[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm hàng hóa tại công ty TNHH Tuấn Bình Linh


[/kythuat]
[tomtat]
Đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm hàng hóa tại công ty TNHH Tuấn Bình Linh
MỤC LỤC
Phần I: ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Tính cấp thiết của vấn đề
2. Mục tiêu nghiên cứu
2.1. Mục tiêu tổng quát
2.2. Mục tiêu cụ thể
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4. Phương pháp nghiên cứu           
4.1. Phương pháp thu thập thông tin
4.2. Các phương pháp xử lý và phân tích số liệu           
Phần II. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU          
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU    
1.1. Cơ sở lí luận
1.1.1. Khái niệm về tiêu thụ sản phẩm
1.1.2. Vai trò của công tác tiêu thụ sản phẩm ở DNTM
1.1.3. Đặc điểm của hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở DNTM     
1.1.4. Nội dung của công tác tiêu thụ sản phẩm 
1.1.4.1. Nghiên cứu thị trường, nghiên cứu tập quán tâm lý của người tiêu dùng để đề ra chiến lược và kế hoạch tiêu thụ sản phẩm    
1.1.4.2. Xác định kênh phân phối và hình thức tiêu thụ sản phẩm
1.1.4.3. Phân phối hàng hóa vào các kênh phân phối, xác định các chính sách và biện pháp để tiêu thụ hàng hóa
1.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động tiêu thụ sản phẩm        
1.2.1. Các yếu tố của môi trường bên ngoài        
1.2.2. Các yếu tố của môi trường bên trong        
1.3. Các chỉ tiêu đánh giá kết quả và hiệu quả của tiêu thụ sản phẩm
1.3.1. Khối lượng sản phẩm tiêu thụ
1.3.2. Doanh thu tiêu thụ và mức tăng doanh thu          
1.3.3. Lợi nhuận tiêu thụ
1.3.4. Thị phần của doanh nghiệp
1.3.5. Một số chỉ tiêu khác
1.4. Cơ sở thực tiễn 
1.4.1. Thực trạng của nghành kinh doanh vật liệu xây dựng hiện nay           
1.4.2. Thực trạng của nghành kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn thị trấn huyện Quỳnh Lưu
Chương 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH TUẤN BÌNH LINH
2.1. Tổng quan về công ty  
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty   
2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty
2.1.3. Cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý của công ty        
2.1.3.1. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty     
2.1.3.2. Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban      
2.1.4. Nguồn lực của công ty         
2.1.4.1. Lao động     
2.1.4.2. Nguồn vốn và tài sản
2.1.4.3. Công nghệ  
2.2. Thực trạng hoạt động tiêu thụ hàng hóa của Công ty TNHH Tuấn Bình Linh
2.2.1. Phân tích môi trường kinh doanh của công ty     
2.2.1.1. Phân tích môi trường vĩ mô         
2.2.1.2. Phân tích môi trường vi mô         
2.2.2. Đánh giá thực trạng tình hình tiêu thụ hàng hóa của công ty trong thời kỳ 2008-2010
2.2.2.1. Hoạch định thị trường và tổ chức nguồn hàng  
2.2.2.2. Mạng lưới phân phối của công ty           
2.2.3. Đánh giá tình hình tiêu thụ hàng hóa của công ty TNHH Tuấn Bình Linh
2.2.3.1. Tình hình tiêu thụ (về mặt giá trị) của các mặt hàng ở công ty và các nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu tiêu thụ trong giai đoạn 2008 - 2010  48
2.2.3.2. Kết quả tiêu thụ theo chủng loại mặt hàng
2.2.3.3. Tình hình tiêu thụ hàng hóa của công ty trên thị trường qua 3 năm 2008-2010
2.3. Nội dung của công tác theo dõi quá trình tiêu thụ 
2.3.1. Nội dung của phương thức tiêu thụ
2.3.2. Nội dung của phương thức vận chuyển và giao nhận hàng
2.4. Đánh giá kết quả và hiệu quả bán hàng của công ty qua 3 năm 2008-2009
2.4.1. Đánh giá kết quả kinh doanh của công ty
2.4.2. Đánh giá hiệu quả kinh doanh của công ty          
2.5. Phân tích biện pháp hỗ trợ khách hàng mà công ty đã thực hiện 
2.5.1. Chính sách sản phẩm           
2.5.2. Chính sách giá cả     
2.5.3.  Chính sách xúc tiến
2.5.4. Chính sách phân phối
2.6. Một số đánh giá của khách hàng
2.6.1. Loại khách hàng khi đến mua sản phẩm của công ty.
2.6.2. Đánh giá của khách hàng về sản phẩm
2.6.3. Đánh giá về xúc tiến
2.6.4. Đánh giá về nhân viên
2.6.5. Đánh giá về phân phối
2.6.6. Đánh giá về phương thức thanh toán
Chương 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP
3.1. Nhận xét chung về công tác tiêu thụ
3.2. Phương hướng mở rộng thị trường và kế hoạch tiêu thụ trong giai đoạn 2011- 2015
3.2.1. Phương hướng mở rộng thị trường 
3.2.2. Kế hoạch tiêu thụ trong giai đoạn 2011- 2015
3.3. Một số giải pháp thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty
3.3.1. Đẩy mạnh công tác điều tra nghiên cứu thị trường
3.3.2. Nhóm giải pháp sản phẩm   
3.3.3. Nhóm giải pháp về giá bán 
3.3.4. Nhóm giải pháp về xúc tiến
3.3.5. Nhóm giải pháp về nhân lực           
3.3.6. Nhóm giải pháp phân phối  
3.3.7. Nhóm giải pháp về thu thập thông tin
3.3.8. Nhóm giải pháp về chăm sóc khách hàng
Phần III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
3.1. Kết luận 
3.2. Kiến nghị
3.2.1. Đối với công ty
3.2.2. Đối với cơ sở xây dựng
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan