[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng hệ thống tính giá thành dựa trên cơ sở hoạt động ABC tại tổng công ty đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam (Idico)

[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng hệ thống tính giá thành dựa trên cơ sở hoạt động ABC tại tổng công ty đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam (Idico)
MỤC LỤC
Chương 1. GIỚI THIỆU CHUNG
Chương 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH DỰA TRÊN CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG (ABC)
2.1 Tổng quan về phương pháp ABC
2.1.1 Sự ra đời của phương pháp ABC
2.1.2 Khái niệm về phương pháp ABC
2.1.3 Đặc điểm của phương pháp ABC
2.2 Trình tự thực hiện phương pháp ABC
2.2.1 Chiều dọc: Tiếp cận mô hình ABC theo quan điểm tính phí
2.2.2 Chiều ngang: Tiếp cận mô hình ABC theo quan điểm quản lý hoạt động
2.3 Xu hướng vận dụng phương pháp ABC thay thế phương pháp tính giá truyền thống
2.3.1 So sánh phương pháp ABC và phương pháp tính giá truyền thống       
2.3.2 Ưu và nhược điểm của phương pháp ABC
2.3.3 Sự vận dụng phương pháp ABC ở các doanh nghiệp Việt Nam
Chương 3. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI TỔNG CÔNG TY IDICO
3.1 Tổng quan về Tổng công ty IDICO
3.1.1 Giới thiệu chung
3.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển
3.1.3 Đặc điểm về tổ chức quản lý của Tổng công ty IDICO
3.1.4 Các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty IDICO
3.1.5 Đặc điểm về tổ chức sản xuất sản phẩm xây lắp  
3.1.6 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại Tổng công ty IDICO
3.2 Khảo sát việc tổng hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây dựng
3.2.1 Cách phân loại chi phí sản xuất
3.2.2 Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất
3.2.3 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất
3.2.4 Chi phí thiệt hại trong xây dựng
3.2.5 Chi phí bảo hành công trình xây dựng
3.2.6 Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ
3.2.7 Đối tượng và phương pháp tính giá thành
3.2.8 Khảo sát chi phí chung và phương pháp phân bổ chi phí chung cho từng công trình, hạng mục công trình
3.2.9 So sánh chi phí thực tế thực hiện với chi phí dự toán ban đầu
3.3 Những ưu nhược điểm trong công tác tính giá thành tại công ty IDICO
3.3.1 Ưu điểm
3.3.2 Nhược điểm
Chương 4. XÂY DỰNG HỆ THỐNG TÍNH GIÁ THÀNH DỰA TRÊN CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG ABC TẠI TỔNG CÔNG TY IDICO
4.1 Quan điểm xây dựng hệ thống tính giá thành dựa trên cơ sở hoạt động tại Tổng công ty IDICO
4.2 Nguyên tắc xây dựng mô hình chi phí theo ABC
4.2.1 Tính lý luận của mô hình theo ABC tại Tổng công ty IDICO
4.2.2 Ứng dụng mô hình ABC tại Tổng công ty IDICO 
4.3 Xây dựng hệ thống chi phí tính giá thành dựa trên cơ sở hoạt động tại tổng công ty IDICO
4.3.1 Xác định các hoạt động chính
4.3.2 Xác định chi phí và nguồn phát sinh chi phí cho từng trung tâm hoạt động
4.3.3 Lựa chọn nguồn phát sinh chi phí
4.3.4 Phân phối chi phí từ các hoạt động đến sản phẩm
4.4 Khảo sát và kiểm định các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí giá thành sản phẩm xây dựng tại Tổng công ty IDICO
4.4.1 Nhóm nhân tố về chính sách lao động       
4.4.2 Nhóm nhân tố về tự nhiên
4.4.3 Nhóm yếu tố về chính sách giá
4.4.4 Nhóm yếu tố về năng lực tài chính của nhà thầu
4.4.5 Nhóm nhân tố về năng lực quản lý của nhà thầu
4.4.6 Nhóm yếu tố về tính đặc trưng của công trình      
4.5 Phương pháp nghiên cứu và phân tích dữ liệu
4.5.1 Nghiên cứu định tính
4.5.1.1 Thiết kế nghiên cứu định tính
4.5.1.2 Kết quả nghiên cứu định tính
4.5.2 Nghiên cứu định lượng
4.5.3 Thiết kế mẫu nghiên cứu
4.5.4 Phương pháp thu thập dữ liệu
4.5.5 Phương pháp phân tích dữ liệu
4.5.6 Xây dựng thang đo
4.5.7 Phân tích mô hình dựa trên SPSS
4.5.8 Phân tích hồi quy đa biến
4.5.9 Thảo luận kết quả hồi quy
4.6 Thảo luận kết quả và kiểm định mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí xây dựng           
4.6.1 Thảo luận về các nhân tố ảnh hưởng
4.6.2 Đánh giá kết quả khảo sát và phân tích nguyên nhân     
Chương 5. MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN LÀM GIẢM CHI PHÍ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI TỔNG CÔNG TY IDICO     
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan