[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tổ chức hệ thống kế toán trách nhiệm trong doanh nghiệp thương mại ở Việt Nam


[/kythuat]
[tomtat]
Tổ chức hệ thống kế toán trách nhiệm trong doanh nghiệp thương mại ở Việt Nam
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1 Đặt vấn đề
1.2 Tính cấp thiết của đề tài
1.3 Mục tiêu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu
1.3.1 Mục tiêu tổng quát    
1.3.2 Mục tiêu cụ thể
1.3.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
1.4 Nội dung nghiên cứu của đề tài
1.5 Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu của đề tài
1.5.1 Phương pháp luận
1.5.2 Phương pháp nghiên cứu
1.7 Kêt cấu của đề tài nghiên cứu 
CHƯƠNG 2:TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TRONG DOANH NGHIỆP
2.1 Một số khái niệm về kế toán trách nhiệm
2.2 Vai trò – Chức năng của kế toán trách nhiệm
2.2.1 Vai trò của KTTN
2.2.2 Chức năng của KTTN           
2.3 Nội dung tổ chức kế toán trách nhiệm
2.3.1 Phân cấp trong quản lý(Decentralizing)
2.3.1.1 Ưu điểm của sự phân cấp trong quản lý
2.3.1.2 Nhược điểm của sự phân cấp trong quản lý
2.3.2 Xác định các trung tâm trách nhiệm.
2.3.2.1 Trung tâm chi phí (Cost Centers)
2.3.2.2 Trung tâm doanh thu (Revenue Centers)
2.3.2.3 Trung tâm lợi nhuận (Profit Centers)
2.3.2.4 Trung tâm đầu tư (Investment  Centers)
2.3.3 Lập Báo cáo trách nhiệm cho các trung tâm trách nhiệm
2.3.3.1 Báo cáo trách nhiệm của các trung tâm chi phí
2.3.3.2 Báo cáo trách nhiệm của các trung tâm doanh thu
2.3.3.3 Báo cáo trách nhiệm của các trung tâm lợi nhuận
2.3.3.4 Báo cáo trách nhiệm của các trung tâm đầu tư
2.4 Tổ chức hệ thống kế toán trách nhiệm trong doanh nghiệp
2.4.1 Cơ cấu tổ chức của DN theo mô hình Tổng công ty
2.4.2 Tổ chức các trung tâm trách nhiệm tại DN
2.4.2.1 Các trung tâm chi phí.       
2.4.2.2 Các trung tâm doanh thu   
2.4.2.3 Các trung tâm lợi nhuận    
2.4.2.4 Các trung tâm đầu tư.         
2.5 Kinh nghiệm về việc tổ chức hệ thống kế toán trách nhiệm của một số DN trên thế giới.
2.5.1 Phân quyền, chuyển giá và quản trị theo mục tiêu trong hệ thống kế toán trách nhiệm của Tập đoàn Abbott, Hoa Kỳ
2.5.2 Sáng kiến ROI và vấn đề phân quyền của Tập đoàn Dupont
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3: KHẢO SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HỆ THỐNG KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI Ở VN
3.1 Giới thiệu khái quát về đặc điểm hoạt động và phân cấp quản lý của DNTM ở Việt Nam
3.1.1 Đặc điểm hoạt động của DNTM ở Việt Nam
3.1.2 Sự phân cấp quản lý trong DNTM ở Việt Nam
3.1.2.1 Hoạt động theo mô hình Công ty
3.1.2.2 Hoạt động theo mô hình Tổng công ty
3.2 Khảo sát tình hình thực hiện KTTN trong DNTM ở Việt Nam
3.2.1 Đối tượng phỏng vấn
3.2.2 Nội dung khảo sát
3.2.3 Thiết kế bảng câu hỏi khảo sát
3.2.4 Phạm vi, số lượng công ty và thời gian khảo sát
3.2.5 Thu thập và xử lý kết quả khảo sát
3.2.5.1 Tình hình chung về đặc điểm hoạt động của DNTM ở Việt nam        
3.2.5.2 Tình hình thực hiện KTTN trong DNTM ở Việt Nam hiện nay
3.2.5.3 Mức độ quan tâm của nhà Quản trị đến hệ thống kế toán trách nhiệm
3.3 Đánh giá tình hình thực hiện hệ thống báo cáo trách nhiệm tại các DNTM
3.3.1 Đánh giá tình hình quản trị chung
3.3.1.1 Những kết quả đạt được
3.3.1.2 Những tồn tại và hạn chế
3.3.1.3 Nguyên nhân của những tồn tại và hạn chế
3.3.2 Đánh giá tình hình thực hiện KTTN trong các DNTM ở Việt Nam        
3.3.2.1 Những kết quả đạt được
3.3.2.2 Những tồn tại và hạn chế
3.3.2.3 Nguyên nhân của những tồn tại và hạn chế
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
CHƯƠNG 4: XÂY DỰNG MÔ HÌNH TỔ CHỨC HỆ THỐNG KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI Ở VIỆT NAM
4.1 Định hướng và mục tiêu tổ chức hệ thống Kế toán trách nhiệm trong DNTM
4.1.1  Định hướng    
4.1.2  Mục tiêu         
4.2 Tổ chức hệ thống KTTN trong DNTM ở Việt Nam
4.2.1 Quy trình tổ chức hệ thống Kế toán trách nhiệm trong DNTM
4.2.1.1 Bước 1- Xác định các loại trung tâm trách nhiệm
4.2.1.3 Bước 3 - Tổ chức báo cáo trách nhiệm cho từng loại trung tâm trách nhiệm
KẾT LUẬN CHƯƠNG 4
CHƯƠNG 5: NHỮNG GIẢI PHÁP KỸ THUẬT HỖ TRỢ TỔ CHỨC HỆ THỐNG KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TRONG CÁC DNTM Ở VN
5.1 Lập dự toán cho từng trung tâm trách nhiệm
5.2 Tổ chức công tác kế toán phù hợp với việc thu thập thông tin để lập hệ thống KTTN
5.2.1 Xây dựng các loại sổ sách kế toán phù hợp
5.2.2 Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán theo mã trách nhiệm quản trị
5.3 Xây dựng hệ thống định mức – tiêu chuẩn liên quan đến các chỉ tiêu của Báo cáo trách nhiệm
5.3.1 Đối với chỉ tiêu chi phí         
5.3.2 Đối với chỉ tiêu doanh thu   
5.3.3 Đối với chỉ tiêu lợi nhuận    
5.4 Các giải pháp hỗ trợ khác        
5.4.1 Tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin để phân tích, xử lý kịp thời các thông tin
5.4.2 Đào tạo, bồi dưỡng nhân viên KTQT
KẾT LUẬN CHƯƠNG 5
KẾT LUẬN ĐỀ TÀI

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan