[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Chiến lược kinh doanh của công ty kho vận và cảng cẩm phả đến năm 2020

[/kythuat]
[tomtat]
Chiến lược kinh doanh của công ty kho vận và cảng cẩm phả đến năm 2020
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH
1.1. Cơ sở lý luận về chiến lược kinh doanh
1.1.1. Tổng quan về chiến lược kinh doanh
1.1.2. Đặc điểm của chiến lược phát triển kinh doanh
1.1.3. Vai trò của chiến lược phát triển kinh doanh
1.1.4. Nội dung chiến lược
1.1.5. Những yêu cầu của quản trị chiến lược
1.1.6. Các giai đoạn của quản trị chiến lược phát triển kinh doanh
1.2. Xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh
1.2.1. Xác định sứ mệnh của doanh nghiệp
1.2.2. Xác định mục tiêu của doanh nghiệp
1.2.3. Phân tích môi trường kinh doanh của doanh nghiệp
1.2.4. Các chiến lược phát triển kinh doanh
1.3. Lựa chọn chiến lược và tổ chức thực hiện chiến lược phát triển
1.3.1. Lựa chọn chiến lược phát triển
1.3.2. Đánh giá chiến lược phát triển
1.3.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển chiến lược kinh doanh
1.4. Cơ sở thực tiễn về phát triển chiến lược kinh doanh
1.4.1. Kinh nghiệm ở một số nước
1.4.2. Việt Nam với việc hoạch định chiến lược kinh doanh
1.4.3. Bài học kinh nghiệm đối với Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả
Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Câu hỏi nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp luận
2.2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.3. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.4. Phương pháp tổng hợp thông tin
2.2.5. Phương pháp phân tích số liệu
2.2.6. Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia
2.3. Chỉ tiêu nghiên cứu
Chương 3. THỰC TRẠNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY KHO VẬN VÀ CẢNG CẨM PHẢ
3.1. Tổng quan về Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả
3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Công ty Kho vận và Cảng cẩm Phả -Vinacomin
3.1.2. Chức năng nhiệm vụ và ngành nghề kinh doanh của Công ty
3.1.3. Điều kiện vật chất kỹ thuật của Công ty.
3.1.4. Quá trình kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chủ yếu của Công ty Kho vận và Cảng cẩm Phả -Vinacomin
3.1.5. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Kho vận và Cảng cẩm Phả -Vinacomin
3.2. Mục tiêu chiến lược của Công ty
3.2.1. Mục tiêu chung
3.2.2. Mục tiêu cụ thể
3.3. Phân tích môi trường bên ngoài Công ty
3.3.1. Phân tích môi trường vĩ mô
3.3.2. Phân tích môi trường vi mô
3.2.3. Ma trận đánh giá các yếu tố môi trường bên ngoài (EFE)
3.4. Phân tích môi trường bên trong công ty
3.4.1. Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2014
3.4.2. Phân tích môi trường nội bộ bên trong công ty
3.4.3. Ma trận đánh giá các yếu tố môi trường bên trong (IFE)
3.5. Tổng hợp các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức trong chiến lược hiện tại của Công ty
3.5.1. Tổng hợp cơ hội và thách thức
3.5.2. Tổng hợp điểm mạnh và điểm yếu của Công ty
3.5.3. Ma trận tổng hợp SWOT
3.5.4. Lựa chọn chiến lược kinh doanh của Công ty
Chương 4. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY KHO VẬN VÀ CẢNG CẨM PHẢ ĐẾN NĂM 2020
4.1. Định hướng thực hiện chiến lược kinh doanh của Công ty kho vận và cảng Cẩm Phả
4.1.1. Thuận lợi và khó khăn
4.1.2. Định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới
4.2. Các giải pháp thực hiện chiến lược kinh doanh của Công ty kho vận và cảng Cẩm Phả đến năm 2020
4.2.1. Nâng cao công tác quản lý
4.2.2. Nhóm giải pháp về tổ chức và nguồn nhân lực
4.2.3. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu và phát triển
4.2.4. Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ
4.2.5. Xây dựng thương hiệu và văn hóa doanh nghiệp
4.2.6. Giải pháp phát triển hài hoà với môi trường, với bạn hàng, với lợi ích của công nhân viên chức và các cổ đông
4.3. Một số kiến nghị
4.3.1. Đối với Nhà nước
4.3.2. Đối với Tập đoàn Than khoáng sản
4.3.3. Hiệp hội giao nhận kho vận Việt Nam (VIFFAS)
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan