[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá sự hài lòng của khán giả xem truyền hình về gameshow Hành trình khám phá của Trung tâm truyền hình Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng


[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá sự hài lòng của khán giả xem truyền hình về gameshow Hành trình khám phá của Trung tâm truyền hình Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
MỤC LỤC
DANH MỤC SƠ ĐỒ
DANH MỤC BẢNG BIỂU
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU
PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Lý do chọn đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Phương pháp nghiên cứu           
3.1.1. Phương pháp biện chứng duy vật và duy vật lịch sử
3.1.2. Phương pháp thống kê kinh tế
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
5. Cấu trúc đề tài
PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN
1. Cơ sở lý luận
1.1. Những vấn đề cơ bản về chương trình truyền hình
1.1.1. Truyền hình
1.1.2. Các dịch vụ của đài truyền hình cung cấp
1.2. Người tiêu dùng
1.2.1. Khái niệm
1.2.2. Lý thuyết về nhu cầu của người tiêu dùng           
1.2.3. Lý thuyết về hành vi mua, sử dụng của người tiêu dùng
1.3. Sự hài lòng
1.3.1. Lý thuyết về sự mong đợi    
1.3.2. Lý thuyết về sự hài lòng      
1.3.3. Nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng           
2. Cơ sở thực tiễn
2.1. Thực trạng về trò chơi truyền hình tại Việt Nam
2.2. Kinh  nghiệm của một số đài truyền hình địa phương
CHƯƠNG II: ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁN GIẢ XEM TRUYỀN HÌNH VỀ GAMESHOW “HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ” CỦA TRUNG TÂM TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
I . Tổng quan về trung tâm truyền hình Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng
1. Quá trình hình thành và phát triển
2. Cơ cấu, chức năng và nhiệm vụ
3. Tình hình hoạt động của công ty
4. Tìm hiểu về gameshow “ Hành trình khám phá”       
4.1. Giới thiệu gameshow “ Hành trình khám phá”       
4.2. Nội dung và thể lệ gameshow “Hành trình khám phá”      
4.3. Chi phí và doanh thu của gameshow
4.3.1. Chi phí gameshow    
4.3.2. Doanh thu của gameshow   
II.  Đánh giá của người xem về gameshow “Hành trình khám phá”
1. Quá trình thu thập dữ liệu
1.1. Số mẫu thu thập được 
1.2. Mô tả mẫu
1.2.1. Theo độ tuổi  
1.2.2. Theo giới tính
1.2.3. Cơ cấu theo nghề nghiệp
2. Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người xem gameshow “Hành trình khám phá” của VTV Đà Nẵng
2.1. Kiểm định thang đo
2.1.1. Hệ số Cronbach’s alpha
2.1.2. Phân tích nhân tố
2.2. Phân tích hồi quy
2.3. Phân tích mô tả ý kiến của khán giả truyền hình về gameshow “Hành trình khám phá”
2.3.1. Mức độ nhận biết của khán giả truyền hình qua các nguồn thông tin
2.3.2. Lý do xem gameshow
2.3.3. Đánh giá chung của người xem về “Hành trình khám phá”
2.4. Phân tích đánh giá của khán giả xem truyền hình về gameshow “ Hành trình khám phá”
2.4.1. Đánh giá của người xem về “ Nội dung” của gameshow
2.4.2. Đánh giá của người xem về “ Người dẫn chương trình”
2.4.3. Đánh giá của người xem về “ Thiết kế sân chơi”
2.4.4. Đánh giá của người xem về “Người chơi”
2.4.5. Đánh giá của người xem về “Ban cố vấn”
2.5. Phân tích giá trị trung bình đánh giá của khách hàng theo đặc điểm cá nhân
2.5.1. Theo giới tính
2.5.2. Theo độ tuổi
2.5.3. Về nghề nghiệp
2.6. Tổng kết đánh giá của khán giả xem truyền hình về sự hài lòng đối với gameshow “Hành trình khám phá” của trung tâm truyền hình Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng
CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GAMESHOW “HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ”
3.1. Một số định hướng của VTV Đà Nẵng và của gameshow trong thời gian tới
3.1.1. Định hướng  của VTV Đà Nẵng
3.1.2. Định hướng của gameshow “Hành trình khám phá”
3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao sự hài lòng của khán giả xem truyền hình đối với gameshow “ Hành trình khám phá”
3.2.1. Nhóm giải pháp về “Nội dung”
3.2.2. Nhóm giải pháp về “Người chơi”
3.2.4. Nhóm giải pháp về “Thiết kế sân chơi”
3.2.5. Nhóm giải pháp khác
PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO    
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan