[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá chất lượng dịch vụ tại Làng Thể Thao Tuyên Sơn thành phố Đà Nẵng


[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá chất lượng dịch vụ tại Làng Thể Thao Tuyên Sơn thành phố Đà Nẵng
MỤC LỤC
PHẦN 1 ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Lý do chọn đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
2.1. Mục tiêu chung
2.2. Mục tiêu cụ thể
3. Đối tượng nghiên cứu     
4. Phạm vi nghiên cứu
5. Phương pháp nghiên cứu           
5.1 Phương pháp chọn mẫu           
5.2. Phương pháp thu thập số liệu
5.2.1 Số liệu thứ cấp           
5.2.2 Số liệu sơ cấp 
5.2.3Cách thiết lập bảng hỏi
5.3 Phương pháp xử lí số liệu        
6. Kết cấu đề tài nghiên cứu          
PHẦN 2  NỘI DUNG NGHIÊN CỨU        
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU        
1.1 Cơ sở lý luận     
1.1.1 Khái niệm dịch vụ     
1.1.2 Các đặc trưng phân biệt của dịch vụ
1.1.2.1 Tính vô hình           
1.1.2.2 Tính không tách rời giữa cung cấp và tiêu dùng dịch vụ
1.1.2.3 Tính không đồng đều về chất lượng
1.1.2.4 Tính không dự trữ được
1.1.2.5 Tính không chuyển quyền sở hữu được 
1.1.3 Khái niệm chất lượng dịch vụ
1.1.4 Đặc điểm của chất lượng dịch vụ
1.1.5 Công cụ đánh giá chất lượng dịch vụ
1.1.6 Mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng
1.2 Cơ sở thực tiễn
CHƯƠNG 2 ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TẠI CÔNG TY TNHH KHỞI PHÁT – LÀNG
THỂ THAO TUYÊN SƠN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
2.1 Khái quát về công ty TNHH Khởi Phát – Làng Thể Thao Tuyên Sơn
2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty TNHH Khởi Phát – Làng Thể Thao Tuyên Sơn
2.1.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy và nhiệm vụ các phòng ban của công ty TNHH Khởi Phát – Làng Thể Thao Tuyên Sơn
2.1.2.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy (Xem Sơ đồ2.1.2.1)
2.1.2.2 Mô tả chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban
2.1.3 Các hoạt động kinh doanh chính của công ty TNHH Khởi Phát – Làng Thể Thao Tuyên Sơn
2.2 Phân tích kết quả kinh doanh của công ty TNHH Khởi Phát – Làng Thể Thao Tuyên Sơn năm 2010
2.3 Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ tại Làng Thể Thao Tuyên Sơn
2.3.1 Đặc điểm của mẫu nghiên cứu
2.3.2 Tần suất khách hàng đến với Tuyên Sơn
2.3.3 Tần suất khách hàng sử dụng dịch vụ tại Làng Thể Thao Tuyên Sơn
2.3.4 Đánh giá thang đo bằng hệ số tin cậy Cronbach ‘s Alpha
2.3.4.1 Đối với dịch vụ thuê sân bóng
2.3.4.2 Đối với dịch vụ thuê sân Tennis
2.3.4.3 Đối với dịch vụ Food and Beverage
2.3.4.4 Đối với dịch vụ Shop
2.3.5 Kiểm định yếu tố chất lượng các dịch vụ tại Làng Thể Thao Tuyên Sơn
2.3.5.1 Kiểm định yếu tố chất lượng các dịch vụ cho thuê sân bóng
2.3.5.2 Kiểm định yếu tố chất lượng dịch vụ thuê sân Tennis
2.3.5.3 Kiểm định yếu tố chất lượng dịch vụ Food and Beverage
2.3.5.4 Kiểm định yếu tố chất lượng dịch vụ Shop
2.3.6 Đánh giá chung về chất lượng dịch vụ tại Tuyên Sơn
CHƯƠNG 3 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TẠI LÀNG THỂ THAO TUYÊN SƠN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
3.1. Định hướng của công ty trong thời gian tới 
3.2 Phân tích ma trận SWOT
3.3. Giải pháp đối với từng dịch vụ cụ thể
3.3.1. Đối với dịch vụ cho thuê sân bóng
3.3.2. Đối với dịch vụ cho thuê sân Tennis
3.3.3. Đối với dịch vụ Food and Beverage
3.3.4. Đối với dịch vụ Shop
1. Kết luận
2. Kiến nghị
2.1. Kiến nghị đối với nhà nước
2.2. Đối với thành phố Đà Nẵng   
2.3. Đối với công ty
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan