[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phát triển hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam


[/kythuat]
[tomtat]
Phát triển hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam
File toàn văn Down tại đây
File tóm tắt Down tại đây (tiếng việt)
File tóm tắt Down tại đây (tiếng anh)
MỤC LỤC
DANH MỤC BẢNG BIỂU
DANH MỤC HÌNH
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
2. Mục đích nghiên cứu
3. Câu hỏi nghiên cứu
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
5. Đóng góp mới của luận án
6. Kết cấu luận án
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1.1 Tổng quan
1.1.1 Các tác giả và công trình khoa học của nước ngoài viết về hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam
1.1.2 Các tác giả, công trình khoa học ở trong nước liên quan đến đề tài luận án
1.2 Quy trình nghiên cứu
1.3 Phương pháp nghiên cứu với dữ liệu thứ cấp
1.4 Phương pháp nghiên cứu với dữ liệu sơ cấp
1.4.1 Mô hình nghiên cứu và các giả thuyết
1.4.2 Phát triển các thang đo nghiên cứu
1.4.3 Tổng thể và mẫu nghiên cứu
1.4.4 Phương pháp thu thập dữ liệu
1.4.5 Phương pháp phân tích dữ liệu
1.5 Nghiên cứu định tính bằng phỏng vấn sâu đối tượng liên quan
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ
2.1. Khái quát về bảo hiểm phi nhân thọ
2.1.1. Khái niệm, đặc điểm bảo hiểm phi nhân thọ
2.1.2 Các loại hình bảo hiểm
2.1.3. Vai trò của bảo hiểm và bảo hiểm phi nhân thọ
2.2 Doanh nghiệp bảo hiểm và hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ
2.2.1 Khái niệm và đặc điểm của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ
2.2.2 Hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ của doanh nghiệp bảo hiểm
2.3. Phát triển hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ
2.3.1 Khái niệm phát triển hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ
2.3.2 Các chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ
2.4 Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển của hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ
2.4.1 Nhân tố chủ quan thuộc về doanh nghiệp bảo hiểm
2.4.2 Nhân tố khách quan
CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ TẠI VIỆT NAM
3.1 Khái quát về hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam
3.1.1 Lịch sử hình thành, phát triển và cơ sở pháp lý cơ bản của hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ
3.1.2 Các sản phẩm bảo hiểm trên thị trường bảo hiểm Việt Nam
3.2. Thực trạng hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam
3.2.1. Các kết quả đạt được
3.2.2 Hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ TẠI VIỆT NAM
4.1 Định hướng và quan điểm phát triển bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam
4.1.1 Định hướng phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam
4.1.2 Quan điểm phát triển hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ theo cơ chế thị trường
4.1.3 Phát triển hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ theo hướng bền vững
4.1.4 Phát triển hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ theo hướng chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa và tập trung hóa
4.2 Giải pháp phát triển dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam
4.2.1 Dự báo thị trường báo hiểm phi nhân thọ Việt Nam tới năm 2020
4.2.2 Hoàn thiện cơ cấu tài trợ của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ
4.2.3 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, xây dựng hình ảnh của doanh nghiệp
4.2.4 Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối và chính sách kênh phân phối
4.2.5 Phát triển đa dạng sản phẩm và mở rộng mạng lưới kinh doanh
4.2.6 Cải thiện chất lượng dịch vụ, nâng cao sự hài lòng và tính trung thành của khách hàng
4.3 Điều kiện thực hiện giải pháp
KẾT LUẬN
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan