[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao chất lượng dịch vụ di động của Viettel tại thành phố Vũng Tàu

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao chất lượng dịch vụ di động của Viettel tại thành phố Vũng Tàu
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ DI ĐỘNG TRONG NGÀNH VIỄN THÔNG
1.1. Dịch vụ và chất lượng dịch vụ
1.1.1. Tổng quan về dịch vụ
1.1.1.2. Tính chất của dịch vụ
1.2. CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ DỊCH VỤ DI ĐỘNG
1.2.1. Dịch vụ di động
1.2.2. Chất lượng dịch vụ
1.2.3. Chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của Khách hàng
1.2.4. Mô hình đánh giá chất lượng dịch vụ lý thuyết
1.2.5. Vai trò của chất lượng dịch vụ đối với doanh nghiệp
1.3. XÂY DỰNG MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CÁC THANG ĐO
1.3.1. Mô hình nghiên cứu
1.3.2. Phương pháp nghiên cứu
1.3.2. Các thang đo
TÓM TẮT CHƯƠNG 1       
CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CUNG CẤP DỊCH VỤ DI ĐỘNG CỦA VIETTEL TẠI THÀNH PHỐ VŨNG TÀU
2.1. TỔNG QUAN VỀ TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI – CHI NHÁNH VIETTEL  THÀNH PHỐ VŨNG TÀU
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển Tập Đoàn Viễn Thông Quân Đội
2.1.2. Triết lý kinh doanh
2.1.3. Ý nghĩa Slogan          
2.1.4. Ý nghĩa Logo 
2.1.5.Chi nhánh Viettel Thành phố Vũng Tàu
2.2. TÌNH HÌNH KINH DOANH DỊCH VỤ DI ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH VIETTEL THÀNH PHỐ VŨNG TÀU
2.3. THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG CUNG CẤP DỊCH VỤ DI ĐỘNG CỦA VIETTEL TẠI THÀNH PHỐ VŨNG TÀU 2011- 2013
2.3.1. Thực trạng chất lượng dịch vụ khách hàng
2.3.2. Hệ thống kênh phân phối
2.3.4. Hoạt động chăm sóc KH và quảng bá thương hiệu
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU,KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Quy trình nghiên cứu
3.1.1.Xác định thông tin     
3.1.2.Nguồn dữ liệu
3.1.3. Kỹ thuật nghiên cứu
3.1.4. Thu thập thông tin và phân tích kết quả
3.2. Thiết kế nghiên cứu     
3.2.1. Nghiên cứu định tính           
3.2.2. Nghiên cứu định lượng
3.2.2.1. Kết cấu trong bảng câu hỏi nghiên cứu 
3.2.2.2. Xây dựng thang đo trong bảng câu hỏi  
• KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.3. Quá trình thu thập dữ liệu      
3.3.1. Mô tả mẫu      
3.3.2. Kết quả thu được từ mẫu phát hành
3.4.1. Kiểm định thang đo  
3.4.2. Phân tích nhân tố các biến độc lập
4.4.3. Xây dựng mô hình và thang đo các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ di động của Viettel ở thành phố Vũng Tàu
3.4.5. Lựa chọn biến cho mô hình
3.4.7. Kiểm định độ phù hợp của mô hình
3.4.8. Phân tích hồi quy tương quan
3.4.9. Kiểm định sự khác biệt của nhân tố giới tính đến chất lượng dịch vụ di động của Viettel tại thành phố Vũng Tàu
3.4.10. Phân tích phương sai một nhân tố (One-Way ANOVA)
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3     65
CHƯƠNG 4: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CUNG CẤP DỊCH VỤ DI ĐỘNG CỦA VIETTEL TẠI THÀNH PHỐ VŨNG TÀU - KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
• ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP
4.1. ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020
4.1.1. Cơ sở đề xuất các định hướng
4.1.2. Mục tiêu, định hướng
4.2. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ DI ĐỘNG CỦA VIETTEL TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VŨNG TÀU
4.2.1.Giải pháp về dịch vụ hậu mãi
4.2.2. Giải pháp về giá        
4.2.4. Giải pháp về dịch vụ khách hàng
4.2.5. Giải pháp về sự thuận tiện  
• KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan