[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Các nhân tố ảnh hưởng lòng trung thành của nhà quản lý cấp trung trong lĩnh vực nhà hàng khách sạn tại thành phố Hồ Chí Minh


[/kythuat]
[tomtat]
Các nhân tố ảnh hưởng lòng trung thành của nhà quản lý cấp trung trong lĩnh vực nhà hàng khách sạn tại thành phố Hồ Chí Minh
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU
2.1 Khái niệm và đặc điểm lao động trong ngành công nghiệp nhà hàng khách sạn
2.1.1 Khái niệm về quản trị nguồn nhân lực khách sạn
2.1.2 Đặc điểm của lao động trong ngành công nghiệp nhà hàng khách sạn
2.1.2.1 Lao động phi vật chất
2.1.2.2 Lao động đòi hỏi tính chuyên môn hóa cao
2.1.2.3 Khả năng áp dụng cơ khí hóa và tự động hóa còn hạn chế
2.1.2.4 Lao động chịu sực ép rất lớn về mặt tâm lí
2.1.2.5 Cường độ lao động và thời gian lao động phân bổ không đều trong quá trình kinh doanh
2.1.2.6 Tuổi trung bình lao động thấp
2.1.2.7 Trình độ ngoại ngữ tốt
2.2 Sự trung thành của nhân viên đối với tổ chức
2.2.1 Khái niệm về mức độ trung thành của nhân viên quản lý cấp trung đối với tổ chức
2.2.1.1 Quản lý cấp trung
2.2.1.2 Lòng trung thành nhân viên đối với tổ chức
2.2.2 Lợi ích của việc xây dựng và duy trì mức độ trung thành của nhân viên
2.2.3 Tầm quan trọng về mức độ trung thành nhân viên quản lý cấp trung đối với tổ chức
2.3 Lý thuyết động viên trong việc tạo sự trung thành của nhân viên
2.3.1 Thuyết cấp bậc nhu cầu của Maslow         
2.3.2 Thuyết hai nhân tố của F. Herzberg
2.3.3. Thuyết mong đợi của Victor H. Vroom
2.3.4. Thuyết về sự công bằng
2.3.5 Thuyết trao đổi giữa lãnh đạo và thành viên        
2.4 Tổng kết một số nghiên cứu trước đây về mức độ trung thành của nhân viên    
2.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến sự trung thành của nhân viên 
2.5.1 Tiền lương và thu nhập
2.5.2 Điều kiện và môi trường làm việc thuận lợi
2.5.3 Sự phù hợp mục tiêu 
2.5.4 Hỗ trợ từ cấp trên hay cấp lãnh đạo           
2.5.5 Khen thưởng công bằng
2.5.6 Trao quyền và giám sát
2.6 Mô hình nghiên cứu
2.6.1 Mô hình nghiên cứu mẫu các nhân tố ảnh hưởng đến sự trung thành của nhân viên 
2.6.2 Mô hình nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên quản lý cấp trung ở doanh nghiệp nhà hàng khách sạn
2.7 Tóm tắt chương 2
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1 Quy trình nghiên cứu   
3.1.1 Nghiên cứu định tính
3.1.1.1 Thang đo
3.1.1.2 Công cụ thu thập thông tin
3.1.1.3 Công cụ thu thập dữ liệu định tính          
3.1.2 Nghiên cứu định lượng
3.2 Mô hình lý thuyết
3.3 Thiết kế nghiên cứu
3.3.1 Mô tả chi tiết về nhu cầu thông tin chuẩn bị xây dựng bảng câu hỏi
3.3.2 Xây dựng bảng câu hỏi
3.3.3 Nghiên cứu sơ bộ và hiệu chỉnh thang đo
3.3.4 Thiết kế thang đo cho bảng câu hỏi
3.3.5 Diễn đạt và mã hóa thang đo
3.3.6 Thiết kế mẫu nghiên cứu
3.3.6.1 Thiết kế mẫu
3.3.6.2 Các kết quả và thông tin về mẫu
3.4 Tóm tắt chương 3
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1 Tổng hợp kết quả khảo sát
4.1.1 Kết quả khảo sát về giới tính
4.1.2 Kết quả khảo sát về độ tuổi
4.1.3 Kết quả khảo sát theo loại hình doanh nghiệp
4.1.4 Kết quả khảo sát về vị trí công tác
4.1.5 Kết quả khảo sát về trình độ
4.1.6 Kết quả khảo sát về thu nhập bình quân
4.2 Thống kê mô tả
4.2.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến sự trung thành của nhân viên
4.2.2 Sự trung thành của nhân viên
4.3 Đánh giá thang đo
4.3.1 Đánh giá độ tin cậy thang đo các biến độc lập
4.3.2 Đánh giá độ tin cậy thang đo các biến phụ thuộc
4.4 Phân tích nhân tố (EFA)
4.4.1 Phân tích nhân tố đối với các biến độc lập
4.4.2 Kết quả EFA đối với các nhân tố của biến phụ thuộc
4.4.3 Đặt tên và giải thích nhân tố
4.5 Mô hình điều chỉnh
4.6 Kiểm định mô hình – phân tích hồi quy       
4.6.1 Kiểm định hệ số tương quan Pearson
4.6.2 Phân tích hồi quy      
4.7 Kết quả kiểm định giả thiết
4.8 Phân tích mối liên hệ giữa biến nguyên nhân định tính và biến kết quả định lượng     
4.8.1 Kiểm định mức độ trung thành giữa phái nam và phái nữ
4.8.2 Kiểm định mức độ trung thành giữa những người làm việc ở độ tuổi khác nhau
4.8.3 Kiểm định mức độ trung thành giữa những người làm việc ở các loại hình doanh nghiệp khác nhau
4.8.4 Kiểm định mức độ trung thành giữa những người có vị trí công tác khác nhau
4.8.5 Kiểm định mức độ trung thành giữa những người có trình độ khác nhau         
4.8.6 Kiểm định mức độ trung thành giữa những người có mức thu nhập khác nhau
4.9 Tóm tắt chương 4
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
5.1 Kết quả và đóng góp thực tiễn của đề tài
5.1.1 Kết quả
5.1.2 Đóng góp của đề tài
5.1.3 Ý nghĩa thực tiễn
5.2 Kiến nghị một số giải pháp để áp dụng kết quả nghiên cứu           
5.2.1 Giải pháp hoàn thiện yếu tố “quyết định quản lý cấp cao/cấp lãnh đạo”        
5.2.2 Giải pháp hoàn thiện yếu tố “điều kiện và môi trường làm việc phù hợp”
5.2.3 Giải pháp hoàn thiện yếu tố “tiền lương và thu nhập”    
5.2.4 Giải pháp hoàn thiện yếu tố “khen thưởng công bằng”  
5.2.5 Giải pháp hoàn thiện yếu tố “hỗ trợ từ cấp cao/lãnh đạo”
5.2.6 Giải pháp hoàn thiện yếu tố “sự phù hợp mục tiêu”
5.3 Các hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp theo
5.3.1 Hạn chế
5.3.2 Các nghiên cứu tiếp theo
5.4 Tóm tắt chương 5

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan