[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Khai phá dữ liệu và thuật toán khai phá luật kết hợp song song

[/kythuat]
[tomtat]
Khai phá dữ liệu và thuật toán khai phá luật kết hợp song song
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ KHAI PHÁ DỮ LIỆU
1.1. Khái niệm
1.2. Kiến trúc của một hệ thống khai phá dữ liệu
1.3. Các giai đoạn của quá trình khai phá dữ liệu
1.4. Một số kỹ thuật khai phá dữ liệu
1.5. Các cơ sở dữ liệu phục vụ cho khai phá dữ liệu
1.6. Các phương pháp chính trong khai phá dữ liệu
1.7. Các ứng dụng của khai phá dữ liệu
1.8. Khai phá dữ liệu và các lĩnh vực liên quan
1.9. Các thách thức trong phát hiện tri thức và khai phá dữ liệu
1.10. Kết luận chương 1
Chương 2: KHAI PHÁ LUẬT KẾT HỢP TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU
2.1. Mở đầu
2.2 Luật kết hợp
2.2.1 Các khái niệm cơ bản
2.2.2. Khai phá luật kết hợp
2.2.3. Cách tiếp cận khai phá luật kết hợp
2.3 Luật kết hợp cơ sở
2.3.1 Phát hiện các tập mục phổ biến
2.3.2 Sinh luật kết hợp
2.4. Khai phá luật kết hợp với một số khái niệm mở rộng
2.4.1. Giới thiệu
2.4.2. Khai phá luật kết hợp trọng số
2.4.3 Khai phá luật kết hợp tổng quát
2.5. Kết luận chương 2
Chương 3: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP KHAI PHÁ LUẬT KẾT HỢP SONG SONG VÀ PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ CÁC THUẬT TOÁN
3.1. Nguyên lý thiết kế thuật toán song song
3.2. Hướng tiếp cận chính trong thiết kế thuật toán khai phá luật kết hợp song song
3.2.1. Mô hình song song dữ liệu
3.2.2. Mô hình song song thao tác
3.3. Một số thuật toán khai phá luật kết hợp song song
3.3.1 Thuật toán Count Distribution (CD)
3.3.2. Thuật toán Data Distribution (DD)
3.3.3. Thuật toán Candidate Distribution
3.3.4. Thuật toán song song Fp-Growth
3.3.5 Thuật toán song song Eclat
3.4. Phân tích, đánh giá và so sánh việc thực hiện thuật toán
3.4.1. Phân tích và đánh giá thuật toán song song
3.4.2. So sánh việc thực hiện các thuật toán
3.5. Kết luận chương 3
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan