[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Đánh giá thực trạng triển khai BHYT HS - SV tại cơ  quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam Down tại đây
MỤC LỤC
Lời mở đầu
Chương I:   Cơ sở lý luận của BHYT HS - SV
I. Sự cần thiết khách quan của BHYT đối với học sinh - sinh viên.
II. Nội dung cơ bản của BHYT.
1. Nội dung cơ bản của BHYT  trên thế giới.      
1.1. Đối tượng tham gia BHYT.
1.2.Phạm vi BHYT. 
1.3. Phương thức BHYT.
1.4. Phí BHYT
1.5. Quỹ BHYT.
2. Nội dung cơ bản của BHYT  ở Việt Nam.
2.1.Đối tượng tham gia.
2.2. Phạm vi BHYT
2.3.Phương thức BHYT
2.4. Phí BHYT .
2.5.Quản lý và sử dụng quỹ BHYT
2.5.1. Nguồn hình thành quỹ bảo hiểm y tế .
2.5.2. Quản lý và sử dụng quỹ BHYT.
2.6. Quyền và trách nhiệm của các bên tham gia BHYT
2.6.1. Đối với người tham gia BHYT
2.6.2. Đối với cơ quan, đơn vị và người sử dụng lao động
2.6.3.Đối với cơ quan BHYT.        
2.6.4. Đối với cơ sở KCB
2.7. Tổ chức, quản lý BHYT.
III  . Nội dung cơ bản của BHYT HS - SV  ở  Việt Nam.
1.Đối tượng tham gia
2. Phạm vi của BHYT HS-SV
3. Phí và quỹ BHYT HS-SV
3.1. Phí BHYT HS-SV
3.2 Quỹ BHYT HS-SV
4. Quyền lợi và trách nhiệm của các bên tham gia BHYT HS - SV
4.1. Đối với  học sinh - sinh viên.
4.2. Đối với nhà trường.
4.3. Đối với các cơ sở khám chữa bệnh.
4.4. Đối với cơ quan BHXH.
5. In ấn và phát hành thẻ.
6. Tổ chức thực hiện.
7. Mối quan hệ giữa BHYT HS-SV và YTHĐ
7.1. BHYT HS-SV tác động đến YTHĐ   
7.2. YTHĐ tác động đến BHYT HS - SV
IV. So sánh BHYT HS - SV của Bảo hiểm xã hội Việt Nam với bảo hiểm học sinh của các Công ty Bảo hiểm thương mại.
1.Giống nhau
2. Khác nhau.
Chương IIThực trạng triển khai BHYT HS - SV tại  Bảo hiểm xã hội Việt Nam
I. Các qui định pháp lý về BHYT HS – SV.
II. Các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu và khả năng tham gia BHYT HS-SV tại cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam
1. Nhu cầu về BHYT của HS-SV
2. Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tham gia BHYT HS-SV tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
2.1 Khả năng  tài chính.
2.2. Khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế
2.3. Dân số
2.4 Các sản phẩm thay thế.
III. Thực tế thực hiện BHYT HS-SV tại bảo hiểm xã hội việt nam trong giai đoạn 1998 – 2004  
1.Thuận lợi và khó khăn trong việc thực hiện.
1.1. Thuân lợi.          
1.2.Khó khăn.          
2. Tình hình  học sinh - sinh viên tham gia BHYT tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
3. Tình hình thu, chi Quỹ BHYT HS-SV qua các năm.
3.1. Tình hình thu BHYT HS – SV.
3.2. Tình hình chi BHYT HS – SV.
IV. Đánh giá kết quả và hiệu quả hoạt động BHYT HS - SV tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Chương III. Một số kiến nghị nhằm phát triển BHYT
HS - SV tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam
I. Quan điểm định hướng của Đảng và Nhà nước ta trong việc tổ chức thực hiện BHYT HS - SV từ nay đến 2010.
1. Quan điểm định hướng của Đảng và Nhà nước
2.Phương hướng chung và dự kiến kế hoạch từ nay đến 2010.
II. Một số kiến nghị đối với các bên có liên quan.
1.Đối với Nhà nước.
2. Đối với cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
3.Đối với Bộ Y tế.
4.Đối với nhà trường.
5.Đối với chính quyền các cấp
Phần kết luận
[/tomtat]
[kythuat]
Đánh giá thực trạng triển khai bảo hiểm y tế học sinh - sinh viên tại cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam

[/kythuat]

Bài viết liên quan