[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu phương pháp sinh thiết xuyên thành ngực trong chẩn đoán tổn thương phổi


[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu phương pháp sinh thiết xuyên thành ngực trong chẩn đoán tổn thương phổi
MỤC LỤC
Danh mục các chữ viết tắt
Danh mục các hình
Danh mục các bảng
Danh mục các biểu đồ
Đặt vấn đề
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1 Tổng quan các bệnh lý trong lồng ngực
1.2 Giải phẫu hình ảnh lồng ngực
1.3 Một số phương pháp lấy tế bào mô bệnh chẩn đoán
1.4 Sinh thiết xuyên thành ngực trong chẩn đoán
Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 Đối tượng nghiên cứu
2.2 Phương pháp nghiên cứu
2.3 Xử lý số liệu
2.4 Một sô vấn đề đã được thống nhất trước nghiên cứu
Chương 3: KẾT QUẢ
3.1 Đặc điểm nhóm nghiên cứu
3.2 Đặc điểm hình ảnh học
3.3 Sinh thiết xuyên thành ngực
3.4 Phẫu thuật
3.5 Khả năng sinh thiết xuyên thành ngực trong chẩn đoán
3.6 Các giá trị chẩn đoán của kỹ thuật
Chương 4: BÀN LUẬN
4.1 Đặc điểm nhóm nghiên cứu
4.2 Đặc điểm hình ảnh tổn thương và các yếu tố liên quan
4.3 Sinh thiết xuyên thành ngực
4.4 Bàn luận về giải phẫu bệnh sau phẫu thuật
4.5 Bàn luận về các giá trị chẩn đoán của stxtn
KẾT LUẬN
Quy trình sinh thiết đề xuất
Danh mục các công trình nghiên cứu liên quan luận án
Tài liệu tham khảo
Bệnh án nghiên cứu
Bệnh án mẫu
Danh sách bệnh nhân
[/tomtat]

Bài viết liên quan