[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Vận dụng lí thuyết kiến tạo để nâng cao chất lượng dạy học Di truyền học (Sinh học 12)


[/kythuat]
[tomtat]
Vận dụng lí thuyết kiến tạo để nâng cao chất lượng dạy học Di truyền học (Sinh học 12)
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
2. Mục đích nghiên cứu
3. Đối tượng và khách thể nghiên cứu
4. Giả thuyết khoa học
5. Nhiệm vụ nghiên cứu
6. Phương pháp nghiên cứu
7. Những đóng góp mới của luận án
8. Giới hạn của luận án
9. Cấu trúc của luận án
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI
1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu và vận dụng lí thuyết kiến tạo
1.1.1. Lược sử nghiên cứu về lí thuyết kiến tạo
1.1.2. Các nghiên cứu về vận dụng lí thuyết kiến tạo trong dạy học ở trên thế giới
1.1.3. Các nghiên cứu về vận dụng lí thuyết kiến tạo trong dạy học ở Việt Nam
1.2. Cơ sở lý luận của lí thuyết kiến tạo
1.2.1. Cơ sở triết học của lí thuyết kiến tạo
1.2.2. Cơ sở tâm lý học của lí thuyết kiến tạo
1.2.3. Cơ sở giáo dục học của lí thuyết kiến tạo
1.2.4. Những luận điểm quan trọng của lí thuyết kiến tạo
1.2.5. Các đặc trưng cơ bản của hoạt động học tập theo lí thuyết kiến tạo
1.2.6. Vai trò của giáo viên và học sinh trong dạy học theo lí thuyết kiến tạo
1.3. Thực trạng dạy học Di truyền học ở trường THPT
Chương 2: VẬN DỤNG LÍ THUYẾT KIẾN TẠO TRONG DẠY HỌC DI TRUYỀN HỌC (SINH HỌC 12)
2.1. Các nguyên tắc cơ bản khi xây dựng quy trình tổ chức dạy học Di truyền học (Sinh học 12) theo lí thuyết kiến tạo
2.1.1. Đảm bảo mối liên hệ giữa kiến thức đã có và kiến thức mới
2.1.2. Phát huy tính tích cực, chủ động của người học
2.1.3. Hoạt động học tập bằng tương tác nhóm
2.1.4. Nhận biết tri thức nằm trong vùng phát triển gần nhất
2.2. Phân tích logic kiến thức phần Di truyền học (Sinh học 12)
2.2.1. Mục tiêu của phần Di truyền học (Sinh học 12)
2.2.2. Đặc điểm cấu trúc nội dung phần Di truyền học (Sinh học 12)
2.2.3. Phân tích và xác định nội dung dạy học Di truyền học (Sinh học 12 THPT) phù hợp với quá trình đồng hóa hoặc quá trình điều ứng theo lí thuyết kiến tạo
2.3. Quy trình học theo LTKT
2.4. Quy trình tổ chức dạy học phần Di truyền học theo LTKT
2.5. Thiết kế một số hoạt động dạy học kiến thức phần Di truyền học (Sinh học 12 THPT) theo lí thuyết kiến tạo
2.5.1. Thiết kế một số hoạt động dạy học kiến thức phần Di truyền học (Sinh học 12 THPT) theo quá trình đồng hóa
2.5.2. Thiết kế một số hoạt động dạy học kiến thức phần Di truyền học (Sinh học 12 THPT) theo quá trình điều ứng
2.6. Các năng lực được hình thành cho học sinh trong dạy học theo LTKT
Chương 3: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
3.1. Mục đích thực nghiệm sư phạm (TNSP)
3.2. Nội dung thực nghiệm sư phạm
3.3. Phương pháp thực nghiệm
3.3.1. Chọn các trường và lớp thực nghiệm
3.3.2. Bố trí thực nghiệm
3.3.3. Phương pháp thu thập dữ liệu và đo lường
3.4. Kết quả và biện luận
3.4.1. Kết quả phân tích về mặt định lượng
3.4.2. Kết quả phân tích về mặt định tính
3.4.3. Bàn luận kết quả thực nghiệm sư phạm
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan