[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu giải pháp nhằm phát triển thị trường cho sản phẩm Vải thiều của huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu giải pháp nhằm phát triển thị trường cho sản phẩm Vải thiều của huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1.1. Cơ sở lý luận và thực tiễn về thị trường và phát triển thị trường
1.1.1. Cơ sở lý luận về thị trường
1.1.1.1. Khái niệm về thị trường
1.1.1.2. Các yếu tố cấu thành của thị trường
1.1.1.3. Các quy luật của thị trường
1.1.1.4. Các tiêu thức phân loại thị trường
1.1.1.5. Chức năng thị trường
1.1.1.6. Tác dụng của việc nghiên cứu thị trường hàng hoá
1.1.2. Cơ sở lý luận về phát triển thị trường
1.1.2.1. Quan niệm về phát triển thị trường.
1.1.2.2. Sự cần thiết phải phát triển thị trường.
1.1.2.3. Nội dung phát triển thị trường.
1.1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng tới việc phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp.
1.1.2.5. Một số biện pháp để phát triển thị trường.
1.1.3. Kinh nghiệm phát triển thị trường Vải thiều trong và ngoài nước
1.1.3.1. Kinh nghiệm phát triển thị trường Vải thiều trong nước
1.1.3.2. Kinh nghiệm phát triển thị trường cho sản phẩm Vải của nước ngoài
1.2. Phương pháp nghiên cứu
1.2.1. Câu hỏi nghiên cứu
1.2.2. Các phương pháp nghiên cứu
1.2.2.1. Phương pháp thu thập thông tin
1.2.2.2. Phương pháp xử lý số liệu
1.2.2.3. Phương pháp phân tích
1.2.3. Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu
1.2.3.1. Nhóm chỉ tiêu phản ánh mức độ của hiện tượng
1.2.3.2. Nhóm chỉ tiêu phản ánh kết quả và hiệu quả sản xuất
Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CHO SẢN PHẨM VẢI THIỀU CỦA HUYỆN LỤC NGẠN, TỈNH BẮC GIANG
2.1. Đặc điểm về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang
2.1.1. Đặc điểm về điều kiện tự nhiên
2.1.1.1. Vị trí địa lý
2.1.1.2. Đặc điểm địa hình, đất đai
2.1.1.3. Đặc điểm khí hậu, thủy văn
2.1.2. Đặc điểm kinh tế và xã hội
2.1.2.1. Đặc điểm về dân số lao động
2.1.2.2. Hệ thống cơ sở hạ tầng
2.1.3. Ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội đến việc sản xuất và tiêu thụ Vải Thiều Lục Ngạn
2.1.3.1. Thuận lợi
2.1.3.2. Khó khăn
2.2. Thực trạng công tác phát triển thị trường cho sản phẩm Vải thiều của huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang
2.2.1. Thực trạng điều tra hộ trồng Vải Thiều tại ba xã nghiên cứu năm 2010
2.2.1.1. Thông tin chung và điều kiện sản xuất của các hộ điều tra
2.2.1.2. Chi phí chăm sóc, tiêu thụ Vải Thiều của các hộ trồng Vải thiều tại 3 xã nghiên cứu (tính bình quân cho 1 ha)
2.2.1.3. Diện tích, sản lượng, năng suất BQ/Ha của ba xã nghiên cứu
2.2.1.4. Doanh thu, giá bán bình quân của Vải thiều và giá bán Vải thiều theo thời vụ tại ba xã nghiên cứu
2.2.1.5. Hiệu quả kinh tế trồng Vải Thiều tính cho 1 ha tại ba xã nghiên cứu
2.2.1.6. Một số Vấn đề liên quan đến việc tiêu thụ sản phẩm Vải thiều Lục Ngạn
2.2.2. Thực trạng điều tra các trung gian thương mại
2.2.2.1. Kênh tiêu thụ Vải thiều ở huyện Lục Ngạn
2.2.2.2. Mối quan hệ giữa đối tượng tham gia vào kênh phân phối Vải thiều của huyện Lục Ngạn
2.2.2.3. Đánh giá của trung gian thương mại về sản phẩm, thị trường và các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường Vải thiều
2.2.3. Thực trạng điều tra người tiêu dùng
2.2.3.1. Một số tiêu chí về quả Vải thiều Lục Ngạn do người tiêu dùng đánh giá
2.2.3.2.. Một số vấn đề khác
2.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình phát triển thị trường cho sản phẩm Vải thiều của huyện
2.2.4.1. Cầu về sản phẩm Vải thiều
2.2.4.2. Sản phẩm cạnh tranh với sản phẩm Vải thiều Lục Ngạn
2.2.4.3. Giá của sản phẩm Vải thiều Lục Ngạn
2.2.4.4. Nhân tố pháp luật
2.2.4.5. Tiềm năng của các đối tượng tham gia vào quá trình phát triển thị trường cho sản phẩm Vải thiều của huyện Lục Ngạn
2.2.5. Thực trạng công tác phát trin thị trường của huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang đối với sản phẩm Vải thiều của huyện
2.2.5.1. Thị trường mục tiêu và công tác mở rộng thị trường
2.2.5.2. Thực trạng công tác thực hiện một số chương trình dự án của huyện
2.2.5.3. Thực trạng công tác quảng bá sản phẩm
2.2.5.4. Thực trạng nguồn nhân lực cho phát triển thị trường
2.2.5.5. Công tác định vị sản phẩm Vải Thiều của huyện
2.2.6. Thực trạng công tác phát triển thị trường cho sản phẩm Vải thiều của các đối tượng khác trên địa bàn huyện
2.2.6.1. Các tổ hợp tác, hợp tác xã trên địa bàn huyện Lục ngạn
2.2.6.2. Các Doanh nghiệp trên địa bàn
2.2.6.3. Các cá nhân thu mua Vải thiều trên địa bàn huyện
2.2.7. Những nhận xét rút ra từ nghiên cứu thực tế
2.2.7.1 Những thành công
2.2.7.2. Những tồn tại
2.2.7.3. Nguyên nhân của những tồn tại
Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CHO SẢN PHẨM VẢI THIỀU CỦA HUYỆN LỤC NGẠN, TỈNH BẮC GIANG
3.1. Phương hướng, mục tiêu phát triển thị trường cho sản phẩm Vải thiều của huyện Lục Ngạn
3.1.1. Phương hướng
3.1.2. Mục tiêu
3.2. Một số giải pháp nhằm phát triển thị trường cho sản phẩm Vải Thiều ở huyện Lục Ngạn
3.2.1. Một số giải pháp đề xuất với huyện, tỉnh
3.2.2. Một số giải pháp đề xuất với hộ trồng Vải Thiều
3.2.3. Một số giải pháp đề xuất với các đối tượng khác trên địa bàn huyện
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan