[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thực trạng và những giải pháp chủ yếu nhằm phát triển sản xuất cây ăn quả tại huyện Phù Ninh tỉnh Phú Thọ

[/kythuat]
[tomtat]
Thực trạng và những giải pháp chủ yếu nhằm phát triển sản xuất cây ăn quả tại huyện Phù Ninh tỉnh Phú Thọ
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT CÂY ĂN QUẢ; PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1.1. Vị trí, vai trò của cây ăn quả trong sự phát triển kinh tế
1.1.1. Ý nghĩa của việc phát triển cây ăn quả
1.1.2. Vai trò của sản xuất cây ăn quả
1.1.3. Đặc điểm của sản xuất cây ăn quả
1.1.3.1. Đặc điểm kinh tế
1.1.3.2. Đặc điểm kỹ thuật
1.2. Tình hình sản xuất và phát triển sản xuất cây ăn quả một số nước trên thế giới và ở Việt Nam
1.2.1. Tình hình phát triển sản xuất cây ăn quả trên thế giới
1.2.2. Tình hình sản xuất cây ăn quả ở Việt Nam
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến sản xuất và phát triển sản xuất cây ăn quả
1.3.1. Nhân tố tự nhiên
1.3.2. Nhân tố kinh tế - xã hội
1.3.3. Nhân tố về tổ chức, kỹ thuật
1.4. Phương pháp nghiên cứu
1.4.1. Các câu hỏi đặt ra mà đề tài cần giải quyết
1.4.2. Phương pháp nghiên cứu
1.4.2.1. Chọn điểm nghiên cứu
1.4.2.2. Phương pháp thu thập tài liệu và số liệu
1.4.2.3. Phương pháp phân tích
1.4.3. Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất cây ăn quả
Chương 2. THỰC TRẠNG SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT CÂY ĂN QUẢ TẠI HUYỆN PHÙ NINH, TỈNH PHÚ THỌ
2.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến sản xuất và phát triển sản xuất cây ăn quả tại huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ
2.1.1. Điều kiện tự nhiên
2.1.1.1. Vị trí địa lý
2.1.1.2. Địa hình
2.1.1.3. Khí hậu - thuỷ văn
2.1.1.4. Thổ nhưỡng và các đặc điểm đất đai
2.1.1.5. Tình hình phân bổ và sử dụng đất đai
2.1.2. Nhân khẩu và lao động
2.1.3. Hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn huyện Phù Ninh
2.1.4. Điều kiện kinh tế của huyện Phù Ninh
2.1.5. Nhân tố kỹ thuật
2.1.6. Cơ chế chính sách
2.1.7. Đánh giá thuận lợi, khó khăn trong quá trình sản xuất và phát triển sản xuất cây ăn quả của huyện
2.1.7.1. Thuận lợi
2.1.7.2. Khó khăn
2.2. Tình hình sản xuất và phát triển sản xuất cây ăn quả của huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ
2.2.1. Thực trạng sản xuất và phát triển sản xuất cây ăn quả tại huyện Phù Ninh
2.2.2. Tình hình tiêu thụ sản phẩm quả của huyện Phù Ninh
2.2.3. Kết quả và hiệu quả kinh tế sản xuất và phát triển sản xuất cây ăn quả huyện Phù Ninh
2.2.3.1. Kết quả và hiệu quả kinh tế sản xuất cây ăn quả của huyện
2.2.2.2. Kết quả và hiệu quả kinh tế sản xuất cây ăn quả của các nhóm hộ trong huyện
2.2.3.3. Hiệu quả xã hội và môi trường từ sản xuất cây ăn quả của huyện
2.3. Đánh giá chung về tình hình sản xuất và phát triển sản xuất cây ăn quả tại huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ
2.3.1. Những mặt đạt được
2.3.2. Những mặt còn hạn chế
Chương 3. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT CÂY ĂN QUẢ TẠI HUYỆN PHÙ NINH, TỈNH PHÚ THỌ
3.1. Những căn cứ, định hướng, mục tiêu nhằm phát triển sản xuất cây ăn quả tại huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ
3.1.1. Những căn cứ chủ yếu để phát triển sản xuất cây ăn quả của huyện
3.1.2. Định hướng phát triển sản xuất cây ăn quả tại huyện Phù Ninh
3.1.3. Mục tiêu phát triển sản xuất cây ăn quả tại huyện Phù Ninh
3.2. Những giải pháp chủ yếu nhằm phát triển sản xuất cây ăn quả của huyện Phù Ninh
3.2.1. Giải pháp về thị trường tiêu thụ sản phẩm cây ăn quả của huyện
3.2.2. Giải pháp mở rộng diện tích, thâm canh tăng năng suất và sản lượng cây ăn quả của huyện Phù Ninh
3.2.2.1. Giải pháp về quy hoạch vùng sản xuất cây ăn quả của huyện
3.2.2.2. Giải pháp về quy mô sản xuất cây ăn quả của huyện
3.2.3. Giải pháp phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn huyện Phù Ninh
3.2.4. Giải pháp tăng cường vốn đầu tư cho sản xuất cây ăn quả của huyện
3.2.5. Giải pháp kỹ thuật trong sản xuất cây ăn quả của huyện
3.2.6. Các giải pháp về khuyến nông nhằm phát triển sản xuất cây ăn quả của huyện
3.2.7. Giải pháp phát triển khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường
3.2.8. Vận dụng tốt các chính sách của Đảng và Nhà nước trong phát triển sản xuất cây ăn quả của huyện
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan