[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán định giá doanh nghiệp trong bối cảnh tái cấu trúc doanh nghiệp tại các Doanh nghiệp nhà nước Việt Nam


[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán định giá doanh nghiệp trong bối cảnh tái cấu trúc doanh nghiệp tại các Doanh nghiệp nhà nước Việt Nam
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP KHI TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về định giá doanh nghiệp.
1.1.1. Khái niệm về định giá doanh nghiệp.
1.1.2. Một số phương pháp định giá doanh nghiệp.
1.2. Tổng quan về tái cấu trúc doanh nghiệp.
1.2.1. Khái niệm tái cấu trúc doanh nghiệp.
1.2.2. Phân loại tái cấu trúc doanh nghiệp.
1.2.3. Phương thức thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp.
1.3. Kế toán định giá doanh nghiệp khi tái cấu trúc doanh nghiệp.
1.3.1. Các nhân tố ảnh hưởng tới kế toán ĐGDN khi TCTDN.
1.3.2. Nhiệm vụ, yêu cầu và nguyên tắc kế toán ĐGDN khi TCTDN.
1.3.3. Quy trình kế toán định giá doanh nghiệp khi TCTDN.
1.4. Kinh nghiệm của một số nước và bài học cho Việt Nam về kế toán ĐGDN khi TCTDN.
1.4.1. Các quy định của hệ thống chuẩn mực quốc tế về kế toán chi phối kế toán định giá doanh nghiệp.
1.4.2. Kinh nghiệm kế toán định giá doanh nghiệp của các nước.
1.4.3. Bài học cho Việt Nam từ kinh nghiệm của các nước trên thế giới
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP KHI TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
2.1. Tổng quan về tái cấu trúc DNNN ở Việt Nam hiện nay.
2.1.1. Thực trạng và đặc điểm tái cấu trúc DNNN Việt Nam.
2.1.2. Quy trình, phương thức thức tái cấu trúc DNNN tại Việt Nam.
2.1.3. Kết quả tái cấu trúc DNNN thời gian qua.
2.2. Thực trạng khuôn khổ pháp lý về kế toán ĐGDN khi TCT các DNNN ở Việt Nam những năm qua.
2.2.1. Quy định về kế toán ĐGDN khi Cổ phần hóa DNNN.
2.2.2. Quy định về kế toán định giá doanh nghiệp khi sáp nhập, hợp nhất các doanh nghiệp Nhà nước.
2.2.3. Các quy định khác liên quan ảnh hưởng tới công tác kế toán định giá doanh nghiệp.
2.3. Thực trạng kế toán ĐGDN khi tái cấu trúc DNNN Việt Nam.
2.3.1. Những nhân tố ảnh hưởng tới kế toán định giá DNNN Việt Nam.
2.3.2. Thực trạng kế toán định giá khi cổ phần hóa các DNNN.
2.3.3. Thực trạng kế toán định giá khi sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp.
2.4. Đánh giá thực trạng kế toán ĐGDN khi tái cấu trúc DNNN ở Việt Nam.
2.4.1. Những kết quả đạt được
2.4.2. Những tồn tại, vướng mắc.
2.4.3. Những nguyên nhân cơ bản làm ảnh hưởng tới quá trình thực hiện công tác kế toán định giá doanh nghiệp khi tái cấu trúc DNNN.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP KHI TÁI CẤU TRÚC CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
3.1. Bối cảnh kinh tế, định hướng tái cấu trúc DNNN trong thời gian tới.
3.1.1. Bối cảnh kinh tế.
3.1.2. Định hướng tái cấu trúc DNNN đến năm 2020
3.1.3. Khó khăn thực hiện và triển vọng tương lai về Tái cấu trúc DN.
3.2. Nguyên tắc và yêu cầu hoàn thiện kế toán ĐGDN khi tái cấu trúc DN.
3.2.1. Nguyên tắc thực hiện kế toán ĐGDN khi tái cấu trúc DN
3.2.2. Yêu cầu thực hiện kế toán ĐGDN khi TCTDN.
3.3. Giải pháp hoàn thiện kế toán ĐGDN khi tái cấu trúc DNNN.
3.3.1. Hoàn thiện hành lang pháp lý về kế toán ĐGDN khi tái cấu trúc DNNN.
3.3.2. Hoàn thiện khâu thực hiện kế toán định giá doanh nghiệp khi TCT DNNN.
3.4. Điều kiện thực hiện giải pháp.
3.4.1. Đối với các cơ quan chức năng của Nhà nước
3.4.2. Đối với DNNN thực hiện tái cấu trúc.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan