[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu tính chất điện hóa hệ điện cực nano bạc - bạc oxit trong dung dịch điện li kiềm của nguồn điện bạc kẽm


[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu tính chất điện hóa hệ điện cực nano bạc - bạc oxit trong dung dịch điện li kiềm của nguồn điện bạc kẽm
MỤC LỤC
A. GIỚI THIỆU LUẬN ÁN
B. NỘI DUNG CỦA LUẬN ÁN
Chương 1: Tổng quan
Chương 2: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
2.1 Đối tượng nghiên cứu
2.2 Phương pháp nghiên cứu
Chương 3: Kết quả và thảo luận
3.1 Điều chế chất hoạt động điện cực bạc/bạc oxit
3.1.1 Kết quả thực nghiệm
3.2 Khảo sát tính chất điện hóa điện cực bạc/bạc oxit trong dung dịch điện li kiềm
3.2.1 Nghiên cứu phản ứng oxi hóa khử điện hóa của điện cực bạc trong dung
3.2.2 Nghiên cứu cơ chế phóng nạp điện cực bạc/bạc oxitdịch điện li kiềm
3.3 Nghiên cứu chế tạo và khảo sát cấu trúc, thành phần điện cực nano bạc/bạc oxit
3.3.1 Chế tạo điện cực nano bạc/bạc oxit
3.3.2 Khảo sát thành phần cấu trúc điện cực nano bạc/bạc oxit chế tạo
3.4. Phương pháp CV nghiên cứu tính chất điện hóa điện cực nano bạc/bạc oxit
3.4.1 Tốc độ phóng nạp theo CV
3.4.2. Hiệu suất hoạt hóa điện cực nano bạc/bạc oxit trong dung dịch điện li kiềm
3.4.3 Phương pháp CV nghiên cơ chế quá trình anot và catot điện cực nano bạc/bạc
3.5 Nghiên cứu phổ tổng trở điện hóa điện cực nano bạc/bạc oxit
3.5.1 Khảo sát phổ tổng trở Nyquist quá trình phân cực anotoxit
3.5.2 Khảo sát phổ tổng trở Nyquist quá trình phân cực catot
3.6 Nghiên cứu quá trình phóng nạp bằng phân cực dòng không đổi
3.6.1 Khảo sát quá trình nạp – phóng trên hệ 3 điện cực bằng nạp điện dòng không đổi.
3.6.2 Khảo sát quá trình nạp – phóng trên hệ 2 điện cực bằng phân cực dòng không đổi.
3.7 Các yếu tố ảnh hưởng đến tính chất điện hóa của điện cực nano bạc/bạc oxit
3.7.1 Ảnh hưởng của nhiệt độ đến quá trình nạp và phóng điện
3.7.2 Ảnh hưởng của lực ép chế tạo điện cực
3.7.3 Ảnh hưởng của chất thêm trong chế tạo điện cực
3.7.4 Ảnh hưởng của nồng độ dung dịch điện li
3.8 Ảnh hưởng của kích thước chất hoạt động điện cực đến tính chất điện hóa điện cực hệ nano bạc/bạc oxit
3.8.1 Ảnh hưởng của kích thước hạt vật liệu đến tính chất điện hóa điện cực bạc/bạc oxit theo phương pháp CV
3.8.2 Khảo sát ảnh hưởng của kích thước hạt vật liệu đến tính chất điện hóa điện cực bạc/bạc oxit bằng phân cực dòng không đổi
3.9 Một số kết quả thử nghiệm hệ pin đơn bạc kẽm chế tạo
3.9.1 Các đại lượng đặc trưng pin đơn hệ bạc kẽm chế tạo
3.9.2 Hệ số sử dụng chất hoạt động và hệ số cấp dòng hệ pin đơn chế tạo
KẾT LUẬN
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ
[/tomtat]

Bài viết liên quan