[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu tính chất hóa lý và hình thái cấu trúc của vật liệu tổ hợp PE/EVA/TRO bay biến tính hữu cơ


[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu tính chất hóa lý và hình thái cấu trúc của vật liệu tổ hợp PE/EVA/TRO bay biến tính hữu cơ
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
LỜI CAM ĐOAN
BẢNG CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG, BIỂU TRONG LUẬN ÁN
DANH MỤC ĐỒ THỊ, HÌNH VẼ TRONG LUẬN ÁN
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN
1.1. Tro bay
1.1.1. Thành phần, đặc điểm, hình thái cấu trúc của tro bay
1.1.2. Tình hình sản xuất, tiêu thụ tro bay trên thế giới và Việt Nam
1.1.2.1. Tình hình sản xuất và tiêu thụ tro bay trên thế giới
1.1.2.2. Tình hình sản xuất và tiêu thụ tro bay tại Việt Nam
1.1.3. Biến tính tro bay
1.1.4. Ứng dụng của tro bay
1.2. Copolime etylen vinyl axetat và polyetylen
1.2.1. Cấu tạo, hình thái cấu trúc, tính chất, ứng dụng của copolyme etylen vinyl axetat
1.2.1.1. Cấu tạo, hình thái cấu trúc của copolyme etylen vinyl axetat (EVA)
1.2.1.2. Tính chất của EVA
1.2.1.3. Ứng dụng của EVA
1.2.2. Cấu tạo, hình thái cấu trúc, tính chất, ứng dụng của polyetylen
1.2.2.1. Cấu tạo, hình thái cấu trúc của polyetylen
1.2.2.2. Tính chất của PE
1.2.2.3. Ứng dụng của PE
1.2.3. Tình hình sản xuất và tiêu thụ EVA và PE trên thế giới và Việt Nam
1.2.3.1. Tình hình sản xuất và tiêu thụ EVA
1.2.3.2. Tình hình sản xuất và tiêu thụ PE
1.3. Vật liệu tổ hợp trên cơ sở PE và EVA
1.3.1. Vật liệu polyme blend LDPE/EVA
1.3.2. Vật liệu tổ hợp trên cơ sở polyme blend LDPE/EVA/phụ gia vô cơ
1.3.3. Vật liệu tổ hợp trên cơ sở các polyme EVA, PE và tro bay
1.3.3.1. Vật liệu tổ hợp EVA/tro bay
1.3.3.2. Vật liệu tổ hợp PE/tro bay
CHƯƠNG 2: THỰC NGHIỆM
2.1. Nguyên liệu và hoá chất
2.2. Chế tạo vật liệu tổ hợp LDPE/EVA/tro bay
2.2.1. Biến tính tro bay
2.2.2. Chế tạo vật liệu tổ hợp LDPE/EVA/tro bay
2.3. Phương pháp và thiết bị nghiên cứu
2.3.1. Phương pháp phổ huỳnh quang tia X
2.3.2. Phương pháp hiển vi điện tử quét
2.3.3. Phương pháp phổ hồng ngoại
2.3.4. Xác định khả năng chảy nhớt
2.3.5. Xác định tính chất cơ học
2.3.5.1. Độ bền kéo đứt
2.3.5.2. Độ dãn dài khi đứt
2.3.6. Xác định tính chất lưu biến
2.3.7. Phương pháp phân tích nhiệt khối lượng
2.3.8. Xác định độ bền bức xạ tử ngoại nhiệt ẩm
2.3.9. Xác định tính chất điện
2.3.10. Xác định khả năng chống cháy
CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Xác định thành phần hoá học của tro bay
3.2. Biến tính tro bay bằng các hợp chất silan
3.2.1. Phổ hồng ngoại của tro bay trước và sau khi biến tính hợp chất silan
3.2.2. Tính chất nhiệt của tro bay trước và sau khi biến tính hợp chất silan
3.2.3. Hình thái cấu trúc của tro bay trước và sau khi biến tính hợp chất silan
3.3. Xác định điều kiện thích hợp chế tạo vật liệu tổ hợp LDPE/EVA/tro bay chưa biến tính và biến tính silan
3.3.1. Ảnh hưởng của bản chất và hàm lượng hợp chất silan
3.3.2. Ảnh hưởng của nhiệt độ trộn
3.3.3. Ảnh hưởng của thời gian trộn
3.3.4. Ảnh hưởng của tốc độ trộn
3.3.5. Ảnh hưởng của tỉ lệ thành phần LDPE/EVA
3.4. Đặc trưng và hình thái cấu trúc của vật liệu tổ hợp LDPE/EVA/(FA và MFA)
3.4.1. Khả năng chảy nhớt của vật liệu tổ hợp LDPE/EVA/(FA và MFA) trong quá trình trộn nóng chảy
3.4.2. Phổ hồng ngoại của vật liệu blend LDPE/EVA và vật liệu tổ hợp LDPE/EVA/MFA
3.4.3. Hình thái cấu trúc của vật liệu tổ hợp LDPE/EVA/(FA và MFA)
3.5. Tính chất của vật liệu tổ hợp LDPE/EVA/(FA và MFA)
3.5.1. Tính chất cơ học của vật liệu tổ hợp LDPE/EVA/(FA và MFA)
3.5.2. Tính chất lưu biến của vật liệu tổ hợp LDPE/EVA/(FA và MFA)
3.5.3. Độ bền oxi hóa nhiệt của vật liệu tổ hợp LDPE/EVA/(FA và MFA)
3.5.4. Độ bền thời tiết của vật liệu tổ hợp LDPE/EVA/(FA và MFA)
3.5.5. Tính chất điện của vật liệu tổ hợp LDPE/EVA/(FA và MFA)
3.5.6. Khả năng chống cháy của vật liệu tổ hợp LDPE/EVA/(FA và MFA)
KẾT LUẬN
NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC 
[/tomtat]

Bài viết liên quan