[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phương pháp hiệu chỉnh TIKHONOW cho bài toán quy hoạch với ràng buộc là bài toán bù tổng quát

[/kythuat]
[tomtat]
Phương pháp hiệu chỉnh TIKHONOW cho bài toán quy hoạch với ràng buộc là bài toán bù tổng quát
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CÁC KHÁI NIỆM VÀ VẤN ĐỀ CƠ BẢN
1.1. Không gian Euclid n chiều.
1.2. Bài toán đặt không chỉnh.
1.3. Phương pháp đường dốc nhất.
1.4. Kết luận Chương 1.
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP HIỆU CHỈNH TIKHONOV CHO BÀI TOÁN QUY HOẠCH VỚI RÀNG BUỘC LÀ BÀI TOÁN BÙ TỔNG QUÁT
2.1. Bài toán thực tế dẫn đến bài toán bù tổng quát.
2.2. Bài toán quy hoạch với ràng buộc là bài toán bù tổng quát.
2.3. Sự hội tụ của phương pháp.
2.4. Kết quả số.
Kết luận Chương 2
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan