[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao vai trò của lao động nữ trong phát triển kinh tế hộ nông dân ở huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao vai trò của lao động nữ trong phát triển kinh tế hộ nông dân ở huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ VAI TRÒ LAO ĐỘNG NỮ TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ NÔNG DÂN
1.1.1. Cơ sở lý luận
1.1.1.1. Quan điểm về giới tính và giới
1.1.1.2. Quan niệm về lao động và người lao động
1.1.1.3. Hộ nông dân và kinh tế hộ nông dân
1.1.1.4. Vị trí và vai trò của lao động nữ trong phát triển kinh tế xã hội
1.1.1.5. Những yếu tố ảnh hưởng đến vai trò của lao động nữ trong phát triển kinh tế hộ nông dân
1.1.2 Vai trò của lao động nữ trong phát triển kinh tế xã hội ở một số nước trên Thế giới và ở Việt Nam
1.1.2.1. Vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế xã hội ở một số nước trên thế giới
1.1.2.2. Vai trò phụ nữ trong phát triển kinh tế hộ nông thôn ở một số địa phương Việt Nam
1.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1.2.1. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu
1.2.1.1 Chọn điểm nghiên cứu và mẫu nghiên cứu
1.2.1.2. Phương pháp điều tra thu thập số liệu
1.2.1.3. Phương pháp điều tra nông thôn có sự tham gia (PRA)
1.2.2. Phương pháp xử lý số liệu
1.2.3. Phương pháp phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp
1.2.4. Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu
1.2.4.1.Yêu cầu của các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế
1.2.4.2. Các chỉ tiêu phản ánh về hiệu quả sản xuất ý nghĩa của các chỉ tiêu và cách tính các chỉ tiêu đó
1.2.4.3. Các chỉ tiêu phản ánh về hiệu quả/ 1 lao động
1.2.4.4. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sản xuất/ 1ha
Chương 2: THỰC TRẠNG VỀ VAI TRÕ LAO ĐỘNG NỮ TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ NÔNG DÂN HUYỆN ĐẠI TỪ TỈNH THÁI NGUYÊN
2.1. ĐẶC ĐIỂM CỦA HUYỆN ĐẠI TỪ TỈNH THÁI NGUYÊN
2.1.1. Đặc điểm tự nhiên
2.1.1.1. Vị trí địa lý
2.1.1.2. Đặc điểm đất đai
2.1.1.3. Đặc điểm địa hình, khí hậu, thủy văn
2.1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội
2.1.2.1. Tình hình dân số, dân tộc và lao động
2.1.2.2. Đặc điểm cơ sở hạ tầng
2.1.2.3. Một số kết quả đã đạt được về phát triển kinh tế - xã hội ở Huyện Đại từ - Tỉnh Thái nguyên
2.2. THỰC TRẠNG VAI TRÒ LAO ĐỘNG NỮ TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ CỦA HUYỆN ĐẠI TỪ
2.2.1. Thực trạng vai trò của lao động nữ trên địa bàn huyện Đại Từ
2.2.1.1. Lao động nữ theo các nhóm tuổi
2.2.1.2. Quy mô, cơ cấu lao động nữ
2.2.1.3. Trình độ học vấn của lao động nữ huyện Đại Từ
2.2.1.4. Trình độ chuyên môn kỹ thuật
2.2.1.5. Tình trạng lao động, việc làm của lao động nữ huyện Đại Từ
2.2.1.6. Sự tham gia của lao động nữ trong các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội của huyện
2.2.1.7. Mức độ kinh tế của các hộ dân Huyện Đại Từ
2.3. THỰC TRẠNG VAI TRÒ LAO ĐỘNG NỮ TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ Ở CÁC HỘ ĐIỀU TRA
2.3.1. Thực trạng sản xuất của các hộ điều tra
2.3.1.1. Cơ cấu các hộ điều tra theo dân tộc
2.3.1.2. Cơ cấu các hộ điều tra theo thu nhập
2.3.1.3. Các nguồn lực sản xuất chủ yếu của các hộ điều tra
2.3.1.4. Thực trạng lao động nữ trong các hộ điều tra
2.3.2. Tình hình sản xuất của các hộ điều tra
2.3.2.1. Tình hình sản xuất của các hộ theo dân tộc
2.3.2.2. Tình hình sản xuất của các nhóm hộ theo thu nhập
2.3.3. Vai trò của lao động nữ trong phát triển kinh tế hộ
2.3.3.1. Vai trò của lao động nữ tham gia quản lý và điều hành sản xuất phát triển kinh tế hộ
2.3.3.2. Vai trò của lao động nữ trong việc sản xuất và ra quyết định phân công lao động trong hộ
2.3.3.3. Vai trò trong hoạt động tiếp cận khoa học kỹ thuật và kiến thức khuyến nông của lao động nữ
2.3.3.4. Vai trò trong kiểm soát các nguồn lực kinh tế hộ
2.3.3.5. Vai trò trong các định hướng của hộ
2.3.3.6. Vai trò trong sự phân công lao động trong sản xuất nông nghiệp
2.2.3.7. Vai trò trong hoạt động tiếp cận các kênh thông tin và quan hệ xã hội
2.3.3.8. Vai trò của lao động nữ trong quản lý tài chính của hộ
2.3.3.9. Vai trò trong việc nâng cao trình độ
2.3.3.10. Vai trò chăm công tác y tế và chăm sóc sức khoẻ
2.3.4. Những tồn tại và nguyên nhân làm hạn chế vai trò của lao động nữ trong phát triển kinh tế hộ nông dân
2.3.4.1. Gánh nặng công việc
2.3.4.2. Trình độ văn hoá, chuyên môn thấp
2.3.4.3. Quyền trong việc ra quyết định ít
2.3.4.4. Cơ hội tiếp cận với các nguồn thông tin thấp
2.3.5. Phân tích nguyên nhân
2.3.5.1. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới thu nhập của hộ gia đình sử dụng hàm sản xuất
Chương 3: GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO VAI TRÕ CỦA LAO ĐỘNG NỮ TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ NÔNG DÂN Ở HUYỆN ĐẠI TỪ TỈNH THÁI NGUYÊN
3.1. QUAN ĐIỂM, PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU VỀ NÂNG CAO VAI TRÒ LAO ĐỘNG NỮ HUYỆN ĐẠI TỪ TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ NÔNG DÂN
3.1.1. Quan điểm nâng cao vai trò của lao động nữ trong phát triển kinh tế hộ nông dân trên địa bàn huyện Đại Từ
3.1.2. Mục tiêu phát triển kinh tế xã hội huyện Đại Từ
3.1.2.1 Mục tiêu tổng quát
3.1.2.2. Các chỉ tiêu cụ thể về phát triển kinh tế xã hội huyện Đại từ trong thời gian tới
3.2. GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA LAO ĐỘNG NỮ TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ
3.2.1. Nhóm giải pháp chung về nâng cao vai trò lao động nữ
3.2.1.1. Quy hoạch và thực hiện quy hoạch phát triển kinh tế nông thôn trong đó có kế hoạch sử dụng lao động nữ, các ngành nghề lao động nữ cho phù hợp
3.2.1.2. Chính sách ưu tiên đối với lao động nữ
3.2.1.3. Đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ
3.2.1.4. Tăng cường nhận thức của xã hội về vấn đề giới nói chung và lao động nữ nói riêng trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn theo định hướng xã hội chủ nghĩa
3.2.1.5. Tăng khả năng tiếp cận và kiểm soát của phụ nữ đối với các nguồn lực chủ yếu bao gồm đất đai, tín dụng, nguồn nước, cơ sở hạ tầng và các dịch vụ công cộng
3.2.1.6. Đưa các chỉ tiêu về giới, các công cụ giám sát và đánh giá có phân tách giới vào chính sách, kế hoạch, chương trình và dự án phát triển của nhà nước
3.2.1.7. Thực hiện cách thức làm việc mang tính nhạy cảm giới và đạt được bình đẳng giới trong các hoạt động nghiên cứu, cung cấp dịch vụ công tác đào tạo
3.2.1.8. Tăng cường tạo quyền và tăng khả năng tiếp cận của phụ nữ đối với quá trình ra quyết định ở các đơn vị chủ chốt như UBND các cấp, các trung tâm dạy nghề và doanh nghiệp
3.2.2. Các giải pháp liên quan đến đơn vị hành chính cấp xã
3.2.3. Các giải pháp cụ thể cho nông hộ
3.2.3.1. Giải pháp nâng cao vai trò lao động nữ trong tiếp cận và quản lý các nguồn lực của hộ
3.2.3.2. Giải pháp hoạt động khuyến nông và thông tin nông nghiệp đối với lao động nữ
3.2.3.3. Hỗ trợ vốn cho sản xuất
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan