[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện thủ tục thông quan điện tử đối với tàu biển xuất cảnh nhập cảnh tại cục hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện thủ tục thông quan điện tử đối với tàu biển xuất cảnh nhập cảnh tại cục hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬNVỀ THỦ TỤC THÔNG QUAN ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI TÀU BIỂN XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH         
1.1. Thủ tục hải quan và thủ tục thông quan điện tử đối với tàu biển xuất cảnh, nhập cảnh.
1.1.1. Một số kháiniệm:
1.1.2. Vai trò của thủ tục hải quan:
1.1.3. Nguyên tắc tiến hành thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan:
1.1.4. Thủ tục tiếp nhận khai hải quan và thông quan điện tử tàu biển nhập cảnh.
1.1.5. Thủ tục tiếp nhận khai hải quan và thông quan điện tử tàu biển xuất cảnh.   
1.2. Quá trình hình thành và phát triển của Hải quan Việt Nam:
1.3. Những yếu tố ảnh hưởng đến quá trình xây dựng và hoàn thiện thủ tục thông quan điện tử đối với tàu biển xuất cảnh, nhập cảnh
1.4.  Kinh nghiệm của Hải quan một số nước:
1.5. Tóm tắt Chương 1:
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI THỦ TỤC THÔNG QUAN ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI TÀU BIỂN XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH TẠI CỤC HẢI QUAN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
2.1. Giới thiệu về sự hình thành và phát triển của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
2.1.1. Giới thiệu:
2.1.2. Sự hình thành và phát triển của Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
2.1.3. Chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ công tác của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
2.1.4. Cơ cấu tổ chức cán bộ của Cục Hải quantỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
2.2. Phân tích thực trạng triển khai thủ tục thông quan điện tử đối với tàu biển xuất cảnh, nhập cảnh tại Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
2.2.1. Các bước thông quan điện tử đối với tàu nhập cảnh:
2.2.2. Các bước thông quan điện tử đối với tàu xuất cảnh:      
2.2.3. Thực trạng triển khai các khâu nghiệp vụ của Cục Hải quan Tỉnh trong thời gian qua:
2.2.4. Đánh giá việc thực hiện thủ tục thông quan điện tử đối với tàu biển xuất nhập cảnh nói chung và củaCục Hải quan Tỉnh trong thời gian qua.
2.3. Tóm tắt Chương 2:
CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN THỦ TỤC THÔNG QUAN ĐIỆN  TỬ ĐỐI VỚI TÀU BIỂN XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH.
3.1. Các yếu tố tác động, ảnh hưởng đến thủ tục thông quan điện tử đối với tàu biển xuất cảnh, nhập cảnh
3.1.1. Chiến lược phát triển cảng biển Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.
3.1.2. Dự báo nhu cầu xuất nhập khẩu hàng hóa.
3.1.3. Quan điểm, định hướng, mục tiêu hoàn thiện thủ tục hải quan.
3.2. Nhận định các cơ hội và thách thức.
3.2.1. Cơ hội:
3.2.2. Thách thức.
3.2.3. Phân tích SWOT  hình thành các giải pháp.         
3.3. Nội dung các giải pháp.
3.3.1. Hoàn thiện thủ tục thông quan điện tử đối với tàu biển xuất cảnh,nhập cảnh
3.3.2. Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi pháp luật hải quan, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp,hãng tàu chấp hành tốt pháp luật hải quan:
3.3.3. Nâng cao trình độ cán bộ công chức hải quan:
3.3.4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nghiệp vụ hải quan:
3.3.5. Tăng cường công tác phối hợp, chia sẻ thông tin giữa hải quan với các cơ quan có liên quan.
3.4. Kiến nghị
3.5. Tóm tắt Chương 3
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan