[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ứng dụng phần mềm Famis trong công tác quản lý hồ sơ địa chính trên địa bàn thị trấn Cao Lộc huyện Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn

[/kythuat]
[tomtat]
Ứng dụng phần mềm Famis trong công tác quản lý hồ sơ địa chính trên địa bàn thị trấn Cao Lộc huyện Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn
MỤC LỤC
PHẦN 1: MỞ ĐẦU
PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học.
2.1.1. Cơ sở lý luận của đề tài.
2.1.2. Cơ sở pháp luật
2.1.3. Cơ sở thực tiễn
2.2. Hồ sơ địa chính
2.2.1. Bản đồ địa chính
2.2.2. Sổ địa chính
2.2.3. Sổ mục kê đất đai
2.2.4. Sổ theo dõi biến dộng đất đai
2.3. Phần mềm Microstation
2.4. Tổng quan về phần mềm Famis
2.4.1. Giới thiệu chung về phần mềm Famis
2.4.2. Chức năng của phần mềm Famis
2.4.3. Khả năng ứng dụng phần mềm Famis trong quản lý đất đai
2.5. Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đất đai
2.5.1. Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đất đai trên thế giới
2.5.2. Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đất đai ở nước ta.
2.5.3. Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đất đai ở tỉnh Lạng Sơn
2.6. Đánh giá chung về tổng quan tài liệu
PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.2. Thời gian tiến hành nghiên cứu
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.3.1. Điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội và sử dụng đất trên địa bàn thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.
3.3.2. Ứng dụng phần mềm Famis vào quản lý hồ sơ địa chính
3.3.3. Nhận xét và đánh giá kết quả việc ứng dụng công nghệ phần mềm Famis.
3.3.4. Biện pháp khắc phục
3.3.5. Phương pháp nghiên cứu
PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội
4.1.1. Điều kiện tự nhiên
4.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội
4.1.3. Thực trạng đời sống văn hóa - xã hội
4.1.4. Thực trạng cơ sở hạ tầng - kĩ thuật
4.1.5. Đánh giá chung về điều kiện kinh tế - xã hội
4.2. Tình hình quản lý và sử dụng đất đai
4.2.1. Tình hình sử dụng đất đai
4.2.2. Tình hình quản lý đất đai
4.3. Ứng dụng hệ thống phần mềm famis vào quản lý hồ sơ địa chính
4.3.1. Xây dựng cơ sở dữ liệu đầu vào
4.3.2. Ứng dụng phần mềm Microstation SE để xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính
4.3.3. Ứng dụng phần mềm Famis để xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính
4.3.4. Ứng dụng phần mềm Famis để khai thác cơ sở dữ liệu địa chính tại địa phương
4.4. Nhận xét và đánh giá kết quả việc ứng dụng công nghệ phần mềm Famis
4.4.1. Nhận xét và đánh giá kết quả việc ứng dụng công nghệ phần mềm Famis
4.4.2. Biện pháp khắc phục
PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan