[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao chất lượng dịch vụ lưu trú tại khách sạn Hoàng Tuấn – Huế

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao chất lượng dịch vụ lưu trú tại khách sạn Hoàng Tuấn – Huế
MỤC LỤC
LỜI CÁM ƠN
MỤC LỤC
DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT, HÌNH VẼ, BẢNG BIỂU VÀ PHỤ LỤC
PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ
1 Lý do chọn đề tài 
2 Mục tiêu nghiên cứu
2.1 Mục tiêu tổng quát       
2.2 Mục tiêu cụ thể 
3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu         
4 Phương pháp nghiên cứu
4.1 Thu thập số liệu
4.1.1 Thu thập số liệu thứ cấp       
4.1.2 Thu thập số liệu sơ cấp         
4.2 Thiết kế nghiên cứu      
4.2.1 Nghiên cứu sơ bộ       
4.2.2 Nghiên cứu chính thức         
4.2.3 Thang đo         
4.2.4 Phương pháp xử lý số liệu    
5. Tóm tắt đề tài       
PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU     
CHƯƠNG 1 CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1 Cơ sở lý thuyết về  dịch vụ và dịch vụ lưu trú
1.1.1 Dịch vụ và dịch vụ lưu trú   
1.1.1.1 Khái niệm về dịch vụ
1.1.1.2 Khái niệm về dịch vụ lưu trú
1.1.1.3 Đặc điểm của dịch vụ lưu trú trong kinh doanh Khách Sạn
1.1.2 Chất lượng dịch vụ và chất lượng dịch vụ lưu trú
1.1.2.1 Chất lượng dịch vụ 
1.1.2.2 Khái niệm chất lượng dịch vụ lưu trú
1.1.2.3 Đặc điểm của chất lượng dịch vụ lưu trú trong kinh doanh Khách Sạn
1.1.2.4 Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng dịch vụ lưu trú           
1.2 Cơ sở thực tiễn  
CHƯƠNG 2 ĐÁNH GIÁ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ LƯU TRÚ TẠI KHÁCH SẠN HOÀNG TUẤN – HUẾ      
2.1 Tổng quan về khách sạn Hoàng Tuấn – Huế
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của khách sạn           
2.1.1.1 Khái quát về khách sạn Hoàng Tuấn  - Huế       
2.1.1.2 Quá trình hình thành của khách sạn Hoàng Tuấn – Huế
2.1.1.3 Quá trình phát triển của khách sạn Hoàng Tuấn – Huế           
2.1.2 Chức năng và nhiệm vụ của khách sạn Hoàng Tuấn
2.1.2.1 Chức năng   
2.1.2.2 Nhiệm vụ     
2.1.3 Cơ cấu tổ chức và chức năng các phòng ban trong khách sạn Hoàng Tuấn – Huế
2.1.3.1 Cơ cấu tổ chức của khách sạn Hoàng Tuấn – Huế
2.1.3.2 Chức năng của các phòng  ban của khách sạn Hoàng Tuấn – Huế     
2.1.4 Nguồn lực kinh doanh của khách sạn Hoàng Tuấn – Huế          
2.1.4.1 Tình hình cơ sở vật chất kỹ thuật tại khách sạn Hoàng Tuấn – Huế  
2.1.4.2 Tình hình nguồn nhân lực của khách sạn Hoàng Tuấn – Huế giai đoạn 2008 - 2010         
2.1.4.3 Tình hình nguồn vốn kinh doanh của khách sạn Hoàng Tuấn – Huế giai đoạn 2008 - 2010        
2.1.4.4 Kết quả kinh doanh của khách sạn của khách sạn Hoàng Tuấn – Huế giai đoạn 2008 - 2010
2.2 Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ lưu trú tại khách sạn Hoàng Tuấn – Huế    
2.2.1 Đặc điểm mẫu điều tra
2.2.2 Đánh giá thang đo bằng hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha           
2.2.3 Đánh giá của khách hàng về chất lượng dịch vụ lưu trú tại khách sạn Hoàng Tuấn  - Huế
2.2.3.1 Đánh giá của khách hàng về yếu tố “mức độ tin cậy” tại khách sạn Hoàng Tuấn  - Huế   
2.2.3.2 Đánh giá của khách hàng về “Yếu tố hữu hình” tại khách sạn Hoàng Tuấn  - Huế
2.2.3.3 Đánh giá của khách hàng về yếu tố “mức độ đáp ứng” tại khách sạn Hoàng Tuấn  - Huế
2.2.3.4 Đánh giá của khách hàng về yếu tố “năng lực phục vụ” tại khách sạn Hoàng Tuấn  - Huế
2.2.3.6 Đánh giá sự hài lòng chung của khách hàng khi lưu trú tại Khách sạn Hoàng Tuấn – Huế
2.3 Đánh giá sự ảnh hưởng của năm yếu tố chất lượng dịch vụ lưu trú đến sự hài lòng của khách hàng khi lưu trú tại khách sạn Hoàng Tuân - Huế bằng phương trình hồi quy tuyến tính
2.3.1 Kiểm định phân phối chuẩn
2.3.2 Kiểm định hệ số tương quan Pearson         
2.3.3 Phân tích hồi quy
CHƯƠNG 3 ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT
LƯỢNG DỊCH VỤ LƯU TRÚ TẠI KHÁCH SẠN HOÀNG TUẤN – HUẾ
3.1 Phương hướng và mục tiêu      
3.1.1 Phương hướng
3.1.1.1 Nghiên cứu thị trường
3.1.1.2 Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn
3.1.1.3 Tiết kiệm chi phí
3.1.2 Mục tiêu          
3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ lưu trú tại khách sạn Hoàng Tuấn - Huế
3.2.1 Hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật
3.2.2 Nâng cao chất lượng đội ngũ lao động       
3.2.3 Hoàn thiện quy trình phục vụ khách hàng khi lưu trú
3.2.4 Các giải pháp marketing       
3.2.5 Tăng cường các dịch vụ bổ sung     
3.2.6 Các giải pháp khác    
PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ   
1 Kết luận     
2 Kiến nghị   
2.1 Đối với chính quyền và các ban ngành liên quan
2.2 Đối với khách sạn Hoàng Tuấn – Huế
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan