[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Những nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua bê tông thương phẩm công ty cổ phần bê tông và xây dựng Thái Nguyên


[/kythuat]
[tomtat]
Những nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua bê tông thương phẩm công ty cổ phần bê tông và xây dựng Thái Nguyên
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4. Ý nghĩa khoa học của đề tài nghiên cứu
5. Bố cục của luận văn
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUYẾT ĐỊNH MUA CỦA KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC
1.1. Cơ sở lý luận
1.1.1. Cơ sở lý luận về khách hàng tổ chức
1.1.2. Tiến trình ra quyết định mua của khách hàng tổ chức
1.2. Cơ sở thực tiễn
1.2.1. Kinh nghiệm marketing của một số doanh nghiệp trên thế giới
1.2.2. Kinh nghiệm marketing của một số doanh nghiệp Việt Nam
1.2.3. Những bài học có thể vận dụng đối với Công ty Cổ phần bê tông và xây dựng Thái Nguyên
1.3. Tổng quan tài liệu nghiên cứu
Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Câu hỏi đề tài cần giải quyết
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập thông tin
2.2.2. Phương pháp phân tích thông tin
2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu
2.3.1. Chỉ tiêu về sản lượng tiêu thụ, doanh thu, lợi nhuận của Công ty
2.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá về hoạt động Marketing - mix của Công ty
Chương 3. PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Khái quát chung về Công ty
3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
3.1.2. Cơ cấu tổ chức
3.2. Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động marketing của Công ty
3.2.1. Phân tích và nhận xét về hoạt động tiêu thụ và SXKD của Công ty
3.2.2. Phân tích và nhận xét về hoạt động marketing của Công ty
3.3. Phân tích các nhân tố Marketing - mix ảnh hưởng đến quyết định mua của khách hàng tổ chức tại Công ty
3.3.1. Thiết kế nghiên cứu
3.3.2. Phân tích dữ liệu, kết quả nghiên cứu
3.3.3. Mức độ ảnh hưởng của từng nhóm nhân tố đến quyết định mua bê tông thương phẩm tại Công ty Cổ phần bê tông và xây dựng Thái Nguyên
Chương 4. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM THÚC ĐẨY QUÁ TRÌNH RA QUYẾT ĐỊNH MUA CỦA KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC
4.1. Quan điểm, phương hướng và mục tiêu của vấn đề nghiên cứu
4.1.1. Quan điểm, định hướng về những tác động của Marketing – mix ảnh hưởng đến quyết định mua
4.1.2. Mục tiêu phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua của khách hàng tổ chức tại Công ty
4.2. Một số giải pháp thúc đẩy quá trình ra quyết định mua hàng
4.2.1. Giải pháp tổ chức phân phối hiệu quả
4.2.2. Giải pháp tăng cường xúc tiến thương mại
4.2.3. Giải pháp cải thiện chính sách giá
4.2.4. Giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm
4.3. Kiến nghị
4.3.1. Kiến nghị với Bộ xây dựng
4.3.2. Kiến nghị với các Tổng công ty Xây dựng Việt Nam
4.3.3. Kiến nghị với UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Xây dựng
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC 
[/tomtat]

Bài viết liên quan