[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng phương án đảm bảo tài chính cho chiến lược phát triển của công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng phương án đảm bảo tài chính cho chiến lược phát triển của công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Thái Nguyên
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1.1. Cơ sở khoa học của việc nghiên cứu đảm bảo tài chính đối với hoạt động của doanh nghiệp trong kinh tế thị trường
1.1.1. Cơ sở lý luận của đảm bảo tài chính đối với hoạt động của doanh nghiệp
1.1.1.1. Bản chất của tài chính doanh nghiệp
1.1.1.2. Vai trò của tài chính doanh nghiệp
1.1.1.3. Nội dung chủ yếu của đảm bảo tài chính cho hoạt động của doanh nghiệp
1.1.1.4. Những nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến nhu cầu tài chính của doanh nghiệp
1.1.1.5. Nội dung và phương pháp đảm bảo tài chính cho chiến lược phát triển của doanh nghiệp
1.1.2. Kinh nghiệm thực tiễn về công tác huy động đảm bảo nguồn vốn sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp Việt nam và Nhật Bản
1.1.2.1. Thực tiễn công tác huy động vốn của các doanh nghiệp Việt nam hiện nay
1.1.2.2. Kinh nghiệm hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp Nhật bản
1.2. Phương pháp nghiên cứu đề tài
1.2.1. Các câu hỏi đặt ra mà đề tài cần giải quyết
1.2.2. Phương pháp nghiên cứu
1.2.2.1. Thu thập, tổng hợp dữ liệu
1.2.2.2. Phương pháp phân tích
1.2.2.3. Phương pháp dự báo
1.2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu
Chương 2: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐẢM BẢO TÀI CHÍNH CHO CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀCÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ THÁI NGUYÊN
2.1. Đặc điểm và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Thái nguyên
2.1.1. Đặc điểm tình hình chung của công ty
2.1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động tài chính của Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Thái nguyên
2.1.2.1. Nhân tố sản phẩm, dịch vụ, khách hàng và môi trường cạnh tranh
2.1.2.2. Đặc điểm về công nghệ
2.1.2.3. Đặc điểm về vật tư
2.1.2.4. Đặc điểm về nhân lực
2.1.2.5. Đặc điểm về vốn kinh doanh
2.1.3. Tình hình hiệu quả kinh doanh của Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Thái nguyên trong 3 năm 2008 - 2010
2.2. Phân tích thực trạng công tác đảm bảo tài chính cho hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Thái nguyên
2.2.1. Phương pháp xác định nhu cầu tài chính cho hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Thái nguyên
2.2.1.1. Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2010
2.2.1.2. Cách xác định
2.2.1.3. Đánh giá mức độ chính xác của xác định nhu cầu vốn năm 2010 của công ty và phân tích các nguyên nhân
2.2.2. Phân tích tình hình các chính sách đảm bảo tài chính cho hoạt động của Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Thái nguyên
2.2.2.1. Phân tích tình hình đảm bảo nhu cầu vốn cố định
2.2.2.2. Phân tích tình hình quản lý và sử dụng máy móc thiết bị
2.2.2.3. Phân tích tình hình thanh toán thu hồi vốn
2.2.2.4. Phân tích tình hình huy động các nguồn vốn
Chương 3: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM ĐẢM BẢO TÀI CHÍNH CHO CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ THÁI NGUYÊN
3.1. Định hướng chiến lược phát triển của Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Thái nguyên giai đoạn 2011 - 2015
3.1.1. Mục tiêu chiến lược phát triển của Công ty
3.1.2. Một số chỉ tiêu dự kiến chiến lược phát triển của công ty giai đoạn 2011 - 2015
3.1.3. Một số chủ trương định hướng cho chiến lược phát triển của Công ty giai đoạn 2011 - 2015
3.2. Xác định phương án đảm bảo tài chính cho chiến lược phát triển của Công ty giai đoạn 2011 - 2015
3.2.1. Xác định phương án đảm bảo tài chính cho hoạt động của Công ty năm 2011
3.2.2. Xác định phương án tài chính cho hoạt động của Công ty năm 2012 - 2015
3.3. Các giải pháp nhằm đảm bảo tài chính để thực hiện thành công chiến lược phát triển của công ty giai đoạn 2011 - 2015
3.3.1. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
3.3.2. Giảm chi phí đầu vào
3.3.3. Tăng doanh thu, tăng lợi nhuận, tăng tỷ lệ cổ tức
3.3.4. Nâng cao chất lượng sản phẩm và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng
3.3.5. Đổi mới, nâng cao công nghệ
3.3.6. Thu hút các nguồn vốn đảm bảo nhu cầu tài chính cho chiến lược kinh doanh của Công ty
KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan