[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác kế toán quản trị tại doanh nghiệp vừa và nhỏ khu vực Thành phố Hồ Chí Minh

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác kế toán quản trị tại doanh nghiệp vừa và nhỏ khu vực Thành phố Hồ Chí Minh
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU
CHƯƠNG 2 TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ
2.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ
2.2. KHÁI NIỆM VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ
2.3. SO SÁNH GIỮA KẾ TOÁN QUẢN TRỊ VỚI KẾ TOÁN TÀI CHÍNH
2.4. VAI TRÒ CỦA KẾ TOÁN QUẢN TRỊ
2.5. NỘI DUNG CỦA KẾ TOÁN QUẢN TRỊ
2.5.1. Hệ thống kế toán chi phí và tính giá thành
2.5.2. Dự toán ngân sách
2.5.3. Đánh giá trách nhiệm quản lý
2.5.4. Thông tin kế toán cho việc ra quyết định
CHƯƠNG 3: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. GIỚI THIỆU
3.2. CÁC YẾU TỐ CHÍNH ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC VẬN DỤNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ KHU VỰC TP.HCM
3.2.1. Yếu tố bên ngoài
3.2.2. Yếu tố nội tại
3.3. THIẾT KẾ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.4. PHƯƠNG PHÁP CHỌN MẪU
3.4.1. Quần thể mẫu khảo sát
3.4.2. Phương pháp lấy mẫu
3.4.3. Kích thước mẫu
3.5. PHƯƠNG PHÁP THU THẬP DỮ LIỆU
3.6. ĐO LƯỜNG VÀ HỆ THỐNG THANG ĐO
3.6.1. Các hệ thống thang đo
3.6.2. Thiết kế bảng câu hỏi khảo sát
3.6.3. Độ tin cậy và giá trị của cuộc khảo sát
3.7. PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH DỮ LIỆU
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. GIỚI THIỆU
4.2. VẬN DỤNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ Ở CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI
4.2.1. Tại các nước phát triển như Mỹ, Nhật
4.2.2. Tại các nước đang phát triển như Trung Quốc, các nước Đông Nam Á
4.3. THỰC TRẠNG VIỆC VẬN DỤNG KTQT TẠI DNVVN KHU VỰC TP.HCM THÔNG QUA KHẢO SÁT
4.3.1. Tỉ lệ bảng trả lời sử dụng được
4.3.2. Thông tin về các công ty tham gia
4.3.3. Vận dụng KTQT tại các công ty khảo sát
4.3.4. Mức độ vận dụng KTQT tại các công ty khảo sát
4.4. KẾT QUẢ KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC VẬN DỤNG KTQT TRONG DNVVN
4.4.1. Mức độ cạnh tranh của thị trường
4.4.2. Trình độ chuyên môn của nhân viên kế toán
4.4.3. Mức độ tham gia của chủ sở hữu / người quản lý
4.4.4. Mức độ sử dụng kỹ thuật công nghệ tiên tiến
4.5. PHÂN TÍCH HỒI QUY THEO MÔ HÌNH BINARY LOGISTIC
4.5.1. Xác định tính chất, kiểu, mã, hệ số tương quan của biến
4.5.2. Mô hình phân tích hồi quy binary logistic và phương pháp luận
4.5.3. Kết quả hồi qui, phân tích kết quả
4.6. HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KTQT TRONG DNVVN KHU VỰC TP.HCM
4.6.1. Các loại mô hình KTQT
4.6.2. Mô hình KTQT tại DNVVN khu vực TP.HCM
4.6.3. Hoàn thiện KTQT theo mô hình kết hợp tại DNVVN khu vực TP.HCM
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan