[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả vốn đầu tư cho phát triển nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế


[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả vốn đầu tư cho phát triển nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
1 Tính cấp thiết đề tài
2 Tình hình nghiên cứu
2 Mục tiêu nghiên cứu
3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4 Ý nghĩa và đóng góp mới của luận án
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN HIỆU QUẢ VỐN ĐẦU TƯ CHO PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP
1.1. Các khái niệm liên quan hiệu quả vốn đầu tư cho phát triển nông nghiệp
1.1.1. Khái niệm về nông nghiệp
1.1.2. Vốn đầu tư cho phát triển nông nghiệp
1.2. Cơ sở lý luận về hiệu quả vốn đầu tư cho phát triển nông nghiệp
1.2.1. Khái niệm hiệu quả vốn đầu tư cho phát triển nông nghiệp
1.2.2. Hệ thống chỉ tiêu hiệu quả vốn đầu tư cho phát triển nông nghiệp
1.2.3. Nhân tố ảnh hưởng hiệu quả vốn đầu tư cho phát triển nông nghiệp
1.3. Cơ sở thực tiễn về hiệu quả vốn đầu tư cho phát triển nông nghiệp
1.3.1. Kinh nghiệm chính sách vốn đầu tư cho phát triển nông nghiệp
1.3.2. Thực tiễn về hiệu quả vốn đầu tư phát triển nông nghiệp thế giới
1.3.3. Thực tiễn về hiệu quả vốn đầu tư cho phát triển nông nghiệp Việt Nam
Kết luận chương 1
Chương 2. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế và xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế
2.1.1. Đặc điểm tự nhiên
2.1.2. Tài nguyên thiên nhiên
2.1.3. Kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế
2.2. Tình hình nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế
2.2.1. GDP nông nghiệp Thừa Thiên Huế
2.2.2. Lao động nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế
2.2.3. Khoa học công nghệ trong nông nghiệp
2.2.4. Chính sách vốn đầu tư cho phát triển nông nghiệp TT- Huế
2.2.5. Định hướng, quy hoạch phát triển nông nghiệp TT- Huế
2.2.6. Một số chủ thể quản lý vốn đầu tư cho phát triển nông nghiệp
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Phương pháp thu thập thông tin
2.3.2. Phương pháp xử lý thông tin, đánh giá và dự báo
2.4. Khung phân tích hiệu quả vốn đầu tư cho phát triển nông nghiệp
Kết luận chương 2
Chương 3. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ VỐN ĐẦU TƯ CHO PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
3.1. Kết quả huy động và sử dụng vốn đầu tư cho nông nghiệp TT- Huế
3.1.1. Vốn đầu tư cho phát triển nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế
3.1.2. Nguồn vốn đầu tư cho phát triển nông nghiệp TT- Huế
3.1.3. Sử dụng vốn đầu tư cho phát triển nông nghiệp TT- Huế
3.2. Hiệu quả vốn đầu tư cho phát triển nông nghiệp Thừa Thiên Huế
3.2.1. Hiệu quả vốn đầu tư cho phát triển nông nghiệp chung toàn tỉnh. Hiệu quả vốn đầu tư cho phát triển nông nghiệp về mặt kinh tế. Kết quả vốn đầu tư cho nông nghiệp với phát triển xã hội. Kết quả vốn đầu tư cho phát triển nông nghiệp với môi trường
3.2.2. Hiệu quả vốn đầu tư cho phát triển nông nghiệp theo địa phương và vùng sinh thái
3.2.3. Hiệu quả vốn đầu tư cho phát triển một số dự án, chương trình
3.2.4. Hiệu quả vốn đầu tư cho phát triển doanh nghiệp nông nghiệp
3.2.5. Hiệu quả vốn đầu tư cho phát triển nông nghiệp theo nguồn vốn
3.3. Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng hiệu quả vốn đầu tư cho phát triển nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế
3.4. Lựa chọn chiến lược nâng cao hiệu quả vốn đầu tư cho phát triển nông nghiệp Thừa Thiên Huế theo ma trận SWOT
Kết luận chương 3
Chương 4. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ VỐN ĐẦU TƯ CHO PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
4.1. Định hướng phát triển nông nghiệp Thừa Thiên Huế
4.2. Nhu cầu vốn đầu tư cho phát triển nông nghiệp Thừa Thiên Huế thời kỳ 2014-2030
4.3. Quan điểm và mục tiêu nâng cao hiệu quả vốn đầu tư cho phát triển nông nghiệp Thừa Thiên Huế
4.3.1. Quan điểm nâng cao hiệu quả vốn đầu tư cho phát triển nông nghiệp Thừa Thiên Huế
4.3.2. Mục tiêu nâng cao hiệu quả vốn đầu tư cho phát triển nông nghiệp Thừa Thiên Huế
4.4. Các giải pháp nâng cao hiệu quả vốn đầu tư cho phát triển nông nghiệp Thừa Thiên Huế
4.4.1. Tập trung nguồn lực phát triển kinh tế nông nghiệp TT-Huế
4.4.2. Giải pháp huy động và sử dụng vốn đầu tư cho phát triển nông nghiệp Thừa Thiên Huế
4.4.3. Giải pháp quản lý vốn đầu tư cho phát triển nông nghiệp TT-Huế
Kết luận chương 4
KẾT LUẬN
CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan