[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá công tác giám định bồi thường bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại Chi nhánh Bảo hiểm AAA Thừa Thiên Huế


[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá công tác giám định bồi thường bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại Chi nhánh Bảo hiểm AAA Thừa Thiên Huế
MỤC LỤC
Lời Cám Ơn
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ
DANH MUC CÁC BẢNG
PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ
1  Lý do chọn đề tài
2  Mục tiêu nghiên cứu
3 Phạm vi, đối tượng nghiên cứu
4  Phương pháp nghiên cứu           
4.1  Phương pháp thu thập thông tin
4.2  Phương pháp chọn mẫu
4.3 Phương pháp xử lý số liệu       
5  Nội dung nghiên cứu
PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1 Lý thuyết về bảo hiểm vật chất xe cơ giới
1.1.1 Đặc điểm xe cơ giới và sự cần thiết của bảo hiểm vật chất xe cơ giới
1.1.1.1 Đặc điểm xe cơ giới
1.1.1.2 Sự cần thiết của bảo hiểm vật chất xe cơ giới    
1.1.2 Tác dụng của bảo hiểm vật chất xe cơ giới           
1.1.3 Nội dung cơ bản của bảo hiểm vật chất xe cơ giới           
1.1.3.1 Đối tượng bảo hiểm           
1.1.3.2 Phạm vi bảo hiểm
1.1.3.3 Giá trị bảo hiểm và số tiền bảo hiểm
1.1.3.4 Phí bảo hiểm           
1.2 Một số vấn đề lý thuyết cơ bản về giám định bồi thường bảo hiểm vật chất xe cơ giới
1.2.1 Vai trò của công tác giám định bồi thường bảo hiểm vật chất xe cơ giới
1.2.2 Nguyên tắc giám định bồi thường trong bảo hiểm vật chất xe cơ giới
1.2.3 Quy trình giám định bồi thường trong bảo hiểm vật chất xe cơ giới
1.2.4 Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả công tác giám định bồi thường trong bảo hiểm vật chất xe cơ giới
1.3 Đánh giá một số đề tài nghiên cứu về công tác giám định-bồi thường bảo hiểm vật chất xe cơ giới
1.4 Lý thuyết về mức độ hài lòng 
1.4.1 Các yếu tố liên quan tới sự hài lòng           
1.4.2 Phương pháp đo lường chất lượng dịch vụ
CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC GIÁM ĐỊNH BỒI THƯỜNG BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE CƠ GIỚI TẠI CHI NHÁNH BẢO HIỂM AAA
THỪA THIÊN HUẾ GIAI ĐOẠN 2009-2010      
2.1 Vài nét về Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA 
2.2 Chi nhánh bảo hiểm AAA Thừa Thiên Huế  
2.2.1 Tình hình hoạt động kinh doanh của Chi nhánh BH AAA TTHuế qua hai năm 2009, 2010 
2.2.2 Tình hình triển khai bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại Chi nhánh BH AAA TT Huế
2.3 Đánh giá công tác giám định bồi thường bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại
Chi nhánh BH AAA Thừa Thiên Huế
2.3.1 Công tác giám định bảo hiểm vật chất xe cơ giới 
2.3.1.1 Quy trình giám định
2.3.1.2 Kết quả công tác giám định
2.3.2  Công tác bồi thường bảo hiểm vật chất xe cơ giới
2.3.2.1 Quy trình bồi thường
2.3.2.2 Kết quả bồi thường
2.3.3 Đánh giá của khách hàng về công tác giám định bồi thường bảo hiểm vật
chất xe cơ giới tại Chi nhánh BH AAA Thừa Thiên Huế
2.3.3.1 Đặc điểm đối tượng nghiên cứu   
2.3.3.2 Đánh giá của khách hàng về tiến độ giám định bồi thường
2.3.3.3 Đánh giá của khách hàng về kết quả bồi thường           
2.3.3.4 Đánh giá của khách hàng về mức độ tin cậy
2.3.3.5 Đánh giá của khách hàng vê mức độ đáp ứng thông tin           
2.3.3.6 Đánh giá của khách hàng về mức độ đồng cảm 
2.3.3.7 Đánh giá của khách hàng về năng lực nhân viên
2.3.3.8 Mức độ hài lòng của khách hàng đối với công tác giám định bồi thường
2.3.3.9 Đánh giá lòng trung thành của khách hàng
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC GIÁM ĐỊNH BỒI THƯỜNG BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE CƠ GIỚI TẠI
CHI NHÁNH BẢO HIỂM AAA THỪA THIÊN HUẾ     
3.1 Những thuận lợi, khó khăn của Công ty cổ phần bảo hiểm AAA khi triển khai bảo hiểm vật chất xe cơ giới.
3.1.1  Những thuận lợi
3.1.2. Những khó khăn
3.2 Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác giám định bồi thường bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại Chi nhánh bảo hiểm AAA Thừa Thiên Huế
3.2.1 Đối với công tác giám định.
3.2.2  Đối với công tác bồi thường.          
3.2.3  Đối với các công tác khác
PHẦN III: KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN   
1 Kết luận
2  Kiến nghị
2.1 Kiến nghị đối với nhà nước
2.2 Kiến nghị đối với Công ty cổ phần bảo hiểm AAA
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan