[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Định hướng chiến lược phát triển du lịch cho tỉnh Phú Yên đến năm 2020

[/kythuat]
[tomtat]
Định hướng chiến lược phát triển du lịch cho tỉnh Phú Yên đến năm 2020
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN DU LỊCH
1.1 Một số khái niệm cơ bản
1.1.1 Khái niệm về du lịch, sản phẩm du lịch và thị trường du lịch
1.1.2 Vai trò của du lịch đối với phát triển kinh tế - xã hội
1.2 Lý luận về chiến lược
1.2.1 Khái niệm về chiến lược
1.2.2 Các loại chiến lược
1.2.3 Quy trình xây dựng chiến lược
1.3 Công cụ đề hình thành chiến lược
1.3.1 Ma trận các yếu tố bên ngoài (EFE)
1.3.2 Ma trận các yếu tố bên trong (IFE)
1.3.3 Ma trận SWOT
1.4 Kinh nghiệm phát triển du lịch từ các quốc gia trên thế giới
1.4.1 Kinh nghiệm phát triển du lịch của Thái Lan
1.4.2 Kinh nghiệm phát triển du lịch của Singapore
Kết luận chương 1
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH TIỀM NĂNG VÀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH PHÚ YÊN TRONG THỜI GIAN QUA
2.1 Vài nét về ngành du lịch Việt Nam trong thời gian qua
2.2 Tổng quan về điều kiện tự nhiên - kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Yên
2.2.1 Tổng quan về điều kiện tự nhiên
2.2.2 Tổng quan về điều kiện kinh tế - xã hội
2.3 Phân tích môi trường hoạt động du lịch của tỉnh Phú Yên trong thời gian qua
2.3.1 Phân tích môi trường bên ngoài
2.3.2 Phân tích môi trường bên trong
2.4 Nhận định điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức đối với ngành du lịch tỉnh Phú Yên
2.4.1 Những điểm mạnh của du lịch tỉnh Phú Yên (S)
2.4.2 Những điểm yếu của du lịch tỉnh Phú Yên (W)
2.4.3 Những cơ hội để phát triển du lịch tỉnh Phú Yên (O)
2.4.4 Những thách thức của du lịch tỉnh Phú Yên (T)
Kết luận chương 2
CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH PHÚ YÊN ĐẾN NĂM 2020
3.1 Những xu hướng du lịch hiện nay
3.2 Mục tiêu phát triển du lịch tỉnh Phú Yên
3.2.1 Mục tiêu phát triển của cả nước
3.2.2 Mục tiêu phát triển du lịch của tỉnh Phú Yên đến năm 2020
3.2.3 Định hướng phát triển du lịch Phú Yên đến năm 2020
3.3 Xây dựng chiến lược phát triển ngành du lịch Phú Yên
3.4 Lựa chọn chiến lược phát triển du lịch tỉnh Phú Yên đến năm 2020
3.4.1 Chiến lược đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch
3.4.2 Chiến lược liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp trên cả nước
3.4.3 Chiến lược quảng bá, tiếp thị du lịch Phú Yên
3.4.4 Chiến lược thu hút và đào tạo nguồn nhân lực
3.4.5 Chiến lược giữ gìn tôn tạo và phát triển tài nguyên du lịch
3.5 Một số giải pháp để thực hiện chiến lược
3.5.1 Giải pháp về vốn
3.5.2 Giải pháp xây dựng các sản phẩm du lịch đa dạng mang đặc sắc riêng dựa trên thế mạnh và tiềm năng du lịch Phú Yên
3.5.3 Giải pháp quảng bá, tiếp thị phát triển du lịch
3.5.4 Giải pháp đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và kiện toàn bộ máy quản lý phục vụ phát triển du lịch
3.5.5 Giải pháp liên doanh, liên kết với các công ty du lịch
3.5.6 Giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước
3.5.7 Giải pháp an toàn và an ninh trong du lịch
3.6 Kiến nghị
3.6.1 Kiến nghị đối với Trung Ương
3.6.2 Kiến nghị đối với địa phương
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan