[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp huy động vốn dân cư tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Từ Sơn

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp huy động vốn dân cư tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Từ Sơn
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ HUY ĐỘNG VỐN DÂN CƯ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Tổng quan về Ngân hàng thương mại
1.1.1. Khái niệm về Ngân hàng thương mại
1.1.2. Hoạt động của Ngân hàng thương mại
1.2. Hoạt động huy động vốn dân cư của ngân hàng thương mại
1.2.1. Sự cần thiết của việc huy động vốn dân cư
1.2.2. Khái niệm và cơ cấu về vốn dân cư
1.2.3. Đặc trưng hoạt động huy động vốn dân cư
1.2.4. Các hình thức huy động vốn dân cư
1.2.5. Tương quan huy động vốn và sử dụng vốn
1.2.6. Huy động vốn và thu nhập
1.2.7. Vai trò của vốn huy động đối với hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại
1.2.8. Các nhân tố tác động đến huy động vốn dân cư của NHTM
1.3. Kinh nghiệm huy động vốn dân cư của một số ngân hàng
1.3.1. Ngân hàng Citi Bank
1.3.2. Ngân hàng Standard Chartered Bank
1.3.3. Ngân hàng ANZ
1.3.4. Bài học kinh nghiệm
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Câu hỏi nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu
2.2.2. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.3. Phương pháp xử lý và phân tích số liệu
2.3. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả công tác huy động vốn dân cư
2.3.1. Tỷ lệ tăng trưởng của nguồn vốn
2.3.2. Chỉ tiêu huy động theo loại tiền
2.3.3. Chỉ tiêu huy động theo loại hình
2.3.4. Chỉ tiêu huy động theo kỳ hạn
2.3.5. Vốn huy động/ Vốn tự có (Vốn điều lệ)
2.3.6. Vốn huy động/ Tổng nguồn vốn
2.3.7. Tỷ lệ huy động vốn/ dư nợ(%)
2.3.8. Tỷ lệ lãi thu từ hoạt động cho vay/ Lãi chi cho hoạt động huy động vốn
2.3.9. Vòng quay huy động vốn (Tổng doanh thu/Tổng vốn huy động)
2.3.10. Tỷ trọng các loại tiền gửi theo từng sản phẩm huy động
2.3.11. Sự hài lòng của khách hàng
Chương 3: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN DÂN CƯ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CHI NHÁNH TỪ SƠN
3.1. Đánh giá chung về hoạt động huy động vốn dân cư tại Ngân hàng thương mại cổ phần ĐT&PT Việt Nam chi nhánh Từ Sơn
3.1.1. Khái quát về Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Chi nhánh Từ Sơn
3.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Từ Sơn
3.1.3. Khái quát về tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Chi nhánh Từ Sơn
3.2. Thực trạng huy động nguồn vốn từ dân cư tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Chi nhánh Từ Sơn
3.2.1. Quy mô nguồn vốn huy động
3.2.2. Biến động nguồn vốn huy động dân cư
3.2.3. Chi phí huy động vốn
3.2.4. Huy động vốn dân cư và sử dụng vốn
3.2.5. Huy động vốn dân cư và thu nhập ngân hàng
3.3. Đánh giá chung về thực trạng huy động vốn dân cư tại Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển chi nhánh Từ Sơn
3.3.1. Kết quả đạt được
3.3.2. Tồn tại và nguyên nhân
3.4 . Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả huy động vốn của dân cư
3.4.1. Chất lượng cán bộ tín dụng
3.4.2. Các sản phẩm huy động vốn dân cư
3.4.3. Chính sách lãi suất và thủ tục, hồ sơ giao dịch
3.4.4. Chính sách Marketing
Chương 4: GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN DÂN CƯ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CHI NHÁNH TỪ SƠN
4.1. Định hướng chung hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển - chi nhánh Từ Sơn
4.2. Giải pháp tăng cường huy động vốn dân cư tại Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển chi nhánh Từ Sơn
4.2.1. Đa dạng hóa các hình thức huy động
4.2.2. Sử dụng linh hoạt chính sách lãi suất
4.2.3. Xây dựng các chính sách về khách hàng và giao tiếp khuếch trương
4.2.4. Xây dựng kế hoạch huy động vốn rõ ràng cho từng giai đoạn
4.2.5. Phát triển và mở rộng mạng lưới giao dịch
4.2.6. Đổi mới tổ chức, quản lý cho phù hợp, hiệu quả hơn
4.2.7. Nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng
4.2.8. Nâng cao chất lượng sử dụng vốn huy động
4.2.9. Tiếp tục bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ cho nhân viên
4.2.10. Tìm hiểu tập quán dân cư
4.2.11. Cập nhật kịp thời cơ chế chính sách của nhà nước
4.3. Kiến nghị
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan