[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại các trường cao đẳng trên địa bàn Thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại các trường cao đẳng trên địa bàn Thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG
1.1. Cơ sở lý luận về công tác quản lý tài chính ở các trường đại học, cao đẳng
1.1.1. Khái niệm chức năng cơ bản của tài chính
1.1.2. Công tác quản lý tài chính ở trường đại học, cao đẳng
1.1.3. Vai trò của công tác quản lý tài chính trong giáo dục & đào tạo nói chung, đối với trường đại học, cao đẳng nói riêng
1.1.4. Chính sách tài chính cho hoạt động giáo dục & đào tạo nói chung và đại học, cao đẳng nói riêng
1.1.5. Những nội dung chủ yếu của công tác quản lý tài chính đối với giáo dục đại học, cao đẳng trong tình hình mới hiện nay
1.1.6. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý tài chính đối với các trường đại học, cao đẳng
1.2. Cơ sở thực tiễn về công tác quản lý tài chính tại một số trường đạo học, cao đẳng trên thế giới và ở Việt Nam
1.2.1. Bài học kinh nghiệm về đầu tư và quản lý tài chính cho giáo dục đào tạo trên thế giới
1.2.2. Bài học kinh nghiệm về công tác quản lý tài chính ở các trường đại học, cao đẳng Việt Nam
Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Các câu hỏi nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp xử lý số liệu
2.2.3. Phương pháp phân tích số liệu
2.3. Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu
Chương 3. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẨM PHẢ, TỈNH QUẢNG NINH
3.1. Khái quát về thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
3.1.1. Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên
3.1.2. Điều kiện kinh tế xã hội
3.2. Đặc điểm công tác đào tạo, quản lý của các trường Cao đẳng trên địa bàn thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
3.2.1. Quy mô, mạng lưới phát triển hệ thống giáo dục tại các trường Cao đẳng trên địa bàn thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
3.2.2. Chất lượng giáo dục tại các trường Cao đẳng trên địa bàn thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
3.3. Thực trạng công tác quản lý tài chính tại các trường Cao đẳng trên địa bàn thành phố Cảm Phả, tỉnh Quảng Ninh
3.4. Đánh giá chung về thực trạng công tác quản lý tài chính tại các trường Cao đẳng trên địa bàn thành phố Cảm Phả, tỉnh Quảng Ninh
3.4.1. Những kết quả đạt được
3.4.2. Hạn chế và nguyên nhân
3.4.3. Nguyên nhân
3.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý tài chính tại các trường Cao đẳng trên địa bàn thành phố Cảm Phả, tỉnh Quảng Ninh
3.5.1. Nhân tố khách quan
3.5.2. Nhân tố chủ quan
Chương 4. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẨM PHẢ, TỈNH QUẢNG NINH
4.1. Phương hướng, mục tiêu và quan điểm công tác quản lý tài chính của các trường Cao đẳng trên địa bàn thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
4.1.1. Phương hướng, mục tiêu công tác quản lý tài chính của các trường Cao đẳng trên địa bàn thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
4.1.2. Quan điểm công tác quản lý tài chính của các trường Cao đẳng trên địa bàn thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
4.2. Điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của công tác quản lý tài chính tại các trường Cao đẳng trên địa bàn thành phố Cẩm Phả
4.3. Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại các trường Cao đẳng trên địa bàn thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
4.3.1. Giải pháp phát triển quy mô giáo dục tại các trường Cao đẳng trên địa bàn thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
4.3.2. Tăng cường tạo nguồn tài chính thông qua việc xã hội hoá giáo dục, đào tạo và đa dạng hoá nguồn tài chính, tự chủ, tự chịu trách nhiệm để phát triển các trường
4.3.3. Nâng cao tính sát thực trong công tác giao dự toán thu - chi NSNN
4.3.4. Tăng cường công tác quản lý tài sản đối với các trường
4.3.5. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tài chính đối với các trường đại học, cao đẳng
4.3.6. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tham nhũng và thực hiện công khai tài chính
4.3.7. Tiếp tục bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ quản lý tài chính
4.4. Một số kiến nghị
4.4.1. Đối với nhà nước
4.4.2. Đối với các Sở, ban ngành thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
4.4.3. Đối với các trường Cao đẳng trên địa bàn thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan