[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Khai thác giá trị các di sản trong phát triển du lịch của tỉnh Quảng Ninh

[/kythuat]
[tomtat]
Khai thác giá trị các di sản trong phát triển du lịch của tỉnh Quảng Ninh
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ DI SẢN VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH
1.1. Cơ sở lí luận
1.1.1. Di sản
1.1.2. Du lịch
1.1.3. Vai trò của di sản đối với sự phát triển du lịch
1.2. Cơ sở thực tiễn
1.2.1. Khái quát về di sản, di tích quốc gia đặc biệt ở Việt Nam
1.2.2. Thực tiễn phát triển du lịch từ khai thác giá trị các di sản của Việt Nam
Tiểu kết chương 1
Chương 2. DI SẢN - THẾ MẠNH PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỦA TỈNH QUẢNG NINH
2.1. Tổng quan tỉnh Quảng Ninh
2.1.1. Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ
2.1.2. Đặc điểm tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên
2.1.3. Đặc điểm kinh tế, xã hội
2.2. Giá trị của các di sản được UNESCO công nhận và các di sản đặc biệt cấp quốc gia ở tỉnh Quảng Ninh
2.2.1. Vịnh Hạ Long - Di sản thiên nhiên thế giới
2.2.2. Di tích quốc gia đặc biệt Yên Tử
2.2.3. Di tích quốc gia đặc biệt chiến thắng Bạch Đằng
2.3. Hiện trạng phát triển du lịch từ việc khai thác giá trị các di sản của tỉnh Quảng Ninh
2.3.1. Vịnh Hạ Long
2.3.2. Di tích quốc gia đặc biệt Chùa Yên Tử
2.3.3. Di tích quốc gia đặc biệt Bạch Đằng
2.4. Phân tích những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức đối với khai thác di sản trong phát triển du lịch của tỉnh
2.4.1. Điểm mạnh
2.4.2. Điểm yếu
2.4.3. Cơ hội
2.4.4. Thách thức
2.5. Liên kết không gian du lịch của tỉnh Quảng Ninh, kết nối di sản với những điểm du lịch khác
Tiểu kết chương 2
Chương 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT HUY GIÁ TRỊ CỦA CÁC DI SẢN VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỦA TỈNH QUẢNG NINH
3.1. Cơ sở để đưa ra các giải pháp
3.1.1. Định hướng phát triển du lịch gắn với việc bảo tồn và phát huy các giá trị của di sản
3.1.2. Quy hoạch phát triển du lịch của tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 và tầm nhìn 2030
3.2. Nhóm các giải pháp chung
3.2.1. Về phát triển cơ sở hạ tầng, vật chất kĩ thuật
3.2.2. Về đào tạo nguồn nhân lực
3.2.3. Về công tác quản lí và quy hoạch của nhà nước
3.2.4. Xây dựng các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, bảo tồn các khu di tích văn hoá và có những biện pháp bảo vệ môi trường du lịch
3.3. Một số giải pháp phát triển du lịch gắn với phát huy các giá trị di sản của tỉnh Quảng Ninh
3.3.1. Vịnh Hạ Long
3.3.2. Di tích quốc gia đặc biệt Yên Tử
3.3.3. Di tích quốc gia đặc biệt Bạch Đằng
Tiểu kết chương 3
KẾT LUẬN
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN VĂN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan