[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp chủ yếu phát triển bền vững khu công nghiệp Sông Công tỉnh Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp chủ yếu phát triển bền vững khu công nghiệp Sông Công tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1.1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1.1. Những khái niệm cơ bản về KCN
1.1.1.1. Khu công nghiệp
1.1.1.2. Khu công nghệ cao
1.1.1.3. Cụm công nghiệp
1.1.1.4. Một số khái niệm khác về khu công nghiệp
1.1.1.4.1. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật
1.1.1.4.2. Hệ thống hạ tầng xã hội
1.1.1.4.3. Quy hoạch vùng công nghiệp
1.1.1.4.4. Quy hoạch định hướng phát triển các KCN
1.1.1.4.5. Quy hoạch chi tiết KCN
1.1.1.4.6. Cơ quan quản lý Nhà nước về KCN
1.1.1.4.7. Công ty phát triển hạ tầng KCN
1.1.1.4.8. Doanh nghiệp KCN
1.1.2. Vai trò của KCN đối với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước
1.1.2.1. Thu hút vốn đầu tư để phát triển nền kinh tế
1.1.2.2. Góp phần giải quyết công việc làm cho xã hội
1.1.2.3. Tăng kim ngạch xuất khẩu
1.1.2.4. Góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế quốc dân
1.1.2.5. Góp phần hình thành mối liên kết giữa các địa phương và nâng cao năng lực sản xuất ở từng vùng, miền
1.1.3. Quan niệm về phát triển bền vững và phát triển bền vững KCN
1.1.3.1. Quan niệm về phát triển bền vững
1.1.3.1.1. Quan niệm
1.1.3.1.2. Các tiêu chí đánh giá sự phát triển bền vững
1.1.3.2. Phát triển bền vững KCN
1.1.3.2.1. Khái niệm
1.1.3.2.2. Sự cần thiết phát triển bền vững KCN
1.1.3.2.3. Các tiêu chí đánh giá sự phát triển bền vững KCN
1.1.4. Những nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển các KCN
1.1.4.1. Điều kiện tự nhiên
1.1.4.2. Kết cấu hạ tầng
l.1.4.3. Các điều kiện cung cấp nguyên liệu và lao động
1.1.4.4. Môi trường đầu tư
1.1.4.5. Vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng
1.1.4.6. Phát triển khu dân cư đồng bộ
1.1.4.7. Điều kiện về đất đai
1.1.5. Một số kinh nghiệm phát triển KCN trên thế giới, Việt Nam và những bài học kinh nghiệm rút ra cho KCN Sông Công – tỉnh Thái Nguyên
1.1.5.1. Kinh nghiệm phát triển KCN của các nước trên thế giới
1.1.5.1.1. Kinh nghiệm của Malaysia
1.1.5.1.2. Kinh nghiệm của Thái Lan
1.1.5.1.3. Kinh nghiệm của Đài Loan
1.1.5.2. Kinh nghiệm phát triển KCN ở Việt Nam
1.1.5.2.1. Kinh nghiệm của tỉnh Hải Dương
1.1.5.2.2. Kinh nghiệm của thành phố Đà Nẵng
1.1.5.3. Những bài học kinh nghiệm đối với quá trình phát triển bền vững KCN Sông Công - tỉnh Thái nguyên
1.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI
1.2.1. Các câu hỏi nghiên cứu
1.2.2. Phương pháp nghiên cứu đề tài
1.2.2.1. Phương pháp luận
1.2.2.2. Phương pháp thu thập số liệu
1.2.2.3. Phương pháp tổng hợp và phân tích số liệu
Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KCN SÔNG CÔNG - TỈNH THÁI NGUYÊN
2.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ VÀ XÃ HỘI CỦA TỈNH THÁI NGUYÊN
2.1.1. Vị trí địa lý
2.1.2. Tài nguyên thiên nhiên
2.1.3. Đặc điểm khí hậu, thuỷ văn
2.1.4. Dân số, lao động
2.1.5. Tổng quan về phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thái Nguyên
2.1.5.1. Về cơ sở hạ tầng
2.1.5.2. Thực trạng về phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thái Nguyên
2.2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KCN SÔNG CÔNG
2.2.1. Quá trình thành lập và phát triển KCN Sông Công
2.2.1.1. Quá trình thành lập và phát triển KCN Sông Công
2.2.1.2. Quá trình thành lập và phát triển Ban Quản lý các KCN tỉnh Thái Nguyên
2.2.1.3. Qui hoạch phát triển KCN Sông Công và các KCN tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020
2.2.2. Thực trạng hoạt động tại KCN Sông Công đến năm 2010
2.2.2.1. Thực trạng cơ sở hạ tầng, môi trường KCN Sông Công
2.2.2.2. Tình hình về quỹ đất tại KCN Sông Công
2.2.2.3. Thực trạng về thu hút vốn đầu tư và cơ cấu ngành nghề đầu tư tại KCN Sông Công
2.2.2.4. Phân tích hiệu quả các dự án tại KCN Sông Công
2.2.2.5. Thực trạng về nguồn lực lao động
2.2.2.6. Phân tích các hoạt động của BQL các KCN tỉnh Thái Nguyên và Công ty hạ tầng KCN Sông Công.
2.2.3. Thực trạng phát triển bền vững KCN Sông Công – tỉnh Thái Nguyên
2.2.3.1. Thực trạng phát triển bền vững nội tại KCN Sông Công – tỉnh Thái Nguyên
2.2.3.2. Đánh giá tác động lan tỏa của KCN Sông Công – tỉnh Thái Nguyên
Chương 3: GIẢI PHÁP CHỦ YẾU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KCN SÔNG CÔNG - TỈNH THÁI NGUYÊN
3.1. MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN KCN
3.1.1. Các căn cứ để xây dựng mục tiêu phát triển KCN
3.1.1.1. Mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thái Nguyên
3.1.1.2. Quan điểm phát triển các KCN của tỉnh Thái Nguyên
3.1.2. Mục tiêu phát triển KCN Sông Công - tỉnh Thái Nguyên
3.1.2.1. Thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước để lấp đầy KCN
3.1.2.2. Giải quyết việc làm và đào tạo lực lượng lao động
3.1.2.3. Tiếp thu công nghệ hiện đại, kinh nghiệm quản lý tiên tiến
3.1.2.4. Thúc đẩy kinh tế trong nước phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế
3.2. GIẢI PHÁP CHỦ YẾU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KCN SÔNG CÔNG - TỈNH THÁI NGUYÊN
3.4.1. Giải pháp bảo vệ môi trường
3.4.1.1. Công tác quy hoạch KCN
3.4.1.2. Nâng cao chất lượng thẩm định dự án
3.4.1.3. Xây dựng đồng bộ các biện pháp kiểm soát, bảo vệ môi trường
3.4.1.4. Nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường
3.4.2. Đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật
3.4.3. Tăng cường xúc tiến kêu gọi thu hút đầu tư
3.4.4. Tăng cường đào tạo nguồn lao động cung cấp cho doanh nghiệp KCN Sông Công - tỉnh Thái Nguyên
3.4.5. Xây dựng nhà ở tập trung cho công nhân và các công trình hạ tầng ngoài hàng rào KCN Sông Công - tỉnh Thái Nguyên
3.4.6. Nâng cao hiệu quả quản lý các KCN tỉnh Thái Nguyên
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan