[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ 3G của Viettel tại Thành Phố Huế


[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ 3G của Viettel tại Thành Phố Huế
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU
DANH MỤC SƠ ĐỒ
DANH MỤC BẢNG BIỂU
PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Lý do chọn đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4. Phương pháp nghiên cứu           
5. Kết cấu của đề tài           
PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1. Những vấn đề liên quan đến hành vi mua của người tiêu dùng
1.1.1. Khái niệm hành vi mua của người tiêu dùng
1.1.2. Mô hình hành vi mua của người tiêu dùng           
1.1.3. Các giai đoạn của quá trình thông qua quyết định lựa chọn sản phẩm 9
1.2. Tổng quan về dịch vụ 3G
1.2.1. Lịch sử phát triển của công nghệ 3G
1.2.2. Thế hệ đầu tiên 1G   
1.2.3. Thế hệ thứ 2G (GSM)          
1.2.4. Công nghệ 3G
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ 3G
1.4. Ý nghĩa của việc nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ 3G trong thực tiễn
CHƯƠNG 2. NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ 3G CỦA VIETTEL TẠI THÀNH PHỐ HUẾ
2.1. Tổng quan về Tập Đoàn Viễn Thông Quân Đội, và chi nhánh Viettel tại Thừa Thiên Huế     
2.1.1. Tổng quan về Tập Đoàn Viễn Thông Quân Đội  
2.1.1.1 Giới thiệu chung về Tập Đoàn Viễn Thông Quân Đội 
2.1.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển 
2.1.1.3. Văn hóa Viettel     
2.1.1.4. Triết lý kinh doanh           
2.1.1.5. Ý nghĩa Slogan      
2.1.1.6. Ý nghĩa Logo         
2.1.1.7. Một số giải thưởng đạt được        
2.1.1.8. Bộ máy tổ chức      
2.1.2. Dịch vụ Viettel 3G   
2.1.2.1. Giới thiệu về Mạng Viettel 3G    
2.1.2.2 Các dịch vụ cung cấp trên mạng 3G của Viettel           
2.1.3. Chi Nhánh Viettel Thừa Thiên Huế
2.1.3.1. Giới thiệu chung    
2.1.3.2. Lịch sử hình thành và phát triển 
2.1.3.3. Cơ cấu tổ chức       
2.1.3.4 Chức năng, nhiệm vụ của Chi Nhánh Viettel Thừa Thiên Huế           
2.1.3.5. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Chi Nhánh Viettel Thừa Thiên Huế    
2.1.3.6. Hoạt động cung cấp dịch vụ 3G của Chi nhánh Viettel Thừa Thiên Huế     
2.2. Nội dung - Kết quả nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ 3G của Viettel tại Thành Phố Huế        
2.2.1. Xây dựng thang đo
2.2.1.1. Thang đo sự hữu ích cảm nhận
2.2.1.2. Thang đo sự dễ sử dụng cảm nhận
2.2.1.3. Thang đo Sự nhận thức hưởng thụ
2.2.1.4. Thang đo Thái độ sử dụng           
2.2.2 Quá trình thu thập dữ liệu
2.2.2.1 Số mẫu thu được     
2.2.2.2 Mô tả mẫu   
2.2.2.3 Đánh giá mức độ hiểu biết của khách hàng về dịch vụ 3G của Viettel
2.2.3. Phân tích dữ liệu
2.2.3.1 Kiểm định thang đo           
2.2.3.2. Phân tích nhân tố các biến độc lập         
2.2.3.3 Phân tích hồi quy   
2.2.3.4. Đánh giá các nhân tố trong mô hình nghiên cứu ảnh hưởng đến khả năng thu hút khách hàng đăng kí sử dụng dịch vụ 3G Viettel       
2.2.3.5. Phân tích phương sai một yếu tố (One-Way ANOVA)
CHƯƠNG 3. ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP     
3.1. Định hướng
3.2. Giải pháp
3.2.1. Một số giải pháp nhằm nâng cao số lượng khách hàng đăng kí sử dụng   dịch vụ 3G của Viettel
3.2.2. Các yếu tố bên trong và bên ngoài doanh nghiệp dùng để xây dựng ma trận SWOT
3.2.3. Các chiến lược kết hợp từ ma trận SWOT
PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan