[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến thất thu BHXH trên địa bàn tình Đồng Nai

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến thất thu BHXH trên địa bàn tình Đồng Nai
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI
1.1 lịch sử vấn đề nghiên cứu
1.2 Lý do chọn đề tài
1.3 Mục đích nghiên cứu
1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
1.5 Phương pháp nghiên cứu
1.6 Kết quả nghiên cứu dự kiến
1.7 Nội dung nghiên cứu và hình thức trình bày
CHƯƠNG 2 LÝ LUẬN CHUNG VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI, QUẢN LÝ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN THẤT THU BẢO HIỂM XÃ HỘI
2.1 Khái quát chung về Bảo hiểm xã hội
2.2 Đặc điểm và vai trò của Bảo hiểm xã hội trong nền kinh tế thị trường
2.3 Quản lý thu BHXH
2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý thu Quỹ Bảo hiểm Xã hội
2.5 Một số nguyên tắc trong việc hoàn thiện công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội
2.6 Công tác quản lý thu chi bảo hiểm xã hội của một số nước trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
CHƯƠNG 3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
CHƯƠNG 4 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI.
4.1 Đặc điểm kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai ảnh hưởng đến việc phát triển quỹ bảo hiểm xã hội
4.2 Giới thiệu chung về Cơ quan BHXH tỉnh Đồng Nai
4.3 Tình hình quản lý thu bảo hiểm xã hội tại Cơ quan Bảo hiểm Xã hội Tỉnh Đồng Nai
4.4 Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến thất thu bảo hiểm xã hội tại tỉnh Đồng Nai
4.5 Đánh giá thực trạng công tác quản lý thu BHXH tại BHXH Đồng Nai
Kết luận chương 4
CHƯƠNG 5 MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI ĐẾN NĂM 2017
5.1 Định hướng tăng quản lý thu BHXH đến năm 2017
5.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thu BHXH tại tỉnh Đồng Nai đến năm 2017
5.3 Đẩy mạnh công tác tập huấn, thông tin, tuyên truyền
5.4 Cải cách thủ tục hành chính, giải quyết triết để các khiếu nại [16]
5.5 Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật BHXH [16]
5.6 Một số kiến nghị thực hiện giải pháp

KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan