[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu sự hài lòng của bệnh nhân về chất lượng dịch vụ y tế nội trú tại các bệnh viện trung ương thành phố Hồ Chí Minh

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu sự hài lòng của bệnh nhân về chất lượng dịch vụ y tế nội trú tại các bệnh viện trung ương thành phố Hồ Chí Minh
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: LỜI MỞ ĐẦU
1.1. Lý do chọn đề tài
1.2. Mục tiêu của đề tài
1.3. Phạm vi và phương pháp nghiên cứu
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DỊCH VỤ Y TẾ VÀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ Y TẾ
2.1. Tổng quan về bệnh viện
2.1.1. Định nghĩa bệnh viện
2.1.2. Phân loại bệnh viện
2.1.2.1. Dựa theo tổ chức hành chính nhà nước
2.1.2.2. Dựa theo thành phần kinh tế
2.2. Khái niệm khách hàng, bệnh nhân, khám chữa bệnh nội trú
2.3. Khái niệm dịch vụ - dịch vụ y tế
2.3.1. Khái niệm dịch vụ
2.3.2. Khái niệm dịch vụ y tế
2.3.3. Đặc điểm của dịch vụ
2.4. Chất lượng dịch vụ - chất lượng dịch vụ y tế
2.4.1. Chất lượng dịch vụ
2.4.2. Chất lượng dịch vụ y tế
2.5. Sự hài lòng của khách hàng
2.5.1. Khái niệm sự hài lòng của khách hàng
2.5.2. Mục tiêu đo lường sự hài lòng
2.5.3. Phân loại sự hài lòng của khách hàng
2.6. Mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ và sự thỏa mãn của khách hàng
2.7. Mối quan hệ giữa sự hài lòng và giá cả
2.7.1. Ảnh hưởng của giá cả đến sự hài lòng của khách hàng
2.7.2. Quan hệ giữa lượng giá cả, giá trị và giá cả cảm nhận
2.7.3. Mối quan hệ giữa sự hài lòng khách hàng và hình ảnh doanh nghiệp
2.8. Mô hình đánh giá chất lượng dịch vụ
2.8.1. Mô hình chỉ số hài lòng của Mỹ
2.8.2. Mô hình chỉ số hài lòng của Châu Âu 2
2.8.3. Mô hình 4P
2.8.4. Mô hình chất lượng dịch vụ SERVQUAL
2.8.5. Các mô hình trong QLCL y tế
2.9. Tiêu chuẩn về chất lượng dịch vụ BV
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ Y TẾ TẠI TP.HỒ CHÍ MINH
3.1. THỰC TRẠNG QUÁ TẢI BỆNH VIỆN TUYẾN TRUNG ƯƠNG
3.1.1. Quá tải bệnh viện trung ương:
3.1.2. NGUYÊN NHÂN CHÍNH DẪN TỚI QUÁ TẢI BỆNH VIỆN
3.1.2.1. Đầu tư cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng với nhu cầu và tốc độ phát triển dân số
3.1.2.2. Năng lực về công tác khám chữa bệnh tuyến dưới còn nhiều hạn chế
3.1.2.3. Cơ chế tài chính và tác động không mong muốn của một số chính sách
3.1.2.4. Tăng gánh nặng bệnh tật và nhu cầu khám chữa bệnh
3.1.2.5. Tâm lý lựa chọn dịch vụ khám chữa bệnh của người dân
3.2. THỰC TRẠNG KHÁM CHỮA BỆNH NỘI TRÚ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
3.2.1. Nguồn nhân lực:
3.2.2. Tình hình chi ngân sách ngành y tế
3.2.3. Hoạt động khám chữa bệnh nội trú tại thành phố Hồ Chí Minh:
3.2.4. Quá tải bệnh viện tuyến cuối thành phố Hồ Chí Minh:
3.3. Tổng quan tình hình đánh giá chất lượng dịch vụ y tế trong và ngoài nước
3.3.1. Tình hình đánh giá chất lượng dịch vụ y tế trong nước
3.3.2. Tình hình đánh giá chất lượng dịch vụ y tế thế giới
3.4. THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG CNTT trong lĩnh vực KCB
3.4.1. Về hạ tầng kỹ thuật
3.4.2. Hạ tầng nhân lực công nghệ thông tin
3.4.3. Ứng dụng CNTT
3.4.4. Ngân sách cho CNTT
CHƯƠNG 4: ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA BỆNH NHÂN KHÁM CHỮA BỆNH NỘI TRÚ
4.1. Mô hình nghiên cứu và các giả thuyết
4.1.1. Mô hình nghiên cứu
4.1.2. Các giả thuyết nghiên cứu
4.2. Thiết kế nghiên cứu
4.2.1. Quy trình khảo sát
4.2.1.1. Nghiên cứu định tính
4.2.1.2. Nghiên cứu định lượng
4.2.2. Thang đo
4.2.2.1. Nội dung dữ liệu
4.2.2.2. Mã hoá dữ liệu
4.2.3. Mẫu
4.2.3.1. Kích thước mẫu
4.2.3.2. Phương pháp chọn mẫu
4.2.4. Đặc điểm mẫu nghiên cứu
4.2.5. Kiểm định mô hình đo lường
4.2.5.1. Phân tích độ tin cậy của thang đo
4.2.5.2. Phân tích nhân tố khám phá (EFA)
4.2.5.3. Phân tích nhân tố khám phá (EFA) các biến độc lập trong mô hình
4.2.5.4. Phân tích hồi quy
4.2.5.5. Phân tích ảnh hưởng các biến định tính đến độ hài lòng chung
4.2.5.6. Đánh giá của khách hàng về các nhân tố
CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KHÁM CHỮA BỆNH NỘI TRÚ TẠI CÁC BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG TP.HCM
5.1. Định hướng về QLCL BV của Việt Nam
5.1.1. Về tiêu chuẩn
5.1.2. Sự tham gia của người bệnh và cộng đồng
5.2. Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ y tế nội trú tại các bệnh viện trung ương TP.HCM
5.2.1. Giải pháp nâng cao Khả năng đáp ứng
5.2.2. Giải pháp nâng cao Mức độ đồng cảm
5.2.3. Giải pháp nâng cao Năng lực phục vụ
5.2.4. Giải pháp nâng cao Phương tiện hữu hình
5.2.4.1. Quản lý xuất nhập viện
5.2.4.2. Quản lý bệnh án
5.2.4.3. Quản lý viện phí nội trú
5.2.4.4. Quản lý chuẩn đoán hình ảnh
5.2.4.5. Hệ thống khai thác dữ liệu thống kê
5.2.5. Giải pháp nâng cao mức độ tin cậy
5.2.6. Phát triển và mở rộng y tế công cộng
5.2.7. Một số kiến nghị về chính sách và cơ chế
5.3. Điểm hạn chế của đề tài và hướng phát triển tiếp theo
5.3.1. Điểm hạn chế của đề tài
5.3.2. Hướng phát triển
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan