[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đo lường chất lượng dịch vụ tiền gửi tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hà Tĩnh


[/kythuat]
[tomtat]
Đo lường chất lượng dịch vụ tiền gửi tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hà Tĩnh
MỤC LỤC
PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ     
1.1. Lý do chọn đề tài         
1.2. Mục tiêu nghiên cứu   
1.2.1 Mục tiêu chung          
1.2.2. Mục tiêu cụ thể         
1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu     
1.4. Phương pháp nghiên cứu        
1.5. Kết cấu của khóa luận
Phần 1: Đặt vấn đề
Phần 2: Nội dung và kết quả nghiên cứu 
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ DỊCH VỤ TIỀN GỬI CỦA 9 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI           
1.1. Cở sở lý luận    
1.1.1. Khái quát chung về NHTM 
1.1.2. Huy động tiền gửi của NHTM        
1.1.3. Cơ sở lý luận về chất lượng dịch vụ ngân hàng   
1.1.4. Nguồn vốn huy động từ tiền gửi của NHTM        
1.2. Cơ sở thực tiễn
1.2.1. Thực trạng về chất lượng dịch vụ tiền gửi tại các NHTM Việt Nam hiện nay
1.2.2. Thực trạng chất lượng dịch vụ tiền gửi tại các NHTM trên địa bàn Tỉnh Hà Tĩnh
2.1. Khái quát chung về NHNo&PTNT TP Hà Tĩnh       
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của NHNo&PTNT
2.1.2.Cơ cấu tổ chức của NHNo&PTNT TPHà Tĩnh
2.1.3. Tình hình lao động của NHNo&PTNT TP Hà Tĩnh
2.2. Thực trạng công tác huy động tiền gửi tại NHNo&PTNT TP Hà Tĩnh     
2.2.1. Khái quát chung tình hình kinh doanh, cơ cấu huy động vốn của NHNo&PTNT TP Hà Tĩnh
2.2.2. Thực trạng hoạt động dịch vụ tiền gửi tại NHNo&PTNT TP Hà Tĩnh
2..3. Đo lường chất lượng dịch vụ tiền gửi của NHNo&PTNT TP Hà Tĩnh thông qua đánh giá của khách hàng   
2.3.2. Nguồn thông tin giúp khách hàng biết đến ngân hàng    
2.3.3. Mục đích của khách hàng khi tới giao dịch tại ngân hàng         
2.3.4. Mức kỳ hạn gửi của những người gửi tiết kiệm    
2.3.5. Mức độ tới giao dịch tại ngân hàng
2.3.6. Kiểm định tính phù hợp về các thang đo lường dịch vụ tiền gửi          
2.3.7. Đánh giá của khách hàng về độ tin cậy của ngân hàng
2.3.8. Đánh giá của khách hàng về khả năng đáp ứng của ngân hàng
2.3.9. Đánh giá của khách hàng về năng lực phục vụ của ngân hàng 
2.3.10. Đánh giá của khách hàng về sự đồng cảm của ngân hàng       
2.3.11. Đánh giá của khách hàng về phương tiện hữu hình của ngân hàng    
2.3.12. Đánh giá sự hài lòng chung của khách hàng về dịch vụ tiền gửi của   NHNo&PTNT TP Hà Tĩnh
2.3.13. Đánh giá sự ảnh hưởng của năm yếu tố chất lượng dịch vụ tiền gửi đến sự hài lòng của khách hàng khi sử dụng dịch vụ tiền gửi bằng phương trình hồi quy tuyến tính
2.3.14. Xu hướng sử dụng dịch vụ tiền gửi của khách hàng đối với NHNo&PTNT TP Hà Tĩnh
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ
TIỀN GỬI TẠI CỦA NHNo&PTNT TP HÀ TĨNH           
3.1. Định hướng cho dịch vụ tiền gửi của NHNo&PTNT TP Hà Tĩnh
3.2. Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tiền gửi tại của NHNN&PTNT TP Hà Tĩnh
3.2.1. Giải pháp về sản phẩm tiền gửi      
3.2.2. Giải pháp về mạng lưới huy động tiền gửi            
3.2.3. Giải pháp về công nghệ ngân hàng            
3.2.4 Giải pháp nhằm phát huy tối đa yếu tố con người           
3.2.5 Giải pháp về hoạt động Marketing ngân hàng      
3.2.6 Giải pháp về tiền gửi thanh toán
PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
3.1 KẾT LUẬN
3.2 KIẾN NGHỊ
3.2.1. Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
3.2.2. Đối với chính quyền địa phương
3.2.3. Đối với NHNo&PTNT Hà Tĩnh
3.2.4 Đối với NHNo&PTNT TP Hà Tĩnh
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan