[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân đoạn từ tiếng việt

[/kythuat]
[tomtat]
Phân đoạn từ tiếng việt
MỤC LỤC
GIỚI THIỆU
1. Đặt vấn đề
2. Lý do chọn đề tài
3. Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu          
4. Bố cục của luận văn
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT
2.1 Cơ sở lý thuyết về ngôn ngữ
2.1.1 Phân loại ngôn ngữ
2.1.2 Đơn vị chủ yếu của ngôn ngữ
2.1.3 Cấu trúc của đơn vị từ tiếng Việt
2.1.4 Từ vựng tiếng Việt
2.1.5 Vấn đề nhập nhằng nghĩa của từ
2.2 Cơ sở lý thuyết về ngôn ngữ học thống kê
2.2.1 Tổng quan về ngôn ngữ học thống kê
2.2.2 Một số lý thuyết xác suất thống kê trong xử lý ngôn ngữ
CHƯƠNG 3. GIỚI THIỆU MÔ HÌNH MMSEG
3.1 Tổng quan về MMSeg
3.2 Áp dụng MMSeg vào tiếng Việt
3.3 Đánh giá MMSeg trên ngôn ngữ tiếng Việt
CHƯƠNG 4. MÔ HÌNH ĐỀ XUẤT
4.1 Mô hình phân đoạn từ  
4.2 Thiết kế giải thuật
4.2.1 Giải thuật tiền xử lý văn bản
4.2.2 Giải thuật phân đoạn từ
4.2 Từ điển và kho ngữ liệu
4.3 Thực nghiệm      
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN
5.1 Nhận xét chung
5.2 Kết quả đạt được
5.3 Hạn chế của đề tài
5.4 Hướng phát triển của đề tài

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan