[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện các hoạt động thuê ngoài logistics tại Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện các hoạt động thuê ngoài logistics tại Việt Nam
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1   : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG THUÊ NGOÀI LOGISTICS (3PL)
1.1 Những vấn đề chung về logistics
1.1.1. Khái niệm logistics  
1.1.1.1. Quan điểm 3 giai đoạn     
1.1.1.2. Quan điểm 5 giai đoạn
1.1.2.Phân loại         
1.1.2.1. Theo hình thức khai thác logistics
1.1.2.2. Theo quá trình       
1.1.2.3. Theo phạm vi
1.2. Hoạt động thuê ngoài logistics
1.2.1. Khái niệm thuê ngoài logistics       
1.2.2. Khái niệm dịch vụ logistics
1.2.3. Các giai đoạn phát triển của thuê ngoài logistics (logistics bên thứ ba-3PL)
1.2.4. Các hoạt động thuê ngoài logistics
1.2.4.1 Hoạt động vận tải   
1.2.4.2 Hoạt động giao nhận          
1.2.4.3  Hoạt động lưu kho, bãi     
1.2.5. Vai trò của hoạt động thuê ngoài logistics           
1.2.5.1 Đối với nền kinh tế
1.2.5.2.  Đối với các doanh nghiệp
1.3. Hoạt động thuê ngoài ở một số nước trên thế giới
1.3.1 Tổng quan về thị trường thuê ngoài logistics trên thế giới          
1.3.2. Các dịch vụ được thuê ngoài logistics trên thế giới        
1.3.3. Một số nhà cung cấp dịch vụ 3PL hàng đầu thế giới      
1.3.4. Các doanh nghiệp thuê ngoài dịch vụ logistics
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THUÊ NGOÀI LOGISTICS TẠI VIỆT NAM
2.1 Tổng quan hoạt động logicstics tại Việt Nam
2.2. Cơ sở hạ tầng logistics tại Việt Nam 
2.2.1Cơ sở luật pháp có liên quan đến giao nhận vận tải và logistics
2.2.2 Nguồn nhân lực liên quan đến giao nhận vận tải và logistics
2.3 Thực trạng hoạt động thuê ngoài logistics tại Việt Nam     
2.3.1. Tình hình hoạt động thuê ngoài logistics tại Việt Nam
2.3.1.1. Vận tải        
2.3.1.2. Hoạt động giao nhận         
2.3.1.3. Hoạt động lưu kho, bãi
2.3.2. Các nhà cung cấp dịch vụ 3PL tại Việt Nam        
2.3.2.1. Các nhà cung cấp dịch vụ 3PL trong nước
2.3.2.2. Các nhà cung cấp dịch vụ 3PL nước ngoài ở Việt Nam          
2.3.3. Thực trạng chất lượng dịch vụ logistics tại Việt Nam     
2.3.3.1. Mô hình nghiên cứu          
2.3.3.2. Phương pháp nghiên cứu  
2.3.3.3. Kết quả nghiên cứu           
2.3.3.3.1. Sự đảm bảo         
2.3.3.3.2. Sự đồng cảm       
2.3.3.3.3.  Sự tin cậy           
2.3.3.3.4. Phương tiện hữu hình
2.3.3.3.5. Tính đáp ứng
2.3.4. Nhận xét đánh giá chung về hoạt động thuê ngoài logistic tại Việt Nam
2.3.4.1. Ưu điểm      
2.3.4.2. Hạn chế
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG THUÊ NGOÀI LOGISTICS TẠI VIỆT NAM
3.1. Dự báo hoạt động thuê ngoài logistics trong thời gian tới tại Việt Nam 
3.1.1. Hoạt động logistics sẽ tiếp tục phát triển
3.1.2. Các doanh nghiệp sử dụng dịch vụ 3PL chuyển hướng từ thuê ngoài từng hoạt động đơn lẻ sang thuê ngoài trọn gói
3.1.3. Các doanh nghiệp sẽ tăng cường liên kết lẫn nhau
3.1.4. Trong tương lai, chuỗi cung ứng xanh sẽ trở thành một xu hướng quan trọng trong lĩnh vực logistics
3.1.5. Chuỗi cung ứng an toàn là vấn đề mà các nhà cung cấp dịch vụ 3PL Việt Nam cần phải quan tâm hơn nữa trong tương lai
3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện dịch vụ thuê ngoài logistics tại Việt Nam
3.2.1. Nhóm giải pháp cho hoạt động vận tải     
3.2.2. Nhóm giải pháp cho hoạt động giao nhận
3.2.3. Nhóm giải pháp cho hoạt động lưu kho bãi         
3.2.4. Nhóm giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ      
3.2.4.1. Các giải pháp nhằm nâng cao tính đảm bảo      
3.2.4.2. Các giải pháp nhằm nâng cao tính đồng cảm    
3.2.4.3. Các giải pháp nhằm nâng cao độ tin cậy
3.2.4.4. Các giải pháp nhằm cải thiện phương tiện hữu hình
3.2.4.5. Các giải pháp nhằm nâng cao tính đáp ứng
3.3. Một số kiến nghị
3.3.1. Đầu tư phát triển, nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ hoạt động logistics
3.3.2. Hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp cạnh tranh lành mạnh
KẾT LUẬN   

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan