[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam
MỤC LỤC
Chương 1: GIỚI THIỆU
Chương 2: TỔNG QUAN VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN VÀ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA
2.1. Tổng quan về tổ chức công tác kế toán        
2.1.1. Vai trò của tổ chức công tác kế toán         
2.1.2. Mục tiêu của tổ chức công tác kế toán
2.1.2.1. Đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin cho các đối tượng sử dụng
2.1.2.2. Phù hợp đặc điểm kinh doanh, yêu cầu quản lý của doanh nghiệp  
2.1.2.3. Ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ trong công tác kế toán      
2.1.3. Yêu cầu về tổ chức công tác kế toán
2.1.3.1. Yêu cầu về tính pháp lý   
2.1.3.2. Yêu cầu về tính kiểm soát, hiệu quả, sự phù hợp và linh hoạt
2.1.4. Các nhân tố tác động đến tổ chức công tác kế toán        
2.1.4.1. Hệ thống các quy định của Nhà nước    
2.1.4.2. Đối tượng sử dụng thông tin kế toán
2.1.4.3. Yêu cầu về quản lý, hệ thống kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp
2.1.4.4. Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kế toán
2.1.4.5. Các dịch vụ hỗ trợ kế toán
2.1.5. Nội dung của tổ chức công tác kế toán     
2.1.5.1. Tổ chức vận dụng chế độ chứng từ kế toán
2.1.5.2. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán
2.1.5.3. Tổ chức vận dụng chế độ sổ sách kế toán
2.1.5.4. Tổ chức cung cấp thông tin qua hệ thống báo cáo kế toán
2.1.5.5. Tổ chức bộ máy kế toán   
2.1.5.6. Tổ chức kiểm tra kế toán 
2.1.5.7. Tổ chức phân tích hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp
2.1.5.8. Tổ chức trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho việc thu thập, xử lý và cung cấp thông tin
2.2. Một số vấn đề chung về DNNVV      
2.2.1. Tiêu chuẩn xác định DNNVV        
2.2.1.1. Các nước trên thế giới
2.2.1.2. Ở Việt Nam
2.2.2. Vai trò của các DNNVV trong nền kinh tế
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2    
Chương 3: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỦA CÁC DNNVV Ở VIỆT NAM
3.1. Quy định pháp lý về công tác kế toán cho các DNNVV
3.1.1. Quy định pháp lý      
3.1.2. Những hạn chế của các DNNVV    
3.2. Tình hình tổ chức công tác kế toán tại các DNNVV
3.2.1. Tổ chức vận dụng chế độ chứng từ kế toán          
3.2.2. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán     
3.2.3. Tổ chức vận dụng chế độ sổ sách kế toán
3.2.4. Tổ chức cung cấp thông tin qua hệ thống báo cáo kế toán
3.2.5. Tổ chức bộ máy kế toán      
3.2.6. Tổ chức kiểm tra kế toán
3.2.7. Tổ chức phân tích hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp
3.2.8. Tổ chức trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho việc thu thập, xử lý và cung cấp thông tin
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
Chương 4: ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI DNNVV VÀ CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN
4.1. Đánh giá tình hình thực hiện tổ chức công tác kế toán tại các DNNVV
4.1.1. Những ưu điểm         
4.1.2. Những hạn chế
4.2. Đánh giá ảnh hưởng của tổ chức công tác kế toán đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các DNNVV
4.3. Nguyên nhân ảnh hưởng đến tổ chức công tác kế toán của các DNNVV
4.3.1. Về phía doanh nghiệp
4.3.2. Về phía Nhà nước
4.4. Các giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán
4.4.1. Phương hướng hoàn thiện
4.4.1.1. Phù hợp với môi trường pháp lý của công tác kế toán ở Việt Nam và thông lệ kế toán quốc tế   
4.4.1.2. Phù hợp với quy mô, trình độ quản lý của các DNNVV         
4.4.1.3. Đảm bảo vai trò cung cấp thông tin của báo cáo kế toán
4.4.2. Các giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán
4.4.2.1. Giải pháp về tổ chức vận dụng chế độ chứng từ kế toán        
4.4.2.2. Giải pháp về tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán
4.4.2.3. Giải pháp về tổ chức vận dụng chế độ sổ sách kế toán
4.4.2.4. Giải pháp về tổ chức cung cấp thông tin qua hệ thống báo cáo kế toán
4.4.2.5. Giải pháp về tổ chức bộ máy kế toán
4.4.2.6. Giải pháp về tổ chức kiểm tra kế toán
4.4.2.7. Giải pháp về tổ chức phân tích hoạt động kinh doanh
KẾT LUẬN CHƯƠNG 4
Chương 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan