[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ứng dụng lý thuyết điều khiển thích nghi bền vững nâng cao chất lượng hệ truyền động tháo - quấn băng vật liệu giấy

[/kythuat]
[tomtat]
Ứng dụng lý thuyết điều khiển thích nghi bền vững nâng cao chất lượng hệ truyền động tháo - quấn băng vật liệu giấy
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ LÝ THUYẾT HỆ ĐIỀU KHIỂN THÍCH NGHI BỀN VỮNG
1.1. Khái quát về hệ điều khiển thích nghi
1.1.1. Lịch sử phát triển của hệ ĐKTN
1.1.2. Định nghĩa và cấu trúc của hệ ĐKTN
1.1.2.1. Hệ điều khiển thích nghi điều chỉnh hệ số khuếch đại
1.1.2.2. Hệ điều khiển thích nghi theo mô hình mẫu
1.1.2.3. Hệ điều khiển thích nghi tự chỉnh
1.1.3. Hệ ĐKTN theo mô hình mẫu MRAC
1.1.3.1. Phương pháp MRAC trực tiếp
1.1.3.2. Phương pháp MRAC gián tiếp
1.1.4. Những nhược điểm của hệ ĐKTN và hướng khắc phục
1.2. Những vấn đề chung về hệ điều khiển bền vững
1.2.1. Định nghĩa
1.2.2. Mô hình mô tả hệ phi tuyến
1.2.3. Điều khiển bền vững đối với hệ phi tuyến
1.3. Hệ điều khiển thích nghi bền vững
1.4. Kết luận
Chương 2: LÝ THUYẾT HỆ ĐIỀU KHIỂN THÍCH NGHI BỀN VỮNG
2.1. Các luật thích nghi bền vững
2.1.1 Tín hiệu chuẩn hoá (m)
2.1.2. Phương pháp thay đổi thành phần tích phân của luật thích nghi
2.2. Hệ MRAC bền vững trực tiếp với các luật thích nghi chuẩn hóa
2.3. Hệ MRAC bền vững gián tiếp
2.4. Kết luận
Chương 3: TỔNG HỢP HỆ ĐKTNBV NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỆ TRUYỀN ĐỘNG THÁO - QUẤN BĂNG VẬT LIỆU GIẤY
3.1. Đặt vấn đề
3.1.1. Hệ thống truyền động tháo- quấn băng vật liệu
3.1.2. Yêu cầu công nghệ hệ thống tháo- quấn băng vật liệu
3.1.3. Mô hình phi tuyến của hệ thống tháo và quấn băng vật liệu
3.2. Tổng hợp hệ thống
3.2.1. Tổng hợp mạch vòng dòng điện
3.2.2. Tổng hợp mạch vòng tốc độ thích nghi bền vững
3.2.3. Tính toán thông số sơ đồ
3.3. Đánh giá chất lượng của hệ
3.3.1. Mô phỏng hệ thống
3.3.2. Kết quả mô phỏng
3.4. Kết luận
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan