[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân loại đa nhãn, đa lớp dựa vào luật kết hợp

[/kythuat]
[tomtat]
Phân loại đa nhãn, đa lớp dựa vào luật kết hợp
MỤC LỤC
Chương 1: TỔNG QUAN
1.1 Giới thiệu
1.2 Mục tiêu nghiên cứu
1.3 Đối tượng nghiên cứu
1.4 Phạm vi nghiên cứu
1.5 Bố cục luận văn
Chương 2: CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN
Chương 3: PHÂN LOẠI ĐA NHÃN, ĐA LỚP DỰA VÀO LUẬT KẾT HỢP   
3.1 Phân loại là gì?
3.2 Các vấn đề quan tâm của phân loại
3.3 Phân loại đa nhãn (Multi-label Classification)
3.4 Luật kết hợp
3.5 Một số định nghĩa
3.6 Phân loại dựa vào luật kết hợp
3.7 Phương pháp phân loại đa nhãn, đa lớp dựa vào luật kết hợp (MMAC)
3.8 Độ đo lượng giá
3.9 Độ chính xác phân loại
3.10 Kết luận
Chương 4: THỬ NGHIỆM, ĐÁNH GIÁ, HƯỚNG PHÁT TRIỂN
4.1 Thiết kế tổng thể           
4.2 Chuẩn bị dữ liệu           
4.3 Thiết kế chương trình   
4.4 Kết quả thực nghiệm và đánh giá
4.5 Kết luận
Chương 5: KẾT LUẬN
5.1 Ưu điểm 
5.2 Nhược điểm
5.3 Hướng phát triển

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan