[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Pháp luật về quyền của người chưa thành niên phạm tội ở Việt Nam


[/kythuat]
[tomtat]
Pháp luật về quyền của người chưa thành niên phạm tội ở Việt Nam
File toàn văn Down tại đây 
File tóm tắt Down tại đây 
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN TỚI ĐỀ TÀI
1.1. Các công trình nghiên cứu liên quan tới pháp luật về quyền của người chưa thành niên phạm tội
1.2. Nhận xét về các công trình nghiên cứu liên quan đến luận án và những vấn đề tiếp tục được nghiên cứu trong luận án
Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA PHÁP LUẬT VỀ QUYỀN CỦA NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN PHẠM TỘI
2.1. Khái niệm và đặc điểm của pháp luật về quyền của người chưa thành niên phạm tội
2.2. Nội dung, vai trò và các tiêu chí của pháp luật về quyền của người chưa thành niên phạm tội
2.3. Pháp luật quốc tế, pháp luật của một số quốc gia về quyền của người chưa thành niên phạm tội và những giá trị có thể vận dụng ở Việt Nam
Chương 3: QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN VÀ THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ QUYỀN CỦA NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN PHẠM TỘI Ở VIỆT NAM
3.1. Quá trình phát triển của pháp luật về quyền của người chưa thành niên phạm tội ở Việt Nam
3.2. Những thành tựu đạt được của pháp luật về quyền của người chưa thành niên phạm tội ở Việt Nam hiện nay
3.3. Những hạn chế, bất cập của pháp luật về quyền của người chưa thành niên phạm tội và nguyên nhân
Chương 4: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ QUYỀN CỦA NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN PHẠM TỘI Ở VIỆT NAM
4.1. Các quan điểm hoàn thiện pháp luật về quyền của người chưa thành niên phạm tội
4.2. Giải pháp hoàn thiện pháp luật về quyền của người chưa thành niên phạm tội ở Việt Nam hiện nay
KẾT LUẬN
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ
CÔNG BỐ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan