[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện môi trường hoạt động của các doanh nghiệp tại khu công nghiệp Mỹ Phước tỉnh Bình Dương đến năm 2020

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện môi trường hoạt động của các doanh nghiệp tại khu công nghiệp Mỹ Phước tỉnh Bình Dương đến năm 2020
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ TRONG KCN
1.1. Doanh nghiệp trong khu công nghiệp
1.1.1. Khái niệm khu công nghiệp
1.1.1.1. Khu công nghiệp
1.1.1.2. Vai trò của KCN
1.1.2. Doanh nghiệp trong KCN
1.1.3. Quyền hạn và nhiệm vụ của doanh nghiệp trong KCN
1.2. Hoạt động của doanh nghiệp trong KCN     
1.2.1. Ngành nghề kinh doanh      
1.2.2. Sản phẩm - Thị trường
1.2.3. Công nghệ sản xuất  
1.2.4. Vốn đầu tư     
1.2.5. Doanh thu - Lợi nhuận - Thuế
1.2.6. Nguồn nhân lực
1.2.7. An toàn, vệ sinh lao động   
1.2.8. An ninh trật tự và Phòng chống cháy nổ
1.2.9. Bảo vệ môi trường    
1.3. Một số yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp đầu tư trong KCN
1.3.1 Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên   
1.3.1.1. Vị trí địa lý 
1.3.1.2. Địa hình
1.3.1.3. Khí hậu       
1.3.2. Chính sách ưu đãi đầu tư trong KCN         
1.3.2.1. Chính sách ưu đãi về giá thuê đất
1.3.2.2. Chính sách ưu đãi về tài chính - thuế    
1.3.2.3. Chính sách về hỗ trợ người lao động
1.3.3. Thủ tục hành chánh - Thực hiện cơ chế “Một cửa, tại chỗ”
1.3.4. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật trong KCN
1.3.5. Qui hoạch phân khu chức năng trong KCN
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ TRONG KCN MỸ PHƯỚC THỜI GIAN QUA
2.1. Giới thiệu về KCN Mỹ Phước
2.1.1. Lịch sử hình thành KCN Mỹ Phước
2.1.2. Vai trò của KCN Mỹ Phước
2.2. Thực trạng về hoạt động của các doanh nghiệp trong KCN Mỹ Phước thời gian qua   
2.2.1. Ngành nghề kinh doanh      
2.2.2. Sản phẩm - Thị trường
2.2.3. Công nghệ sản xuất  
2.2.4. Vốn đầu tư     
2.2.5. Doanh thu - Lợi nhuận - Thuế
2.2.6. Nguồn nhân lực
2.2.7. An toàn, vệ sinh lao động
2.2.8. An ninh trật tự và Phòng chống cháy nổ
2.2.9. Bảo vệ môi trường    
2.3. Thực trạng một số yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp đầu tư trong KCN Mỹ Phước
2.3.1. Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên
2.3.1.1. Vị trí địa lý
2.3.1.2. Địa hình      
2.3.1.3. Khí hậu       
2.3.2. Chính sách ưu đãi đầu tư trong KCN         
2.3.2.1. Chính sách ưu đãi về giá thuê đất
2.3.2.2. Chính sách ưu đãi về tài chính - thuế
2.3.2.3. Chính sách về hỗ trợ người lao động
2.3.3. Thủ tục hành chánh- Thực hiện cơ chế “Một cửa, tại chỗ”       
2.3.4. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật trong KCN
2.3.5. Qui hoạch phân khu chức năng trong KCN
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ TẠI KCN MỸ PHƯỚC ĐẾN NĂM 2020
3.1. Định hướng phát triển KCN Mỹ Phước đến năm 2020
3.1.1. Về qui mô KCN
3.1.2. Về cơ cấu ngành nghề trong KCN
3.1.3. Về môi trường đầu tư KCN
3.2. Một số quan điểm xây dựng giải pháp         
3.2.1. Quan điểm 1: Nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp trong KCN Mỹ Phước
3.2.2. Quan điểm 2: Đảm bảo tính bền vững trong hoạt động của các doanh nghiệp tại KCN Mỹ Phước
3.2.3. Quan điểm 3: Hoàn thiện cơ chế chính sách, tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động trong KCN Mỹ Phước
3.3. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện môi trường hoạt động của các doanh nghiệp đầu tư tại KCN Mỹ Phước đến năm 2020
3.3.1. Giải pháp1: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất
3.3.2. Giải pháp 2: Chú trọng công tác an toàn vệ sinh lao động và Phòng chống cháy nổ
3.3.3. Giải pháp 3: Xây dựng mối liên kết kinh tế giữa các doanh nghiệp trong và ngoài KCN Mỹ Phước
3.3.4. Giải pháp 4: Hoàn thiện cơ chế quản lý và đơn giản hóa thủ tục hành chánh
3.3.5. Giải pháp 5:  Đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp trong KCN 
3.3.6. Giải pháp 6: Xây dựng nhà ở và nâng cao đời sống văn hoá đối với công nhân trong KCN
3.3.7.Giải pháp 7: Bảo vệ môi trường, đảm bảo phát triển bền vững tại KCN
3.3.8. Giải pháp 8: Hoàn thiện chính sách ưu đãi về giá thuê đất       
3.3.9. Giải pháp 9: Hoàn thiện chính sách ưu đãi về tài chính – thuế
3.4. Tổ chức thực hiện và kiểm tra các giải pháp
3.4.1. Công tác tổ chức thực hiện 
3.4.2. Công tác kiểm tra đánh giá
3.4.3. Học tập, rút kinh nghiệm
3.5. Kiến nghị
3.5.1. Đối với Nhà Nước
3.5.2. Đối với tỉnh Bình Dương
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan