[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng TMCP Đông Á - PGD Biên Hòa đến năm 2015

[/kythuat]
[tomtat]
Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng TMCP Đông Á - PGD Biên Hòa đến năm 2015
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT
1.1. Khái niệm thanh toán không dùng tiền mặt
1.2. Nguồn gốc hình thành thanh toán không dùng tiền mặt
1.3. Đặc điểm của TTKDTM
1.4. Vai trò của TTKDTM trong nền kinh tế thị trường
1.5. Nguyên tắc TTKDTM tại Việt Nam hiện nay
1.6. Các hình thức TTKDTM
1.7. Các nhân tố ảnh hưởng đến TTKDTM
TÓM TẮT CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG Á – PGD BIÊN HÒA.
2.1. Giới thiệu tổng quan về Ngân hàng TMCP Đông Á – PGD Biên Hòa
2.2. Thực trạng hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam
2.3. Thực trạng hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng TMCP Đông Á – PGD Biên Hòa
2.4. Đánh giá chung về thực trạng thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng TMCP Đông Á – PGD Biên Hòa
2.5. Kết quả khảo sát thực tế
TÓM TẮT CHƯƠNG 2
3.1. Định hướng phát triển thanh toán không dùng tiền mặt của Đông Á Biên Hòa đến năm 2015
3.2. Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng TMCP Đông Á – PGD Biên Hòa
3.3. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện giải pháp
TÓM TẮT CHƯƠNG 3

PHẦN KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan