[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Mô phỏng cử chỉ múa dựa vào công nghệ thực tại ảo


[/kythuat]
[tomtat]
Mô phỏng cử chỉ múa dựa vào công nghệ thực tại ảo
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1. KHÁI QUÁT VỀ THỰC TẠI ẢO VÀ BÀI TOÁN MÔ PHỎNG CỬ CHỈ MÚA
1.1. Khái quát về Thực tại ảo
1.1.1. Sơ lược lịch sử phát triển
1.1.2. Các lĩnh vực ứng dụng của Thực tại ảo
1.2. Bài toán mô phỏng cử chỉ múa
1.2.1. Bài toán mô phỏng cử chỉ múa là gì?
1.2.2. Tạo hiệu ứng Animation trong mô phỏng cử chỉ múa
1.2.3. Các vấn đề giải quyết trong quá trình nghiên cứu
1.2.4. Hướng giải quyết bài toán
Chương 2. MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRONG MÔ PHỎNG CỬ CHỈ
2.1. Một số loại hình cử chỉ múa dân gian
2.1.1. Động tác tay Chíp (hay còn gọi là bắt)
2.1.2. Phong cách tay Rồn (còn gọi là che).
2.1.3. Phong cách tay Chòn-ôl (còn gọi là động tác chỉ)
2.2. Một số kiến thức cơ bản về nội suy
2.2.1. Nội suy song khối (Bicubic Interpolation)
2.2.2. Nội suy tuyến tính (linear interpolation)
2.2.3. Nội suy song tuyến (bilinear interpolation)
2.2.4. Nội suy tam tuyến tính (trilinear)
2.2.5. Các phép nội suy không gian
2.2.6. Phương pháp ước lượng chuyển động
2.2.7. Phép nội suy thời gian và bù chuyển động
Kỹ thuật phỏng cử chỉ múa theo sự ghép nối khung hình dựa vào nội suy rộng
2.3.1. Nắn chỉnh hình thu nhận ảnh
2.3.2. Chức năng nội suy ảnh (Morphing)
2.3.3. Chức năng chấp nhận ảnh nội suy
2.3.4. Chức năng thêm ảnh (Addimage) hay sinh ra các ảnh trung gian
2.3.5. Chức năng lọc ảnh bằng phương pháp trung bình
2.4. Kỹ thuật phỏng cử chỉ múa theo các điểm điều khiển
2.4.1. Xương, khung xương là gì?
2.4.2. Tạo khung xương cho đối tượng
2.5. Các kỹ thuật điều khiển chuyển động của xương
2.5.1. Kỹ thuật điều khiển tiến FK (forward kinematics)
2.5.2. Kỹ thuật điều khiển ngược IK (inverse kinematics)
2.5.3. Phương pháp heuristic của FABRIK. [14] [15]
Chương 3. CHƯƠNG TRÌNH THỬ NGHIỆM
3.1. Mục đích và yêu cầu bài toán
3.1.1. Thực trạng giảng dạy chuyên ngành Múa trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch
3.1.2. Mô tả bài toán
3.2. Một số kết quả đạt được
3.3.1. Giao diện của chương trình
3.3.2. Một số kết quả đạt được
3.3. Một số đánh giá nhận xét
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan