.2.1.2. Chọn điểm, đóng cọc thông hướng
4.2.1.3 Công tác đo GPS
4.2.2. Công tác nội nghiệp
4.2.2.1. Nhập số liệu đo GPS vào máy tính
4.2.2.2. Bình sai lưới kinh vĩ
4.3. Đo vẽ chi tiết và biên tập bản đồ bản đồ địa chính bằng phần mềm Microstation, Famis và phần mềm Emap
4.3.1. Đo vẽ chi tiết
4.3.2. Xử lý số liệu
4.3.3 Nhập số liệu đo
4.3.4. Hiển thị sửa chữa số liệu đo
4.3.5 Thành lập bản vẽ
4.3.6. Xử lí mã, Sửa chữa đối tượng bản đồ
4.3.7. Load Emap, kết nối với cơ sở dữ liệu bản đồ
4.3.8. Sửa lỗi
4.3.9. Chia mảnh bản đồ
4.3.10. Biên tập mảnh bản đồ địa chính số 26
4.3.11. Kiểm tra kết quả đo
4.4. In bản đồ
4.5. Nghiệm thu và giao nộp sản phẩm
PHẦN 5 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan